מכתב: ENA 4020.46 + ENA 2806.12

מכתב ENA 4020.46 + ENA 2806.12

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

מכתב מאת חלפון אל ישועה בן משה בדבר צוואתו של מצליח הכהן דמשק, שנת 1145–1146 לערך ד80. א. ENA 4020.46 ב. ENA 2806.12 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: קטע א: 15.3 x 28.3 ס"מ; קטע ב: 15.3 x 25 ס"מ. קטע ב פורסם אצל מאן, היהודים, ב, עמ' 277–279 (שם צוין המספר: ENA 2806.9). ראה גויטיין, אצל מאן, שם, א, עמ' XXXIV; גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 72, הערה 87 (שם צוין המספר: ENA 2806.10). בע"א, השוליים כתובים בשורה 1–17, בקטע ב, ושורה 18 (רובה) עד סוף השוליים העליונים כתובים בקטע א. בע"ב, שוליים, שורה 1–11 (הרוב) בקטע א, ושורה 12 (רובה) ואילך בקטע ב. חלפון כותב איגרת עברית נמלצת ומחורזת מדמשק ('חדרך') לנכבד אחד, ישועה בן משה, היושב במצרים, שאינו ידוע לפי שעה ממקום אחר. עניינה של האיגרת בקשה שישועה יחפש אחר צוואתו של מצליח הכהן המנוח, ראש הישיבה הארץ ישראלית בקהיר. בדמשק נמצא חלפון בקרבתו של ר' אברהם בן מזהיר, ראש ישיבת ארץ ישראל בסניף ששכן בעיר ההיא, שכמשוער היה גיסו של מצליח. חלפון ביקש מן הנמען לחפש אחר הצוואה אצל שני העדים שכתבו אותה וחתמו עליה (ר' נתן הדיין החבר המעולה ור' נתן ביר' שמואל) או אצל עדים אחרים, ואם לא ימצאנה, לשחזר את נוסחה עד מפי עד, ולשלוח אותה במהרה דרך המדבר לדמשק. גם איגרת זו שלח חלפון דרך המדבר. חלפון שיבח את ישועה בפני ראש הישיבה שבדמשק והלה הורה לרשום את שמו בפנקסי הישיבה ולהזכירו ולשבחו בציבור.1

ENA 4020.46 2

2

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

[קטע א]

 1. מגדל עוז שם יוֹ וג' 
 2. הנצנים נראו בארץ / כי לחכם לב יקרא נבון לחש
 3. במרץ / ההוא יקרא גביר שכל ומדע / בשערים
 4. נודע / אחי הבין ולתבונה מודע / הלה על כי
 5. התבונה יולתו / והמזימה אחותו / הניקתהו והעניקתהו
 6. מפתיתי סולת שכלה / וספוני טמוני מהללה / על כן
 7. גבהה קומתו / ועדי תפארתו / ורחבה ונסבה
 8. בין עבותים צמרתו / הוא השר הנחמד והנחשק
 9. אשר גבר באחיו לפי שכלו ויופי שמו להיתמך
 10. במרום הרים / ועיר גבורים / להמתיק סודם /
 11. ולהלך ברגש מעבדם / ולשום לו מהלכים /
 12. ועבותות אהבה נמשכים / עם אצילים גדולים
 13. ונסיכים / גאוני ארץ קדושי עליון להתאמץ
 14. בשרשרות עבותיהם / ולאחוז בסנסניהם / כי מה
 15. טובו ומה יפיו בין תמימים ואצילים / ויפריח מהללו
 16. על כל המהללים / ויצא טבעו בכל איים ושבילים /
 17. יפה רואי וטוב מעללים / בחידודו ופלפולו /
 18. ועוצם שכלו / אשר עידיו ירוצו / ומגידיו יאיצו / ישננו
 19. וגם יענו פרי צדיק עץ חיים וג' כי קויי ייי החליפו

ע"ב [קטע ב]

 1. ישא ידידי שלום רב / בברכה מעורב / מאדון השלום
 2. וממלאכיו הטהורים ומאת אוהבו הנכסף לחזותו /
 3. ושוחר טובתו / הנכ//ס//ף ליויעודו תקרב העת והעונה
 4. נצח מודיע להדרתו כי בכל יום ויום אני משתדל
 5. לספר שבחו ומבאר קצה מהלליו ורוב אהבתו /
 6. ועוצם שירותו / למושב הישיבה הקדושה ושמה
 7. נרשם ונחקק בפינקסי ישיבתה לפארו ולאמצו ולקרוא
 8. בשמו ולגדלו לפני קהלות הקדש יעזרם קדושםִ
 9. וגם יש להודיע ליקרו כי יש צורך ותאוה
 10. באה להצטרך לרוב בינתו ועוצם עצתו
 11. לעשות בה אל נכון ולמלאות חפציו כראוי
 12. בעסק הצואה הנזכרת לפני מושב אדונינו
 13. הגאון יכון כסאו אשר צוה אותה אדונינו
 14. מצליח הכהן גאון בן גאונים ̇ז̇ל בעסק
 15. מה שיעשה אחר מותו על עזבוניו
 16. ומה שיניח אחריו וכי יש אנשים שמעו
 17. מפיו אותה הצואה וכתבו וחתמו וכי
 18. רב̇י נתן הדיין החבר המעולה נ̇ט ר̇ח
 19. עידותו חקוקה עליה והוא יודע טיבה
 20. וסודה ומתכונתה ממה משמע מפי
 21. אדונינו מצליח וגם עידות רב ישעיה
 22. הלוי בי̇ר מישאל הלוי גם חקוקה עליה

[קטע א]

 1. ועתה ידידי תשתדל בדבר ותחפש
 2. עליו עד למאוד ועשית כחכמתך ואל
 3. תתרשל לשאול ולחפש מאת רבנא נתן החבר
 4. הגדול ומאת רב ישעיה הלוי בי̇ר מישאל
 5. ומכל צד ופנה אם יהיו עדים אחרים
 6. ואם חס ושלום לא תימצא הצואה תעשה
 7. עדים מפי עדים ותשלח הנוסח
 8. במהירה בקרוב הדרכים עם הולכי
 9. המדברות עד שיגיעו לחדרך קודם
 10. יציאתי ממנה ותיחשב לך לצדקה
 11. לִפני מושב אדונינו הגאון יחי לעד
 12. ודי לאיש חכם כמוך ועתה אל תאשימיני

[שוליים]

(1) כי נכתבו בנחץ (2) ובסרהוב לעת צאת (3) השיארות ולא יכולתי (4) להתמהמה ולהתאפק (5) ותדין לזכות וטוב (6) עין הוא יבורך (7) ושלום הדרתו (8) עם שלום כלל (9) הנלוים אליו וסיעתו (10) וכבוד אדונינו שלמה (11) השר הגדול יחיד (12) דורו שלומו ירבה (13) נצח סלה וקודם (14) לכן סרגלתי (15) כתבים אל הדרתו (16) הטהורה ואל (17) הדרתך יהי (18) רצון שיגיעו (19) בשלום (20) ושלום (21) לידידי ורעי (22) וכל ישראל

[בכיוון הפוך]

 1. הדרת יקרת האציל האדיר כבוד ידידו אשר כנפשו
 2. גדולת קד̇ו מר̇נ ורב̇נ ישועה ה̇ח שוחר טובתו
 3. הנבון המיוקר גביר המדע הראוי ומתפלל בעד שלותו
 4. לנכון לו בן כבוד רבנא משה החסיד ̇ס̇ט חלפון הלוי בי̇ר נתנאל הלוי ̇ז̇ל

Right Margin

(1) וכל חדש (2) ושבת ומועד ועצרה (3) לתאר מהלליו בכלל ופרט (4) אשריו ואשרי יולדיו / (5) ואשרי פליטיו ושרידיו / (6) כי מה מאוד נפלאו (7) מהלליו / וטובו אוהליו / (8) יקומו זממיו / ויכלו (9) משנאיו וקמיו / (10) יראה זרע יאריך (11) ימים לחזות (12) במנעמיו / ושכלול (13) היכלי הדומיו / ואיליו (14) ואולמיו / וכן יהי רצון (15) שלום עד לאין קצב / (16) ותכלית וחדוה (17) בלי עצב / והטבת (18) אחרית מרִאִשִיִתִ (19) ועוז וצהלה / ויקר (20) ותהלה / וחן ותעצומיִםִ / (21) וגילת ורנן משמי (22) מעונים / ושובע (23) שמחות / מארבע (24) רוחות / מאדון נשמות (25) ורוחות / ושת (26) חכמות בטוחות / (27) לישר ארחות / (28) ולנהל על מי (29) מנוחות / וכללי (30) ההבטחות וההצלחות / (31) הצפונות (32) והמפוענחות / (33) יוכללו / ויובלו / (34) יאיצו / וירוצו / (35) יאתיו / ויהיו / (36) לידידי / ורע (37) סודי / ופאר (38) מחמדי / (40) קד̇ו מ̇ר ור̇ב אד̇ו

Top Margin

(1) ישועה החכם (2) האדיר הנכבד (3) האציל הראוי (4) לנכון לו (5) נ̇ט ר̇ח בן כבוד (6) גִדולת קד̇ו (7) מ̇ר ורב̇נ (8) משה הזקן (9) האדיר הנכבד (10) החסיד והישר (11) סופיִה טב

תרגום

ENA 2806.12 1

1

[קטע ב]

 1. כח יעלצו / וישישו בשמחה בהתיחשם לשבט
 2. מושל תמימותם / למשפחותם / לבית את אשר
 3. עדיין המתפאר יתפאר בשמם / לסחור ולרקוח
 4. ממור דרור בשמם / ובצוען וחדרך רעיוני
 5. חוסן קנאתם מתגברים / הם המדברים /
 6. יען כי נמצא טבעם עובר לסוחר / בוא יבוא
 7. לא יאחר / בהיציץ מגזעם / והוציא פרח ממחמדי
 8. נטעם / הכוכב המנהיר / אשר עלה והאיר / על
 9. בני גילו / ופאר מהללו / אשרי מחוללו / הגביר
 10. מזלו / האצילו והנחילו / חן והדר / וכבוד ויקר /
 11. מאת פני מלך במסיבו / לשגבו ולהתניבו /
 12. באור פני מלך חיים אדונינו גאונינו אברהם
 13. ראש ישיבת גאון יעקב אשר אהב סלהִ
 14. יכון כסאו לעדי עד בן אדונינו מזהיר השר
 15. הגדול יסוד הישיבה מנוחתו כבוד וארוחתו
 16. ארוחת תמיד ניתנה לו מאוהל העידות /
 17. ומשכן החסידות / מכון היסודות / וכן התעודות /
 18. לדבר בו נכבדות / ולשלחים רפסודות / לאיש
 19. חמודות / ושמו וזכרו לטוב תדיר לפני
 20. אדונינו הגאון הגדול בכל עת ועונה

ENA 2806.12 2

2

ע"ב [קטע ב]

 1. ישא ידידי שלום רב / בברכה מעורב / מאדון השלום
 2. וממלאכיו הטהורים ומאת אוהבו הנכסף לחזותו /
 3. ושוחר טובתו / הנכ//ס//ף ליויעודו תקרב העת והעונה
 4. נצח מודיע להדרתו כי בכל יום ויום אני משתדל
 5. לספר שבחו ומבאר קצה מהלליו ורוב אהבתו /
 6. ועוצם שירותו / למושב הישיבה הקדושה ושמה
 7. נרשם ונחקק בפינקסי ישיבתה לפארו ולאמצו ולקרוא
 8. בשמו ולגדלו לפני קהלות הקדש יעזרם קדושםִ
 9. וגם יש להודיע ליקרו כי יש צורך ותאוה
 10. באה להצטרך לרוב בינתו ועוצם עצתו
 11. לעשות בה אל נכון ולמלאות חפציו כראוי
 12. בעסק הצואה הנזכרת לפני מושב אדונינו
 13. הגאון יכון כסאו אשר צוה אותה אדונינו
 14. מצליח הכהן גאון בן גאונים ̇ז̇ל בעסק
 15. מה שיעשה אחר מותו על עזבוניו
 16. ומה שיניח אחריו וכי יש אנשים שמעו
 17. מפיו אותה הצואה וכתבו וחתמו וכי
 18. רב̇י נתן הדיין החבר המעולה נ̇ט ר̇ח
 19. עידותו חקוקה עליה והוא יודע טיבה
 20. וסודה ומתכונתה ממה משמע מפי
 21. אדונינו מצליח וגם עידות רב ישעיה
 22. הלוי בי̇ר מישאל הלוי גם חקוקה עליה

Margin

השר הגדול יחיד (12) דורו שלומו ירבה (13) נצח סלה וקודם (14) לכן סרגלתי (15) כתבים אל הדרתו (16) הטהורה ואל (17) הדרתך יהי (18) רצון שיגיעו (19) בשלום (20) ושלום (21) לידידי ורעי (22) וכל ישראל

ENA 4020.46 1

1

Upside Down

 1. הדרת יקרת האציל האדיר כבוד ידידו אשר כנפשו
 2. גדולת קד̇ו מר̇נ ורב̇נ ישועה ה̇ח שוחר טובתו
 3. הנבון המיוקר גביר המדע הראוי ומתפלל בעד שלותו
 4. לנכון לו בן כבוד רבנא משה החסיד ̇ס̇ט חלפון הלוי בי̇ר נתנאל הלוי ̇ז̇ל

[קטע א]

 1. ועתה ידידי תשתדל בדבר ותחפש
 2. עליו עד למאוד ועשית כחכמתך ואל
 3. תתרשל לשאול ולחפש מאת רבנא נתן החבר
 4. הגדול ומאת רב ישעיה הלוי בי̇ר מישאל
 5. ומכל צד ופנה אם יהיו עדים אחרים
 6. ואם חס ושלום לא תימצא הצואה תעשה
 7. עדים מפי עדים ותשלח הנוסח
 8. במהירה בקרוב הדרכים עם הולכי
 9. המדברות עד שיגיעו לחדרך קודם
 10. יציאתי ממנה ותיחשב לך לצדקה
 11. לִפני מושב אדונינו הגאון יחי לעד
 12. ודי לאיש חכם כמוך ועתה אל תאשימיני

Margin

(1) כי נכתבו בנחץ (2) ובסרהוב לעת צאת (3) השיארות ולא יכולתי (4) להתמהמה ולהתאפק (5) ותדין לזכות וטוב (6) עין הוא יבורך (7) ושלום הדרתו (8) עם שלום כלל (9) הנלוים אליו וסיעתו (10) וכבוד אדונינו שלמה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2806.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)
 • ENA 4020.46: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain