מכתב: T-S 13J26.18

מכתב T-S 13J26.18

תגים

תיאור

Letter from Daniel b. Azarya to a Jerusalemite staying in Fustat (Gil, Palestine, II, pp. 655-662)

T-S 13J26.18 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

Recto:

 1. מא אכליה מן אלברכות אלצאלחה גם לארז האדיר כגק מ׳ור׳ דוסא ישמרהו קדושנו וייי ישמע
 2. בעדם כל תפלה ותחנה ודכר אן אלכתאב אלדי אלי מולאיי אלשיך אבי אלחסן מ׳ דויד ביר׳ עמרם
 3. יזכר באלפי ברכות לם יצלה וסאני דאך וקד [שה]ד אללה תעאלי צדר מנד חואלי אלכ׳ יום וארגו
 4. אנה אלאן קד וצלה וגמלה אנא אתוקע כתאבה פי הדא אלאסבוע פאן דכר וצולה ואלא كتبت
 5. עוצה ואצדרתה ודכר צלאח חאל עלון מע מולאיי אלוייס אכי אדאם אללה תאיידה וסרני דלך לא
 6. ללמדכור אעני אלחבר בל לאכי לאנה בכצומתה לה יגעל לה סוק ויקים לה עצבייה ואנא אעלם
 7. אן מע עלם גמאעה בעזלי לה יכתר אלקאל ואלקיל וארגו אן נכפא צדאע פליס ואללה אלעטים פי
 8. קלבי סעה לדאך ולא אלזמאן יוגסד לעדה וגוה פאי שי אמכן מן סיאסה אלבאבה תסאס
 9. ויחקק ענד מולאיי אלרייס אלאך יאריך צור חייו אנני קד ראית אדייה סרי במא יקים גאהה פי אלבלד
 10. ופי דון הדא כפאיה ודכר חאל אלקדור ואנהא תגי בה אלדנ< וקד כנת ערפתה אנני קד כתבת אלי
 11. סיידי אבו אלכיר צדקה בן שרדאנא حرسه الله יסתעמל לי עלק דכרתה לה בתניס ואלחאגה
 12. אליה אכתר מן אלקדור פידפע מא מעה אליה ומא לעלה קד אנצאף אלי אלג׳ דנ< ורבע ויאכד מנה
 13. כתאבה אליי ויחתה עלי נגאז אלחאגה ויוציה בגודתהא ורפעתהא חסב מא וציתה וארגו אן
 14. יחצל מן גהה אלשיך אבי מנצור יחייהו צור שי פינצרף פי אלחואיג אלדי יערפהא ואלשאלות ומא
 15. דכרתה לה מן אל[[גמלה]] //דפאתר// יגהד פי תחצילה אי מא אתם מנה ואלי הדה אלגאיה לם יצל //[ב]גמלת[ה]// אלשי
 16. אלמכתץ באצחאבנא אלמקאדסה נטרינון רח׳ מן צור בל נצפה וליס יקסם דון אן [יכון?]
 17. ואדא קוסם חקה מנה חאצל פלא ישגל קלבה ואלתאבות אלדי דכר חאלה לם יצל אלי הדה
 18. אלגאיה ודכר חאל אלשיך אבי אלסרי נט׳ רח׳ ומא ורדה פי מענאה מן מנזלה ומתל דלך
 19. ורדני וקד כתבת אליה באכד מא אמכן וארגו אן יקבל ולו אנה עלי ראיי מופק לגלס פי
 20. ביתה לאנה רגל שיך וקד קלת נהצתה וליס תם חאגה תדעוה אלי אלתבעיד אלדי
 21. יריד ירתכבה ואנא ועצת ייי היא תקום אואצלה פי אלמעני בכל ממכן וייי הוא
 22. הטוב בעיניו יעשה ואלמדאסאת אלדי סאלתה אן יחצלהא יהתם בהא וישתרי
 23. איצא מנהא ללצביאן אחיאהם אללה ואלצרה אלתי ענד אלשיך אבי נצר ادام الله عزه
 24. יוציה בתרכהא ענדה אלי אן אכאתבה בחמלהא ויערפני כם יסוא קנטאר
 25. אלארגואן באלמצרי וכם יסאוי אלכ{ת}אן אלמצרי כל ג אמנא פלעל אן ישתרא בהא
 26. שי יעוד פייד ולו תחקיק אלדינאר יחמל וקת אנפתאח אלבחר ופי הדא אלאסבוע
 27. [[סאר מן]] //וצלא// אלי אלרמלה מולאיי אלקאידין אבו אלפוארס קחטאן ואכיה אבו עלי חסן
 28. אדאלסת< ותוגהא אלי מצר למהמאת להמא ומעהמא קאידין אכרון גמיעהם
 29. [ ]אח [ ] אלי מולא[י] אל[ ]אל [ ]

Right Margin:

 1. דאר אלברכה יצל [ ]
 2. ואללה תעאלי ינפעה [ ]
 3. וכתבה לא יוכליהא עני בדכר
 4. אכבארה ואחואלה פאנה
 5. יונסני وكان بعد هذا سير اليه
 6. ان شاء الله . . .

תרגום

T-S 13J26.18 1v

1v

Verso:

 1. בה אעני אלחבר ויקול לה //עני// אנה רגל גיר צאבט לאמרך וקד צגרת ממא אסדד חאלך ואחמל
 2. אלנאס לאגלך עלי כתפי ויגב אן תטהר אלאעתפי ותגלס מכובד בביתך אלי אן ינטר מא יפעל פי
 3. מענאך וגמלה אן אלדניא מא ארידהא מע אלבלא אלדי הודא אלקאה מן תכבט הדא אלרגל
 4. ואדא קובל באלקביח קיל הדא צאחב פלאן וקד פעל בה וצונע פתקדח פי גאהי וינתלם
 5. ערצי ואתאלם איצא לה ואצלח מא אראה גלוסה פי ביתה ומא אריד לא כניסה ולא סוק
 6. ועלי אנה בסו ראיה כרב אלכניסה וכל מן יגי אליהא יבאעדה בגיר שי יוגב פינצרף פיציר
 7. אולא עדוי תם אנה יתסבב פי כלו אלמוצע מן ציבור ושיוך [[וכאן]] //וכם// אלקא מן אלמאר ואלגאיי
 8. ענד קולהם כניסה אלשאמיין כראב בסו תדביר מקדמהא ואלכניסה אלאוכרי עאמרה בחסן
 9. סיאסה מקדמהא ללנאס והו חק פכם אחמל ולית לם יכון כל יום פתנה ומחנה תגיני
 10. חתי אן כאפה שיוך אלבלד קד נדו עני וקאטעוני ולקיוני פי באבה כמא ירי אלעאקל אלמות ולא
 11. יסמעה פי נפסה וליתה תגמל אלמדידה אלתי פיהא מולאיי אלרייס אלאך יחייהו אלהינו פי אלבלד ולם
 12. יפעל מא פעלה ועלי אנה אדאם אללה תאיידה אעני מולאיי אלרייס אכי ישמרהו צורו
 13. קד אעתמד מנד עבר אלפראת אלי מצר אי מכאן חלה אהאן פיה כל צאחב לי וצדיק
 14. ועאמלה במא קד אשתהר ומע הדא פיתעיין עליי מראעאתה וחמל מא ירד מנה עלי
 15. כל וגה אד לא אולי בדאך מני ואללה תעאלי יחרסה מחסן ומסי וליס יגב אן יופקה עלי הדה
 16. אלסטור [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] והמקום יכאפיני עלי מא اريد
 17. לה מן אלכיר ופי דון הדא כפאיה ומע גמיע מא דכרתה פלא יעתקד עלון ולא גירה אנני
 18. אסמח כצימא ילחקה ולא צראה כי הוא אחי בן אבי ואמי ואילו שיבר עצמותי והו אלמכיר
 19. פי מא יעתקדה פיי ודכר حرسه الله צמאן בן שכניה אלסוק וחוס שלום אן אצמן קט שי לישראל
 20. פיה תעלק וקד קלת פי אלכתאב מא אריד לא סוק ולא כניסה וקד תקדם פי מעני עלון מא
 21. יכפי ואלכניסה ואלסוק בין ידי אליהוד יפעלון באלגמיע מא יכתארוה ולית אמכני אן אתכלץ
 22. מן אלצרות אלבאקיה אלתי אנא פיהא ואמא תאבי כתיר מן אלנאס אן יאכלון לחם מן יד אלחבר المذكور
 23. פלם אבקי עלי נפסי אד עזלתה ען דאך חגה ינטרון מא יכתארוה יפעלוה וייי יורים
 24. הדרך הטובה והישרה ופי הדא אליום וצלת נסכה אלפתוי וראיתה חרפה וקלסה אלי אבעד
 25. אלגאיאת ואלנהאיאת ומא יצלח להדא אלזמאן אלמדבר אלא מן הדה צורתה והו אלדי

Right Margin

 1. יעיש ויאכל כבז אוי לו לדור
 2. ווקפת עלי מא דכרה פי מ[עני]
 3. דאר צמח ומא ערפת[ה]
 4. אלכבירה אלכירה אכת אלש[יך]
 5. אבי כתיר حرسها الله ורחמה
 6. ואכתרת להא מן אלאדע[יה]
 7. אלצאלחה ואלמוצע קד ד[אע]
 8. עלי [ ]
 9. בה אזיד מן מאתי [ ]
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J26.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.