قائمة/جدول: T-S NS J76

قائمة/جدول T-S NS J76

العلامات

الوصف

Headed 'Still owed by the people,' this is the upper part of a long list of persons who had not yet made good their donor pledges. In two cases (of eight dirhams each), the outstanding amount is designated as balance. In all the others, obviously the sums accompanying the names represent the total pledged. Written by Shelomo b. Eliyyahu. Many persons are known from contemporary documents (ca. 1220). Recto = App B 38, contains expenditures on clothing for communal officials. (Information from Mediterranean Society, II, p. 499, App. C 87)

T-S NS J76 1r

1r

النصوص المفرّغة

Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).

right hand page

 1. אלבאקי ענד אלנאס
 2. בקיה [אבו] אלרצי עלי אלאס[ע]ד ת
 3. בן אלנחאל בקיה בו אלכיר בן מנ[ג]א
 4. ה .
 5. אלאסעד אלטביב בן אלסקלי קאירי?
 6. א ה
 7. הבה בן דאוד ואכיה בו אלפכר [.]אני?
 8. ב א
 9. אברהים נקאד תמים בן מ[וסי]
 10. ב ½
 11. סלימאן בן אלצניעה בו כלף קזאז
 12. ½ א
 13. ביאן בן אלכהן ר טוביה מפצל צאיג
 14. ½ א
 15. בן נאגי בו אלכיר בו אלפרג מתסווק
 16. ½ א
 17. נחום אלביאע [ב]ו אלחסן טביב
 18. ½ או א א
 19. אבו עמראן בן אכו אלדיין זל
 20. א
 21. הבה טחאן זעפראן חסון טחאן זעפ'
 22. [.] א?
 23. אסן אכו מן.........
 24. .לי[......................

left hand page

 1. בו אלפכר כהן בן אלמכין צירפי ב
 2. אלרשׁיד לוי עואד ג
 3. לוי בו אלבהא סכרי ג
 4. יוסף טבאך אלסכר ב
 5. אסד בן אלנחאס [.] .
 6. אבן אלרבאט .... א
 7. בו אלבקא בן נעמאן בו אלפצל

ושריכה

 1. בו אלמגד בן אלע..נ ה
 2. בו [מנ]צור בן אלנשׁאדרי א
 3. וא]כיה אבו אלעלא א
 4. ואכיה אלצגיר א
 5. בו אלעלא בן דניאל א
 6. ביאן לוי בן אל..[..] א
 7. יוס[ף ק]זאז א
 8. מעאני נקאד ב
 9. סאלם בן ...ל קזאז א
 10. יוסף חרי[רי.......]ז א
 11. .................] ב

الترجمة

T-S NS J76 1v

1v
بيان أذونات الصورة
 • T-S NS J76: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.