Unknown type: T-S 13J19.23

Unknown type T-S 13J19.23

Tags

Input date

In PGP since 2017

Description

Alexandria; Sunday, 5 of Nisan, 1453; April 5, 1142 This is the third and last page of a letter ʿAmram b. Yiṣḥaq wrote to Ḥalfon. As usual, ʿAmram mentions his troubles, including his wife's illness and his sadness after the death of Eli the Judge, Ḥalfon’s older brother, and he adds to them the sadness over Yehuda ha-Levi's death. After the trip of one relative to India, Amram was left alone, and the loneliness only worsened after the trip of another (perhaps the recipient). There is news of the arrival of another merchant (Yiṣḥaq al-Sijilmasi). Amram repeats his request to Ḥalfon to send him 'Tafsir Yeshayahu' and asks for help regarding the necessary permits to handle the estate of a family member of Ḥalfon. At the end of the letter, she asked about Yiṣḥaq b. Ezra's experiences. When Amram delayed his troubles for too long, as usual, he mentions in passing the laments that he and Ḥalfon used to send each other in their letters mourning the death of Yehuda ha-Levi, and in this paragraph, there is a special interest in evaluating the mark that the death of the great poet left on the Jews of Egypt. (Information from Goitein and Friedman, India Book IV)

T-S 13J19.23 1r

1r

Transcription

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

ח84

מכתב מאת עמרם בר יצחק אל חלפון המזכיר את האבל על מות יהודה הלוי

אלכסנדריה, יום ראשון, ח' בניסן [אתנ"ג], שהוא 5 באפריל 1142

ד70. TS 13 J 19.23

חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 16.5 x 27.1 ס"מ. פרסום חלקי (שורה 19–21) אצל גויטיין, הפרשה האחרונה, עמ' 34. פורסם במלואו אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 495–500; פרנקל, האוהבים והנדיבים, עמ' 528–532.

זהו הדף השלישי והאחרון של מכתב שעמרם בר יצחק כתב לחלפון. כרגיל מזכיר עמרם את צרותיו, לרבות מחלת אשתו ועיצבונו לאחר מותו של עֵלִי הדיין, אחיו הגדול של חלפון, והוא מוסיף עליהם את העצב על מותו של יהודה הלוי. לאחר נסיעתו של קרוב משפחה אחד להודו נשאר עמרם בודד, והבדידות רק תחריף לאחר נסיעתו של שני (אולי הנמען). ישנה ידיעה על הגעתו של סוחר אחר (יצחק אלשִׂ̇גִלְמַאסִי). עמרם חוזר על בקשתו לחלפון לשלוח לו 'תפסיר ישעיהו' ומבקש עזרה בקשר לאישורים הדרושים כדי לטפל בעיזבון של בן משפחה של חלפון. בסוף המכתב שאלה על קורותיו של יצחק אבן עזרא. כאשר מְתנה עמרם את צרותיו באריכות יתרה, כרגיל, הוא מזכיר דרך אגב את הקינות שהוא וחלפון היו שולחים זה לזה במכתביהם בבכותם את מות יהודה הלוי, ובפסקה זו עניין מיוחד להערכת החותם שהותיר מות המשורר הדגול על יהודי מצרים.

עמרם מתנצל על כך שלא הצליח לקצר את מכתבו, כפי שחלפון כותב לו בקיצור. כאמור, זהו הדף השלישי והאחרון שבאיגרת הארוכה. יש בכך גם עניין לחקר כתיבת איגרות בתקופת הגניזה. בראש הדף באמצע שורה כתובה לבדה במקור התיבה: '̇תאלת', שלישי. גויטיין (מתחילה) וגיל ופליישר הסבירו אל נכון שזהו הדף השלישי של האיגרת.1 אולם מפני שציון המשך מכתב בצורה זו לא היה ידוע ובגלל טעות כלשהי בפענוח הטקסט חזר בו גויטיין לאחר מכן וקבע שהתיבה היא תוספת מעל השורה לכתוב בשורה 2 (שורה 1 לפי מספורו), אחרי 'להם'.2 הארכת איגרת כדי יותר מנייר אחד הייתה שכיחה למדי בתעודות הגניזה.3 אלא שבשעה שהכותב האריך היה בדרך כלל מדביק נייר שני בתחתית הנייר הראשון וכן הלאה, כך שהם נעשו גיליון אחד ארוך.4 וכן כתב עמרם, בעל האיגרת שלנו, בתעודה ח79, ע"ב, שורה 10 (בתרגום): 'והדבקתי אותה בנייר'. בהדבקה כזאת לא נשאר רווח המסמן את המעבר מנייר לנייר, ולעתים קרובות חציין של האותיות שבשורה שם נכתב בנייר העליון וחציין בנייר התחתון. התיבה '̇תאל̇ת', שנכתבה ברווח הנקי הגדול שבראש הנייר הזה מעל השורה הראשונה התקנית, מראה שלא הדביק עמרם את הדף הזה לנייר הקודם. אנו מוצאים בגניזה עדויות מעטות למנהג זה של הארכת המכתב על ידי צירוף דף נפרד, ללא הדבקה. במקצת המקרים כתבו ביטויים מיוחדים בראש הדף הנוסף, כגון בתעודה ח24* (ראה שם) ועוד. פעמים כתבו סימנים מיוחדים (ראה ספר הודו, ב, עמ' 437–438). לפנינו נוהג שונה, הראוי לציון בפני עצמו, כתיבת מספר הדף בראשו. וכן בכ"י TS NS J 271, בראש הדף ובאמצע השורה, התיבה הערבית: ثاني, שני, היינו דף שני.5 ויש שכתבו בדף האחרון של המכתב: 'תמאם אלכתאב' או 'תתמה אלכתאב', סוף האיגרת.6

1 תאלת

 1. בעד אן אבתדא הו צלח להם בעד הדא יעזוה ויסלוה ומא כפא חזני
 2. ומא אנא פיה אלא ובעד אלשיך אבו יעקוב ̇ש̇צ ודכולה אלהנד אללה יִכִתִבִ
 3. סלאמתה ופי הדא אליום וצל מ̇ר יצחק אלש̇גלמאסי והו יו (!) אלאחד
 4. אלתאמן מן ניסן אללה יבלגהא שנים רבות ונעימות ויקרב גאולת
 5. עמו אלכלייה בימיה ובימנו (!) ובימי עמו ישראל ותאכל מן הזבחים
 6. ומן הפסחים שהגיע דמם על קיר מזבח יו' אלהנו (!) וכן יהי רצון מא
 7. אדכר מוסם ולא אהני בה וקד אלבארי יא מולאי אן מן וקת עידנא ענד
 8. רבנו עלי אלנזר ימצא רחמים מא עידת עיד אלא חזין כאיב באלכאץ
 9. עאם אול כנא חזאנא כאיבין מן גהה כרימתה וחאלנא ואבו אלמעאלי
 10. מתל אל̇צו י̇צי קדאמי ואנא כאפר בנעמה אללה עלי כיף אכון
 11. אלסנה בכי ואנחה ואנקה עלי אנני וחקהא עלי עדד אלרגעים אנא
 12. כדא ואלחזינה אלכרבה אלבית אלמייתה עלי וגה אלארץ תאנוק נאנק
 13. חלל אסאללה אלכפאיה פיהא ופי גמיע אלבית וכנת אנא והי נדלל
 14. עליה אדא כרג אבן עמתה ונולם קלבה ונטלב מא ליס פי קדרתה
 15. מן אלכדמה ואלקיאם במא נחתא̇ג פכיף חאלנא אדא טלב אלכרו̇ג
 16. בעד אלעיד מן נגד ישארכנא פי מציבתנא קד כאן עלי אקלל
 17. ואכתצר פי אעלאמהא חאלי פי ורקה ואחד כאכתצארהא
 18. מא וגדת להדא סביל אלקינות אלתי כנת אקולהא ואלמראתי אנא והו
 19. עלי רבנו יהודה הלוי הצדיק והקדוש אנא אתמתל בבעץ אביאתהא
 20. אלדי כנת אכאברה פיהא צדיק יו' בכל דרכיו ואכוה למא תפצל
 21. אללה עליה ועלי בעאפיתה הג כרג אלי אלכתנין מן אלהם אלדי

T-S 13J19.23 1v

1v

Verso

 1. נחן לא ארא סביל אלי אן אמור אלי ענדה ולא קדרה עלי אלמקאם
 2. פי אלאסכנדריה ולולא וגע הדה אלעגונה כנת בחית הו לאשרף
 3. אלי אחואלה ואנבהה למא יחתאג קראן ו̇גירה אנא כמא קיל לא המתים יהללו יה וג'
 4. וקד אטלת עלי חצרתה אלסאמיה ולמן אפרג קלבי אלא להא מן
 5. בקי מן אלאוהבים אלדי אשכו אליה חאלי פיערף קביחתי אללה יכפיני
 6. פיהא ויגמע ביני ובינהא קבל אלמות וקד כנת סאלתהא עדה דפעאת
 7. אן תאכד אלתפסיר לישעיהו ענד אלשיך אבו נצר להדא אלמסכין
 8. אכוה ינצר פיה אולי יחנן יו' צבאות ויבקיה יכלכל שבתי ויקף
 9. עלי יומי ואנא אגדד אלסואל להא פי אנפאדה צחבה מן תראה
 10. וקד כאן רבנו עלי אלנזר ימצא רחמים פעל פי אלרהון אלד (!) קב̇צהא אלשיך
 11. אבו אלפצל אלנאמן ̇ש̇צ אבן אלנאמן רצי אללה ענה אלדי חמלהם מן אביִאר
 12. וקת אכדו תרכה אבן עמתהם בשרון וצאר כל מן גא מן אביִאר יגי
 13. יכלקני עלי זנגלה עלי גטא כוז וחרצת אן אכד כתאב מן סיידנא
 14. ראס אלמתיב (!) ̇ז̇ל תעסר עלי אלוקת ואנפדה אלמרחום עדה דפעאת
 15. אלי ענד אלנזר נ'ע ולם יתפק אן תנפך הדה אלעאקה אסאלהא אן תתפצל
 16. תקול לה יכתב כתאב מע כתאב מן הדרת סיידנא אלנגיד תכון לעד ואלפהרסת
 17. בעדתהא יסלמהא למן יוצל אלכתאב אלי אלנאיב פי מניה זפתא ותעלמני
 18. אסמהו ואסם ואלדה אעני אלשיך אבו אלפצל ואן האן עליהא אִוקפה עלי הדא אלפצל
 19. פקד אדאני ואדא קלבי מן מכאן טלב ינפעני פי חפצהא עלי ושלומה
 20. ושלוםִ כבוד ג̇ד ק̇ד מרנא ורבנא יחזקאל אלשיך אבו עלי מכצוץ באפצל
 21. אלסלאם וגמיע אלפתיאן ואולאד אלעם אלשיך אבו נצר ואלשיך אבו אלפרג
 22. ואלשיך אבו אלמגד מכצוצין באפצל אלסלאם אן האן תעלמני חאלהא
 23. וחאל מולאי אלאך ואלא פמחמול ענהא ותעלמני כבר רב יצחק קריב
 24. רבנו יהודה הלוי ̇ז̇ל ושלום
Image Permissions Statement
 • T-S 13J19.23: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.