מסמך משפטי: T-S 13J2.15

מסמך משפטי T-S 13J2.15

תגים

תיאור

Iqrar (acknowledgment) document stipulating a term of three months for the repayment of a sum of 10 dinars and noting that repayment is to entered on the reverse side, Iyyar 1418/April 1107. Although the document uses some of the same language as Arabic-script iqrārāt (e.g., the debtor says that he acknowledges the debt, אנני מקר, followed by a standard Arabic volition clause), the text is structured like a testimony, beginning with the Aramaic שהדותא. MR

T-S 13J2.15 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto

 1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא כן הוה חצר אלינא מר ור יוסף
 2. הבחור הטוב הכשר בן רבנו יצחק הדיין נט רח וקאל לנא אשהדו עלי ואקנו מני מעכשו
 3. ואכתבו ואכתמו עלי בגמיע אלאלפאט אלמחכמה ואלמעאני אלמוכדה ובכל לישאני דזכואתא
 4. וסלמו דלך אלי מר ור עולה הלוי הפרנס הנאמן ביר יוסף הלוי נע דידיע אלשיך אבו אלעלא
 5. צאעד אלדמשקי ליכון בידה לליום ובעדה חגה וותאק אנני מקר ענדכם באוכד מעאני אל
 6. אקראראת פי צחה מני וגואז אמר טאיעא מן גיר קהר ולא גבר ולא אכראה ולא סהו ולא
 7. גלט ולא עלה בי מן מרץ ולא גיר דלך מן גמיע מפסדאת אלשהאדה אן לה ענדי ופי קבלי
 8. ופי גהתי עשרה דנאניר דהבא עינא מתאקילא ואזנה מצריה גיאדא צחאחא דינא
 9. ואגבא וחקא לאזמא חוב גמור ומלוה זקופה אקום לה בהא בעד אנקצא תלתה אשהר
 10. כאמלה מן תאריך הדא אלכתאב בלא ממאנעה ולא מדאפעה ולא חגה ולא אחתגאג כל
 11. עיקר ואחריות חוב דנן עלאי אנא יוסף בר יצחק ועל ירתאי בתראי על כל שפר ארג
 12. נכסין קנין וממון דאית לי ודיהוי לי תחות כל שמיא בביתא ובברא ממקרקעי וממטלטלי
 13. ואפילו מגלימא דעל כתפאי דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי אלא כחומר וכחוזק
 14. כל שטרי מחזקי ומזרזי דבי דינא ותקנאתא דרבנן בביטול כל מודעי ותנאי בכל לישאני
 15. דאמור רבנן דמבטלין בהון מודעין ותנאין וקנינא מן מר ור יוסף הבחור הטוב הכשר
 16. בר רבנו יצחק הדיין נט רח במנא דכשר למקניא ביה בכל מה דכתיב ומפרש לעילא
 17. וכאן דלך יום אלכמיס ראש חדש אייר דשנת אלפא וארבע מאה ותמני עשר שנין
 18. למניאנא דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה ושהדותא דא
 19. כתבנא וחתמנא ויהבנא למר ור עולה //הלוי// הפרנס הנאמן בר יוסף הלוי נע דידיע אלשיך
 20. אבו אלעלא צאעד אלדמשקי דליהוי בידיה לזכו ולראיה שריר ובריר וקיים
 21. והכדי אתרינא אנן שהדי במר יוסף דנן וקלנא לה אחדר אן תדפע שי מן הדא אלדין אלא
 22. ותכתבה פי טאהר הדא אלשטר או תשהד בדלך שהוד פאן מתי כרג הדא אלשטר עליך
 23. וליס עלי טהרה שי מכתוב ולא לך שהוד ישהדו לך באנך קד דפעת שי כאן קול מר ור
 24. עולה הפרנס דנן פי דלך //עליך// נאמן כשני עדים כשרים נאמנים ואקנינא מנה עלי דלך בקנין גמור
 25. חמור בכלי הכשר לקנות בו מעכשו ובביטול כל מודעי ותנאי וכתבנא וחתמנא לזכו ולראיה
 26. לאברהם בר ישועה נע אברהם ביר משה נע ביר מצליח זל'

תרגום

T-S 13J2.15 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J2.15: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.