Letter: T-S 13J19.16

Letter T-S 13J19.16

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to a personality in Fustat. Dating: Ca. 1030 CE.

T-S 13J19.16 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

א

 1. עלינא מנהם מא גרא וסאל אן יוטרח דאלך ולא שרט לא לנא ולא עלינא
 2. ואוגיב אלי דאלך פלם יקבלו [ב]ל קאלו קד חצל לנא אלוקת אך זה היום
 3. שקוינוהו מצאנו ראינו [פצרבו] בגיר שפקה כהנים ותלמידי חכ מצרובין
 4. מחמולין ויש בוכים צועקים והם שמחים חתי קורי עליהם ואם לא השחק
 5. היה לך יש אם בגנבים נמצא כי מדי דבריהם בם יתנודדו יא לית כאנו האולי אלשיוך
 6. אלדי סאעדוהם עלי אלבאטל כאנו יגעלונא מוגתהדין מתל אצחאבהם אלדין הם
 7. מוכתלפין אלמדאהב כל ואחד מנהם עלי מדהב ואדא גרא בינהם ובין אלרבנין כלאם
 8. אתפקו כולהם כלמה ואחדה להכרית את שמם מן הארץ ויקולו נפלה לא תוסיף קום
 9. נסיו אלקום קול אלחכים והאים יבקש את נרדף ואנה תעאלא מא אכלא רחמתה מן
 10. הדה אלאומה חסדי יי כי לא תמנו וג בלתי חדשים לבקרים וג ואלוקת אייסנא אסתגתנא
 11. רחמנא //חתי//כם מן נסא וצביאן כאנו ציאם לא יאכלו דביחה כם מן רבא שערה אלי וקת
 12. רחם כי אם הוגה ורחם וג ואני כל מא אפכר פי מא גרא אתעגב כיף כאן הדא אל
 13. מועגז אקול מאת יי היתה זאת וג ואשכר אללה ברוך יי אי אבו אשר נתן כזאת
 14. בלב אדוננו המלך לעולם יחיה ובלב אדוננו המשנה //יצליחהו האים// לדבר בשלומנו ולדרוש
 15. טובתינו יתרומם שמו לעדי עד מי שמע כזאת מי ראה כאלה וג אמרו לאים מה
 16. נורא מעשיך הם בטחו בשריהם וסופריהם ועשיריהם והקרובים אל המלכות
 17. ואנחנו בשם יי אינו נזכיר מה נשיב ליי כל תגמולוהי עלינו יא שיכי פי קלבי אש
 18. יוקדת מן קום תגאיאו פי הלאכנא יגעלו אנפסהם אלשושנים וגירהם אלקוצים יגעלו
 19. משכילים והם גיר מותפקין אי מנהם אלמשכיל מא יחתשמו מן מנא אלמופתקר
 20. לצאחבה פי סאיר רסום יש אלגיר מנצוצה נחן או הם קד כאן להם אלכפאיה
 21. פי מא בינהם ובין רבהם מא אדא דכרוה סבילתה יסתחו ויקולו ליס ואן כאן
 22. אללה תעאלא קד געל //לנא// מוצע פי כדמה סולטאן נבלג אצחאבנא שהואתהם פי גירהם
 23. טוב אשר תאחז בזה וגם מזה וג לא נאמן דעוה סו מן גירנא בל קד געלונא פי מנזלה
 24. מן לא יתקבל אללה מנהם דועא ואדא נחן ענדהם בהדה אלמנזלה למא להם אן יתכתרו
 25. בנא או יצאהרונא חראם עליהם דאלך אמא אנא אללה אלעלים אייש כונת אקול
 26. לאצחאבנא אדא סמעתהם יקולו נריד אלפורקה מן האולי אלקום ממא אטהרו
 27. לנא מן אלעדאוה אקול יאכותי לא יחסן הדא ביננא קד וגדנא אלשבטים אלדי
 28. כאנו עובדי עבו זרה מא אמתנעו בית יהודה מן אלמוצאהרה הם אכותנא
 29. אדא לם יכון עלינא שרט יחסן מנא אן לא נכאפיהם עלי מא גרא עלינא מנהם
 30. הדא כלאמי ולקד אשנעו אצחאבנא אנהם צוורו פי אלפור ג אשכאץ ואנהם
 31. אחרקוהם ותשאהדו עליהם פאחצר אלשיך אבו אלברכאת תבוא עליו ברכה
 32. אלקאילין פאנכרו פקבח עליהם וקאל להם אדא כאנת שהאדתכם מן הדא
 33. אלגנס פאנתם אהלכתם אלדוניא וגא צאחבה אבו עלי מוחסן דוכר בכיר
 34. ואכברני ואכבר אלשיוך ואשאר אן לא מ[רד] לי מן הדה אלשנאעה אלא
 35. באחראמה עלי מן פעל מא קיל ועלי מן אשנע במא ליס ליכאטר באלנפוס
 36. ופועל דאלך פי יום תענית פי מגלס סוק אליהוד ואגתמעת אלגמאעה

Translation

T-S 13J19.16 1v

1v

(right margin) verso

ב

 1. אחרמנא אחסמנא שק דאלך עלי כתיר מנהם לעלמהם אנהם כאנו יפעלו
 2. דאלך ואמא מא דכרתה יא שיכי ען אלשכץ אלדי כאן אלאמל פיה מוסאעדה
 3. אצחאבה באלג[מי]ל מא כפאה אנה מא סאעדה חת[י אנ]ה כאן פי כפה אלגיר ותבת
 4. פיה מא קיל ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות אנא
 5. אעלם אנה יראעי אלקוום לאנהם ישדו מנה ויריד אלרגל אן אכון אתדבר בראיה
 6. מא כפאה מא טרא ביני ובין אהל אלעראק מן כותב אן אחוגני אכתבהא בסבב
 7. מא כתבו אלי אלכניסה אלמרסומה בהם יטלבו חקוק כאנת להם לם תזל כותבה אללה
 8. אללה לא תתואנא אן תכתב אלי אלגמאעה אלשאמיין לאן לא תכרג ען רשות אלשאם
 9. וקבלת מנה בסדאגיתי כאנה אראד אן אתבת לה אלרשות פי סאיר מנאפע
 10. מצר יאכדה לנפסה אמא יאכלהא או יתוגה בהא למן יריד ואנא מן כארג אל
 11. קרן בידי ואלצרע בידה ולקד תעגבת יא שיכי מן כלאמך מן תריד תסתצלחה
 12. לא תגצבה אנא מא אגצבתה הו אגצבני ימוה עליי ענדה אני מא אקף עלי
 13. טורקאתה יריד יכונו אלנאס ירגעו אלי ראיה אדא ראא אלנאס מאלו אלי גהה מאל
 14. הו אלי גהה אוכרי חתי יורי אן אלכל מוחתאגין אליה אלאן איש ערבדה גירי אכיר
 15. אליה אלחברייה קד חצלת לה מן ארתצא יחתכם בין ידיה יחתכם ומן אכתאר גירה
 16. מא לה יעתרצה כמא הו כמא גירה בל גירה אעלם מנה ואן כאן אלי אלואגב
 17. מא לה אן יחכם וחדה כמא קאלו אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד ואלואגב
 18. דיני ממונות בשלשה גזילות וחבלות בשלשה וג ועלי מא ביינו אלסבב אדא חצרו
 19. אלכצום וסמעו כלאמהם ואחצרו דלאילהם ותאמלו קולהם ואגתמעו תלאתתהם
 20. עלי קול ואחד חסן גמיל ואן אגמעו אלב עלי קול וואחד עלי קול עומל עלי
 21. קול אלאתנין ובעד לא יכון בינהם ובין אלכצום שר ואמא ואחד לא יגוז
 22. לאנה לא יומן מנה אלמיל אלי גהה דון אוכרי ומא יכפא ענך יא שיכי אידך אללה
 23. אלחוכם אלדי חכם פי אמר צדיקך אבן אלרקי וגירה מא קד כתבת אליה סרא
 24. ארשדה הו רגל קד אעגבתה נפסה אללה אלעלים אני אנא הודא אחרץ בגמיע
 25. גהדי פי צלאח אלנאס מא יתם לי פכיף מן יכון גרצה יבלג שהואתה אליס קד חמלתה
 26. נפסה אן יטרח לסידי אלשיך אבו דורה מעתרג ענד אלכצום אלי אן כלמוה בכלאם
 27. צעב והו גאלס אללה אלשאהד עליי אן כאן אלשיך אבו דורה דוכר בכייר כתב אליי
 28. אלא וכל כלאמה אללה אללה אחרץ פי אלצולח והודא כותבה תנבי ען כירייתה
 29. אבקאה //אללה// וכותבך הם מתלה תסאלוני מא לא קודרה לי עליה לאן אלעאמה גלבת
 30. עליי לו קולת מא לא יואפקהם מא לקבלו מני לאן מכנו אלכצום פי קלובהם
 31. נאר לא תטפא ומע הדא אלכצום אחרץ פי אלפורקה אכתר מן אלרבאנין
 32. ואני לקד חצלת פי הדא אלאמר מלאם מן אלגהתיין וכדאלך פי אמר הדא אל
 33. חבר אלדי אסא אלי נפסה יגי אלי קום קד אבדלו ארואחהם ואמואלהם
 34. יסתכצמהם וישלי עליהם ועליכם אלכצום ויקולו צהרת אלמגארבה
 35. אפתנו אלשאם ואלמגארבה אפתנו מצר תאלמנה שפתי שקר ואנת
 36. תקול יא שיכי מן תריד אן תסתצלחה לא תסתפסדה אן כאן לא ינצלח
 37. הו אלא באסתפסאד מן וגדתה פי שדתי לא אנצלח אבדא ומתלה חרסה
 38. אללה מא יכפא ענה מא וצא בה סידנא דויד לשלמה ולבני ברזלי הגלעדי וג ....
Image Permissions Statement
 • T-S 13J19.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.