Letter: T-S Misc.25.19

Letter T-S Misc.25.19

Tags

Description

Letter from Nahray b. Nissim, in Fustat, to Salāma b. Nissim al-Barqī, in Buṣīr. Dating: ca. 1046. Asking him to acquire various items in Buṣīr, and asking him to draw a special symbol on the packages he sends. (Gil.) Also mentions saffron packed in paper. (MR.) NB: This was previously listed on PGP as T-S Ar.25.19.

T-S Misc.25.19 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. כתאבי יאסידי וריסי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך מן מצר לג' כלון
 2. מן טבת ערפך אללה ואיאנא ברכתה וסעאדה מא יליה ואלחאל סלאמה ונעמה למוליהמא
 3. אלחמד ו[אל]מנה תקדם כתאבי אליך ביד סידי אבי זכריא מנחם איידה אללה ולם ארא
 4. לה גואב ווצל סידי אבי אלכיר בן תמאם ולם יגיב לי מנך כתאב ודלני דלך עלי
 5. בעץ אהמאל ואכדת עליך יאסידי פי תחציל כ' רדא ארגו אנך קד חצלתהא וקד
 6. אנפדת אלאן איצא קק' דרה' אחב תחצל לי בהא איצא כ' רדא אכרי לא יכון מנהא
 7. בד ולא יכון לך שגל יום אלאחד בכרה אלא אלקעוד פי אלבזאזין תתלקט מנהא חאגתך
 8. ויגיני כתאבך בתחציל אל כ' רדא וקד סאלת מולאי אבי אסחק פי אן יבתדי יחזם
 9. לי וקד כנת אנפדת לך י' מנאסג מצריה ארגו אנהא וצלת וקד אנפדת איצא
 10. ה' מנאסג אכר וארגו אנך בעת אלשקתין סוסי אלגיאד ואנך אנגזת בקית
 11. שראך ווגהת לך איצא קרטאס זעפראן תזעפר לי אלכתאן כלה ותעמל מע
 12. כל באבה מא יצלח להא ותכתב עליהא מסתעמלאת מן לה דכר אבן חיון ואל
 13. חפצי ואבן אבו כזאמה ואבן גנאגה וברכאת אבן מכי ותכתב ענדך אלמסתעמלאת
 14. וכתאתין מן הי חתי אערפהא ולי ענד אחמד בן אלצאהריה חזם ה' אעדאל לעל
 15. תסתעמלה ותסתופיהא מנה לה עליהא אלאנצראף ולי ענד אבן אלחסין אלכאתב

recto, right margin

 1. ד' דרא' ונצ'
 2. תסתופיהא מנה 
 3. ורסם אלאעדאל 
 4. לברהון ונסים אבני 
 5. אסחק אלתאהרתי 
 6. ונהראי בן נסים 
 7. ועלי אלט'הור מן 
 8. נאחרה לברהון 
 9. ונסים ומן נאחיה 
 10. ונהראי ומן
 11. אלאכ'ר

recto, top margin

 1. אלחאפ'ט אללה 
 2. ואלעלאמה 
 3. ואלגואנב
 4. נסים נסים 
 5. ותחתפט' 
 6. וקת אלמיז 
 7. ויכון וזן אל 
 8. אעדאל ת''נ 
 9. ותרקע אלגואנב 
 10. ומא אנת ממן 
 11. תוצא וארגו 
 12.  אנך בעת אל 
 13. שש ואנגזתה
 14. אן שא אללה
 15.  

Translation

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. אני כותב, אדוני וראשי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את שלומך ואת אושרך, מפסטאט, בג'
 2. בטבת, יודיע אלוהים לך ולנו את ברכתו ואת אושרם של (החודשים) הבאים אחריו. שלומי טוב, ואני מאושר, לבעלי
 3. השלום והאושר השבח והתודה. שלחתי לך מכתב לפני כן על ידי אדוני אבו זכריא מנחם, יעזרנו אלוהים, אבל לא ראיתי
 4. תשובה עליו, והגיע אדוני אבו אלכיר בן תמאם, אבל לא הביא לי ממך מכתב, וראיתי בזה
 5. מקצת התרשלות. זירזתי אותך, אדוני, שתשיג כי מעילים, אקווה שהשגתם. כבר
 6. שלחתי עכשיו גם ק"ק דינר, ואבקש כי תשיג לי בהם גם כן עוד כי מעילים, הדבר
 7. הכרחי, ואל יהיה לך ביום א' בבוקר שום עיסוק, אלא תשב אצל סוחרי הבגדים ותאסוף מהם את הדרוש לך,
 8. ויבוא אלי ממך מכתב שהשגת את כ' המעילים. ביקשתי מאדוני אבו אסחַק, שיתחיל לארוז
 9. בשבילי; לפני כן כבר שלחתי לך י' אריגים מצריים, אקווה שהגיעו; כמו כן שלחתי
 10. ה' אריגים אחרים. אני מקווה שמכרת את שתי יריעות האריג היסוסי' הטובות, וכי השלמת את שארית
 11. קניותיך. שלחתי לך גם שק נייר ובו כרכום. צבע לי בו את כל הפשתים ותעשה
 12. בכל סוג מה שמתאים בשבילו ותכתוב עליהם: מעובדים', של כל אחד מן הרשומים: אבן חיון, 
 13. אלחפצי, אבן אבו כזאמה, אבן גנאגר, ברכאת אבן מכי, ותכתוב אצלך של מי המעובדים
 14. ואת מיני הפשתים, כדי שאדע. מגיע לי מאחמד בן אלצאהריה אריזת ה' משואים, הואילה 
 15. לבקש שיעשה זאת ויסלק את המגיע ממנו; מגיע לו בעד ההעברה שלהם. מגיע לי מאבו אלחסין הסופר

recto, right margin

 1. ד' דרהמים וחצי,
 2. שיסלק לך אותם.
 3. רישום המשואים:
 4. לברהון ונסים בני
 5. אסחק התאהרתי
 6. ונהוראי בן נסים
 7. ועל הצדדים העליונים
 8. בצד (אחד): לברהון
 9. ונסים, ובצדה האחר:
 10. ונהוראי;
 11. ומאחוריהם

recto, top margin

 1. השומר אלוהים
 2. והסמל
 3. ובקצוות:
 4. נסים נסים.
 5. שים לב למעלה 
 6. בעת המיון.
 7. משקל 
 8. המשואים הוא ת"נ:
 9. ותקשור את הקצוות,
 10. ואין אתה מן
 11. הזקוקים להוראות. אני מקווה
 12. שמכרת את
 13. בדי הפשתים עד סופם,
 14. ברצון האל.

T-S Misc.25.19 1v

1v

verso

 1. וקד אנפדת מע סידי אבי אסחק ברהון בעץ אלשש ואלבאקי לה תעאונה פי ביעה חתי ינגז
 2. וקד כלפתה ישתרי ח' אעדאל מן בוציר וח' מן אקפאץ מעאונה פי דלך איצא אמא אל ח' אלדי
 3. מן בוציר יכתב עליהא לברהון ונסים אבני אסחק כאצה תוגיה נהראי ותכון אלעלאמה
 4. פי הדה אלבאבה הכדי ואלה' אלדי מן אקפאץ ברסם כלטתי מעהם מת'ל
 5. אלדי אשתרית אנת חרסך אללה ואנא אחרץ פי תוגיה דנאניר אכר אן שא אללה אנפדת לך מע
 6. סידי אבי אסחק נטע קדים תביעה ותציף תמנה למא ענדך ותתבת[ה] ואדא חצל
 7. לכם חמל לי ענד אבן (אכנא תו ...) אעדאל ולי עליה י' שקק והי ענד סידי אבי מחמד קאסם
 8. תחמל לי מעה ואדא וצל (דנא אנא א בך ) תחמל אלבאקי מ (בתופיק אללה עז....)
 9. (וגל) תקרי סידי אבי אבראהים עיאש אלסלם ותקול לה לם יגעלני אכתב לך אלא אן אתפק
 10. כרוג סידי אבי אסחק עלי ג'ת וקד וצל כתאב מרדוך והו יסאלה שרא ערצתין גיאד אעלמתך
 11. דלך ואנא הנא פי תוגיה במא יחב לא ישגל סרה בשי וכתאבי יצל אליה בעד דלך ושלום

verso, bottom margin

 1. ואנפדת מע סיד אבי אסחק (צרה)..דנא וקיר' פיהא חאכמיה וג' רבאעיאת (תצלה לאקפאץ ) חתי נתסלם עליהא
 2. לסידי וריסי אבי אלחסן סלאמה בן נסים (נע) בן אסחק נע' מן נהראי בן נסים
 3. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה בוציר אן שא אללה

verso

 1. שלחתי בידי אדוני אבו אסחק ברהון חלק מן הבדים, תעזור לו למכור מה שנשאר אצלו עד שיסיים.
 2. הטלתי עליו לקנות י' משואים מבוציר וה' מאקפאץ, תסייע לו בזאת גם כן. אשר לי'
 3. שמבוציר יכתוב עליהם לברהון ונסים בני אסחַק, פרטי, השולח נהוראי. ויהיה הסמל
 4. על החלק הזה כך… והה' שמאקפאץ, שבשביל השותפות שלי עמם, כמו
 5. מה שקנית אתה, שומרך אלוהים. אני אזדרז לשלוח דינרים אחרים, ברצון האל. שלחתי לך עם
 6. אדוני אבו אסחַק עור ישן, מכור אותו והוסף את תמורתו למה שאצלך ותרשום…; אם תשיגום
 7. יובילום אלי אצל אבן אֲכוֹה ח' משואים ומגיע לי ממנו י"ו יריעות (אריג), והן אצל אדוני אבו מְחַמַד קאסם
 8. שלח לי אותם עמו. כאשר יגיע הנה אבקש ממנו , ותוביל את השאר… ההצלחה מאלוהים יתגדל 
 9. וישתבח. מסור לאדוני אבו אברהים עיאש דרישת שלום ואמור לו שכתבתי לך אך ורק מפני שהזדמנה
 10. נסיעתו של אדוני אבו אסחַק באופן פתאומי. הגיע מכתב ממרדוך, והוא מבקש ממך לקנות שני שולחנות משרד טובים, הודעתיך
 11. זאת. אני כאן מתעסק בצורכי הקניות שלו, כפי שרצוי לו, אל ידאג כלל. יגיע אליו מכתב ממני אחרי כן. ושלום.

verso, bottom margin

 1. שלחתי עם אדוני אבו אסחַק כיס… דינרים וקיראטים, מהם (דינרים) חאכמי וג' רבעי דינר; תַקן את הארגזים כדי שישלמו לנו בעדם.
 2. לאדוני וראשי, אבו אלחַטָן סלאמה בן נסים נ"ע בן אסחק נ"ע, 
 3. ייתן לו אלוהים אריכות ימים ויתמיד את שלומו ואת אושרו; מנהוראי בן נסים. לבוציר, 
 4. ברצון האל.
Image Permissions Statement
 • T-S Misc.25.19: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.