מסמך משפטי: T-S 13J2.3

מסמך משפטי T-S 13J2.3

תגים

תיאור

Betrothal record from 1093 in which the obligatory betrothal gift is 4 and one/sixth dinars. The document also stipulates the daughter receives the uppermost floor of a house; if she preferred to live elsewhere, she would receive rent, but her father and his heirs were responsible for the payment of the ground rent and watchman. Signed by Eli ha-Kohen b. Yahya, Avraham b. Yiṣḥaq (the Scholar), and Ezekiel II ha-Kohen he-Ḥaver b. Eli he-Ḥaver I. (S. D. Goitein, Mediterranean Society, 2:522, 3:445, 4:96, 374) EMS

T-S 13J2.3 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דהות באנפנא אנחנא שהדי ד[ח]תמות ידנא לתתא בשטרא דנן כן הוה
 2. בחד בשבה דהוא תנישר יומין בירח כסליו דשנת אלפא וארבע מאה וחמש שנ[ין
 3. למנינא דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה כן הוה אירס
 4. משה בן חלפון סט תרפה בת ישועה הכהן ותוספת כתבתה חמשין דינרין דדהב וחמשה
 5. דינרין דדהב ידפע מן דלך מקדם עשרה דנאניר וישתייר עלוהי ארבעין דינרין דדהב
 6. וחמשה דינרין דדהב מנהג המדינה בקידושין גמורים בעד אן צח וכאלת תרפה ד[א לואלדהא
 7. בבי דינא דממנא מבי ריש גלותא נטרוהי מן שמיא עלי זיגתהא למשה דנן ובמא ישרטה
 8. להא ועליהא ובעד אן אשרט משה הארוס דנן עלי רוחה אן אלעשרה דנאניר אלמקדם מתנה
 9. מעכשו לתרפה הכהנת דא אן הו אפסך הדה אלזיגה קבל אלד[כו]ל כניסתה לחופה עוץ אל
 10. ארבעה דנאניר וסדס ולא יטאלבהא בשי מנהא לעולם ואן אפסכת תרפה הארוסה דא או
 11. ואלדהא הדה אלזיגה קבל כניסתה לחופה כאן עליהא אן תרד אליה אלעשרה דנאניר אלמקדם
 12. ומן ענדהא עשרה דנאניר אכר וקבל עלי רוחה דלך מר ישועה הכהן מעכשו בקנין גמור
 13. ובעד איצא אן אסתקר בין משה הארוס דנן ובין מר ישועה הכהן דנן אבי הארוסה דא
 14. סכני אלטבקה אלפוקאניה מן אלדאר אלתי לה במצר בקצר אלשמע אלתי כאנת תערף למר
 15. יוסף בן אברהם אלצידלאני ואנתקלת לישועה הכהן דנן טול איאם חיאתהא ועל מנת אן ליס
 16. תכתאר תרפה דא אלסכני פי הדה אלטבקה אלמקדם דכרהא כאן להא אן תכרי הדה אלטבקה
 17. ותאכד אגרתהא טול איאם חיאתהא ועל מנת אן ליס עליהא שי מן [אלח]כר ואלחראסה
 18. וקד אלתזם מעכשו ישועה הכהן דנן בן טוביה נע` אבי הארוסה דא ועלי וראתה בעדה מא יכץ
 19. הדה אלטבקה מן אלחכר ואלחראסה טול איאם חיאת תרפה דא וקנינא אנן שהדי מן כל חד
 20. מנהון לחבריה על כל מאי דכתיב ומפרש לעילא במאנא דכ[שר למקנ]יא ביה שריר
 21. וקיים וכתבנא וחתמנא ויהבנא ביד מ משה האר[וס דנן למהוי] בידיה לזכו ולראיה דלא
 22. כאסמכתא ודלא כטופסי דשטארי אלא כחומר וכח[וזק כל ש]טרי דבי דינא דעבידין
 23. בתקנתא דרבנן ונהגין בעלמא מיומא דנן ולעלם בביטול כל מודעין ותנאין סוי מא
 24. תקדם ומאי דהוה באנפנא כתבנא וחתמנא למהוי לזכו ולראיה ל[אח]ר היום
 25. יחזקאל הכהן החבר ביר` עלי הכהן החבר נע
 26. עלי הכהן ביר` יחיי זל` אברהם ביר יצחק התלמיד נע`

תרגום

T-S 13J2.3 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J2.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.