מכתב: T-S 12.287

מכתב T-S 12.287

תגים

תיאור

ח80 מכתב מאת אבו נַצְר בן אברהם אל חלפון לאחר נסיעתו מאלכסנדריה עם יהודה הלוי אלכסנדריה, כנראה חודש פברואר 1141 ד75. TS 12.287 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 16.1 x 23.5 ס"מ. ע"ב ריק. בכמה מקומות הנייר נאכל לפי צורת האותיות. פורסם אצל גיל ופליישר, עמ' 467–469. מלבד מראי המקום לספרות מדעית הרשומה שם, ראה ג'פרסון, ביבליוגרפיה, עמ' 193.1 אף על פי שרוב המכתב שרד, ראשו ורגליו קטועים וגופו נפגע. שם הנמען לא נשמר, אבל על פי הברכות לאחיו אבו עַלִי והעיסוק ביהודה הלוי, ברור שהנמען הוא חלפון. במקום שקטע זה מתחיל מדבר הכותב על געגועיו על המשורר מאז עזב את אלכסנדריה ותקוותו להתאחד עמו בהקדם. הכותב כבר שלח מכתב לריה"ל אבל הצטער שעשה כן, בגלל לשונו הקלוקלת, כדבריו, והוא ביקש מן הנמען להתנצל בפני המשורר על כך. לאחר שתי ידיעות על חוטי משי (כנראה) ועל משי, שבהן נרמזו אנשים באלכסנדריה שחלפון הכירם, ר' יעקב אלקֻרְטֻבִּי אחד ור' דויד 'הרב המובהק' אחד, שעסק במשי, ביקש הכותב מחלפון לספר לו על קורות יהודה הלוי לפרטיהם ודקדוקיהם. בהמשך הביע הכותב את צערו על שכירתן של בהמות רכיבה גרועות לנסיעה של חלפון ושל יהודה הלוי ('רבנו'). בברכות שבסוף המכתב נזכר גם 'מרנא ורבנא יצחק', הוא מן הסתם יצחק אבן עזרא. על פי המכתב של עמרם בר יצחק (תעודה ח79) ניתן לקבוע את זמן הנסיעה של חלפון עם ריה"ל מאלכסנדריה, ומשם גם נגזר זמן כתיבת מכתב זה, ככל הנראה חודש פברואר 1141. זהותו של כותב תעודה ח80 אינה מפורשת. גויטיין קבע, ללא הסבר, שהמדובר באבו נַצְר בן אברהם.2 גיל ופליישר לא נתנו את דעתם להצעתו של גויטיין, והם קבעו, ללא הסבר, שהכותב הוא אבו אלעַלַא איש אלכסנדריה שחיבר מכתב גדול לריה"ל אל פֻסטאט, שבו תיאר את התכניות להמשך נסיעתו של המשורר לארץ ישראל ואת התמרמרותם של יהודי אלכסנדריה לנוכח כמה משיריו של הלה שפרסם הדיין ר' אהרן אבן אלעַמַّאנִי.3 חרף דמיון כלשהו בין הכתב בתעודה ח80 לבין כתבו של אבו אלעַלַא, אין כל ספק, לדעתי, שגויטיין צדק בזיהוי כותב מכתבנו והוא אבו נַצְר בן אברהם. לא זו בלבד שהשוואת הכתב של תעודה זו לכתב שבתעודות שיצאו מתחת ידו של אבו נַצְר מצביעה על הדמיון הברור ביניהם, אלא שכותב מכתבנו גם השתמש בביטויים ולשונות שהם סימן היכר מובהק לכתיבתו של אבו נַצְר, ובהם, למשל, הכתיב 'ליכן' לתיבה 'לאכן' לצורותיה, קריאת בניו של אבו עַלִי 'אשבאל' ושימושו של הכותב בביטויים אסלאמיים.4

T-S 12.287 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Book 4: Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. [... רבנ]ו יהודה הלוי
 2. [...]הִיִהִ[...]ו אלדי הו מג אטם
 3. [...] וִקִעִ כנת סִאִמע דפעאת עדה
 4. [... ולו וצפת] מא נאלניִ מן אלהם ואלגם לפראקה
 5. [...] נִפסי בלקיאה ען קרב לכנת כרגת
 6. ען חד [אע]קלהִ וקד ̇גראני אל̇גהל עלי כתב כתאב
 7. אִלִיִה ופרט דלך מני לאננִיִ עדִיִםִ לפ̇ט צאיב ומעני
 8. ליכנני מתִ[וכ]ל עלי אנעאמהא פי אלאעתדאר עני
 9. במא אעלמהִ מן אלפאטהא אל[מפי]דִה וסואלה פי
 10. כתמה ותמןّ עלי עבדהא בדלך ואמא סוי
 11. דלך פאן ̇ר יעקב אלקרטבי אלתמס מני אלמצידה
 12. ליחמלהא פסאלת ולד אלחבר אלמעולה ענהא פקאל
 13. לי מא ו̇גדת שי ואשתגל סרי לדלך כופא מן ̇ציאעהא
 14. וקד חולת אלחריר מן ביִת רבנו דויד הרב המובהק
 15. אלי אלמכזן ואמא גיר דלך אשתהי מן אנעאמהא
 16. אעלאמי באחואל רבנו כאני חא̇צר לאנני אפרח
 17. במא יצל אליה מן כיר ואמא אלדִואב אלדי סארת
 18. עִליִהִאִ חצרתה בִמִאִ [.... י]קרר מנהא ואנני
 19. צִיִק אלצִדִר מן גהִ[ה] אִלִקאכםִ כִרִא חתי אן ארבאבהא
 20. מן סקטִ אלמתאע ליסהם תק[א]תִ קד כאן [...]
 21. [...] לם ישאהדהם קבל כִרִאהם ליכן
 22. תואב רבנו אחסן מעין ורִכןִ מכין

Right Margin

(1) חצרתה אלסאמיה (2) מכדומה באפצל סלאם (3) ואתמה ואנעמה (4) ואלשיך אלאגל אלסייד אלאך (5) אבו עלי ואשבאלה (6) מכדומין באפצל אלסלאם (7) ואסאלהא בסט עדרי (8) ענד חצרה אלשיך אלאגל (9) כ̇ב ג̇ד ק̇ד מרנא ורבנא (10) יצחק השר החכם והנבון (11) בִעדִ19 אכצאצה עני באפצל (12) [אלסלאם ... אנ]עִאם20

תרגום

T-S 12.287 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.287: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.