רשומה קשורה ל-Credit instrument or private receipt: Moss. VII,9.1

Credit instrument or private receipt Moss. VII,9.1
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, India Book vol. 5 (unpublished).
    למהדורה ראה
    • ה36ב