Legal document: Bodl. MS heb. b 3/36

Legal document Bodl. MS heb. b 3/36

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Fragment of a deed of gift, given in Ramla, approximately 1030.

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 • [זכרון עדות שהיתה לפנינו אנו בית דין והעדים החתומים למ]טה בשטר הזה כן היה כי מומלה בת ב[ ] אשת מבשר
 • [באה לפנינו לבית דין ואמרה לנו היו עלי עדים וכ]תבו וחתמו ותנו לו למבשר אישי בן סהלאן[
 • [ ואני לא] שוטה לא טועה לא תועה לא מוכרחת כי אם בלב ט[וב ובנפש חפיצה
 • [ למבשר זה בן סהלאן ב[ן משה (?) ] מתנה גמורה חתיכא שרירה וקיימת וע[ל מנת כן]
 • [ השלטתיו] על כל קרקעות שיש לי במדינת רמלה הסמוכה לל[וד
 • [ ] שרה על כל אשר יש לי למכור ולהשכיר ממבשר [
 • [ ] וירצה [ליטו]ל בין שכירות בין קבל[נו]ת בין חכירות ויזכה ויטול [
 • [ ] ושמ[תי] את דבריו לפי ששמתי ידו ידי ועשייתו עשייתי ותבי[עתו תביעתי]
 • [ ופטירתו פטירתי] וכל מה שעשה עשוי בכל דבר שיראה במקרקעי ש[
 • [ ] אדם כן [ ] בקרקעותי וימנע מלתת [
 • [ ] לו רשות להו[ ] כל [ ....