רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S 13J11.3

רשימה או טבלה T-S 13J11.3
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p. 213