מסמך משפטי: T-S 13J2.25

מסמך משפטי T-S 13J2.25

תיאור

Court minute, in the hand of Natan b. Shemuel he-Ḥaver. Location: Fustat. Legal document concerning the Sicilian Abū Yaʿaqov Yosef b. Moshe al-Kohen awho has a first wife in Damascus and is not allowed to marry a second wife in Cairo before depositing what is due to the first wife with the court. Dated: Ṭevet 1451 of the Seleucid Era (= 1140 CE). Signed by Yeshuʿa b. Yoshiyya, descendant of Shemaʿya Gaʾon and Natan b. Shemuel he-Ḥaver. (Information from CUDL.) There is a translation and commentary in Goitein's attached notes.

T-S 13J2.25 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
 1. מעשה שהיה לפנינו אנו בית דין כן הוה בחדש טבת דשנת אלפא וארבע מאהוחדא וחמשין
 2. שנין לשטרות בפסטאט מצרים למא אלתמס אלשיך אבו יעקוב יוסף אלכהן אלסקלי בן רבנא משה
 3. הכהן הזקן נע אלזיגה במצר וכאן לה זוגה במדינה דמשק ללעדר אלדי דכרהוהו אן אלמלכות
 4. יהדרה אל ליס תטלק לה כדמה חתי יכון לה זוגה פי אלדיאר יעוד אליהא וכנא עארפין דלך ואן אל
 5. מנהג פי מצר לא תטלק לאחד זיגה ולה זוג[ה] אכרי אלא ען אכתיארהא ואןכאנת פי גיר אלדיאר
 6. אן יחצר מוכרהא ויודע אלי אן יתקרר [א]מרה מע אלקדימה עלי אי וגה כאן פאעלמנא אבו יעקוב
 7. יוסף אלכהן [[אלסקלי]] בדלך ואלזמנאה באחצאר מוכרהא אלדי דכר אנה כמסין דינאר פאחצר אלי
 8. ענדנא שאהדין אתנין ושהדא אן אבו יעקוב יוסף אלכהן סלם לסת אלגמאל בת רבנא יוסף השר
 9. הנכבד נע בעד צחה אלמערפה בהא ולבעלהא אלשיך אבו יעקוב //רבנא// יוסף התרגמן הנכבד בן
 10. רבנא אבון השר הנכבד בעודו זל כמסון דינארא ואזנה מצרייה וצארת ענדהמאבודאעה
 11. בית דין מוקופה למוכר זוגה רבנא יוסף הכהן דנן אלתי בדמשק אלי אן יצל מן מגלס אלחכם
 12. מן דמשק מא יברי רבנא יוסף הכהן דנן מן דלך או מא יוגב אכדהא מן אלמודע למסתחקהא
 13. ואנהם אקניא מן סת אלגמאל דא קנין גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו מעכשיו בביטול כל
 14. מודעין ותנאין אנהא קד שעבדת אלמלך אלדי להא פי אלגזירה עלי הדהאלכמסין דינאר אי וקת
 15. אלתמסהא בית דין מנהא ואקניא איצה [[באלרצא]] מן רבנא יוסף התרגמן בעלהא דנן באלרצא
 16. בדלך ואן כל מנהמא רבנא יוסף דנן וזוגתה מוכוד בהדה אלכמסון דינאראלחאצר באלגאיב
 17. ואלמוסר באלמעסר ואלחי באלמיית וחין אדן אטלקנא לה אלזוגייה ומה דהוה קדמנא כתבנא
 18. וחתמנא למיהוי לזכו יש טרטוש על באלרצא וקיים ותלי ביני שיטי רבנא והכל שריר ובריר וקיים
 19. בעד דלך נקלנא אנן בית דין אלכמסין דינאר אלמדכורה מן תחת יד רבנא יוסף התרגמן דנן אלי
 20. אלשיך אבו עמראן רבנא משה בן רבנא מנשה הזקן נע ודיעה לבית דין אלי אןיצל מן דמשק מא
 21. יכלץ יוסף הכהן דנן ממא כתב עליה לעיל וכתב עלי אלשיך אבו עמראן דנןבאלכמסין דינאר
 22. ב[ש]טר מוחזק וכתב דלך בחדש אייר דשנת אלפא וארבע מאה וחדא וחמשיןשנין לשטרות
 23. בצוען והכל קיים ישועה בר יאשיהו נין שמעיהו גאון זל
 24. נתן ביר שמואל החבר זל

תרגום

T-S 13J2.25 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J2.25: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.