Legal document: T-S NS 321.4

Legal document T-S NS 321.4

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Fragment of a writ agency, written in Tyre, 1012.

Images and transcription

Transcription

TS NS 321, f. 4, ed. Gil, Palestine, pp.477-478 (Doc. #269), C.B. 01-07-88 (p) Fragment of a writ agency, written in Tyre, 1012. }

 • ....
 • [ ] האיש ה[ ]
 • [ ] חסד דורשי טוב ושוחרי א[מת ]
 • [ ]אלהינו ויעזרם וינצרם כק לו [ ]
 • [ ]ון במעלליו ובניו [ ]
 • [ ...]
 • [ ...]
 • וכק מ יוסף ואהרן [ א]פרים בן ר [ ]
 • וכק מ מפרג בן מ כלף וכק ר יחיי הכשר וכק [ ]
 • תקדם איש הטוב [ ] בטוב בן מ שלמה [ עושה]
 • חסד ורודפו בן [מ] שלמה ננ ושאר הקהל [ ]
 • [ ...]
 • יוסף את מרנא מנצור הכהן נוחו עדן לל[ ]
 • ביכלו ובנפשו גומ[ל ח]סדים יגמלהו בחסדו ויגדיל את [ ]
 • שאר הקהל עמו [ ] שהבטיח לשלם שכר טוב לצד[י]ק [ ]
 • וישלם שכרכם בחסדו ובאמתו וכבר הניח שלוש [בנו]ת ע[ם] ינוקא
 • יתומים מאם ואב [ ]
 • לקחת הנמצא להתכלכל בו כי עד עתה לא נגלה לו [ ]
 • מרשותם את מר של[מ]ה בן רביע אפטרפוס להם [ ]
 • בכל יכלכם ותתנו לו [ ] למכתאר זה בלי [ ]
 • [ ] ] בשטר הרשאה לקחת [ ]
 • [ ] והחשבון [ ] הכל [ ]
 • יצא להם דבר והתגלגל החסד על ידיכם ונעשה בהם [ ]
 • וזכרכם הטוב לא י[מ]וש מפינו וברכותינו קבועות ל[כם]
 • ושלומכם וטובתכם [יר]ביון לנצח ונכתב בששה לח[ודש ]
 • דתשעב ליצירה במדינת צור ועקב שלום בריר [וקיים]
 • יצחק הכהן בר יחיה נ נפש כלף בן מע[מר]
 • יחזקאל בן בניאמין אברהם הכהן בן [ ]
 • יוסף הכהן בן אפרים סט ד [ב] ש [ת][ש] ב
 • יוסף ה[כה]ן ברבי יעקב הסופר ת[י] א [ד][פ] ע

(verso) (left) (right)

 • ]לכגק מר חג[י?
 • א]פרים באלמחלה יברכם צו[ר