Legal document: Bodl. MS heb. a 3/4

Legal document Bodl. MS heb. a 3/4

Tags

Input date

In PGP since 1987

Description

Karaite ketubba (marriage contract), Ramla. Ca. 1030.

Images and transcription

Transcription

 • ....
 • [ ] זה הדבר בקנין גמור חמור ועוד נוסף
 • [ כ]תבתה כלל הנכסים עם חצי הדירה
 • [ ] וחצי ויודה שלמה בן עמרם לפני
 • [ כי באו] כל הנכסים האלה אל ביתו וחצי הדירה
 • [ והם ברשותו ואצלו] ותחת ידו וכי קבל על נפשו שישמרם
 • [בכל אשר לו ולא ישנה מהם מאומ]ה בלא דעת אשתו זאת ובלא רצונה
 • [ועוד קבל אחריות כתובה זו עלי]ו ועל נכסיו אחריו בלתי אשר
 • [יאבד או יבלה ואם ח]ס ושלום ותצא חוסן זאת מן העולם
 • בלא ולד ממנו ישוב כל מה שהבי]אה עמה אל יורשיה מאביה ולא
 • [יהיה ליורשיה על שלמה זה מן ה]מהר המאוחר מאומה ויתחברו
 • [שניהם יחד והסכימו שיהיה מנהג]ם טהור ותמת דרך ועל מנת שישמרו
 • [את מועדי יי בראיית היריח ובהמצא] האביב בארץ ישראל וקנינו מיד
 • [החתן המיוקר שלמה בן עמרם] בכל מה שכתוב ומפרש למעלה
 • [וכתבנו וחתמנו ונתננו לחוסן בת דו]יד להיות בידה לראיה וזכות וזכרון
 • [עדות כדת משה וישראל ויבנו ויצ]ליחו: תבת אסמא אלשהוד
 • [ יח]יי בן עלי הכהן עד
 • [ ] ישועה בן תאבת הלוי השלחני ננ עד
 • [ ] בן יצחק הלוי הידוע אלקטאיף עד
 • [ ]וב עד אפרים בן משה עד
 • [ ] ישועה בן חאתם עד // מנחם בן יצחק עד
 • יקול עלי אלמעלם אבן אסמעיל
 • אלמעלם אלבירותי אנני חצרת
 • נקל הדה אלכתבה מן נסכה
 • אלאצל וצחת [ענדי] וכאן מן
 • אחדי אלשהוד //פי נסכה אלאצל// מנחם בן יצחק
 • אלכאדם לכניסה אלוסטא בלרמלה (!)
 • [ואנה] אחצר אלי בית דין בלרמלה (!)
 • ו[שהד] ען צחה הדה אלשהאדה
 • פקאל אני עאלם בצחה הדה
 • אלכתבה ואנני חאצרהא ואן
 • אלאמר עלי מא דכר פיהא פי
 • ] וכתבנו וחתמנו ונתננו לחוסן בתו
 • [של דויד להיות בידה לראיה וזכות וזכרון] עדות כדת משה וישראל ויבנו
 • ויצ[ליחו]
 • ב י י
 • דויד בן יצחק הכהן הסופר עד ה[
 • ר ש
 • בשר בן אברהם הלוי ננ עד
 • [שש]ון (?) בן מבורך הלוי עד אפרים [
 • מבורך בן נתן עד יצחק בן [
 • אבו עלי חביב בן דויד עד
 • קובל בבאו [