מכתב: L-G Misc. 13

מכתב L-G Misc. 13

תגים

תיאור

ח72 מכתב מאת יצחק בן אהרן סִ̇גִלְמַאסִי אל חלפון דַהְלַךּ, ח' בתמוז, שהוא 25 ביוני 1140 ו32. Westminster Misc. 13 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 12.6 x 17 ס"מ. במכתב זה יצחק בן אהרן סִ̇גִלְמַאסִי ממשיך לדווח לחלפון על מסעו ממצרים לעדן, והוא נכתב שישה שבועות אחרי מכתבו הקודם שכתב בעַיְ̇דַאבּ. זהו המכתב השני ששלח הכותב לחלפון מדַהְלַךּ, והוא מספר על הנסיעות בים סוף מן עַיְ̇דַאבּ (כאן: עַ̇דַאבּ) דרומה לסַוַאכִּן ומשם לדַהְלַךּ. מעַיְ̇דַאבּ נסעו הסוחרים בשתי אניות של אלשַׁרִיף, אחת גדולה ואחת קטנה. ירדו רוב הסוחרים בסַוַאכִּן מן האנייה הקטנה, מפני שהייתה עמוסה במטען וחדרו מים, ובסירה קטנה שכרו מקום למטענם הקל ולעצמם, אולם מקצת הסוחרים המשיכו את דרכם באנייה הקטנה של אלשַׁרִיף. כמה ימים לאחר שהגיעו הכותב וחבריו לדַהְלַךּ הגיעה הסירה הקטנה לשם, אבל האנייה הקטנה של אלשַׁרִיף לא הגיעה ולאחר זמן נודע שהיא טבעה. הכותב מזכיר בשמותיהם את היהודים שניצלו ואת אלה שמתו בטביעת האנייה ההיא, בהם אבן אלשֻׁמוּס שטביעתו נזכרת גם בתעודה ח76. המכתב נכתב בחיפזון, כמפורש, ויש בלשונו אותיות חסרות ויתרות וגם ביטויים מעניינים.

L-G Misc. 13 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. כתאבי אלי ח̇צר̈ה מולאי אלשיך אלא̇גל אטאל אללה
 2. פי אלכיר בקאהא ואדאם תאיידהא ותבת
 3. סעאדתהא וסלאמתהא ונעמתהא ורפעתהא
 4. ואחיאהא ומן חסן אלתופיק לא אכלאהא וכבת
 5. באל ̇דל אלמהין חסאדהא ואעדאהא כתאבי הדא
 6. לח̇צר̈ה מולאי מן דהלך וכאן קד תקדם לי
 7. אליהא כתאב קבלה ואמא מא תריד חצר̈ה
 8. סידי עלמה מן אכבארנא ודלך באן
 9. אקלענא מן עדאב פי מראכב אלשריף
 10. פטלעת אנא מע ̇גמלה מן אצחאבנא פי
 11. אלמרכב אלכביר וטלע̇ה אי̇צי גמלה מן
 12. אצחאבנא פי אלמרכב אלסגיר ו̇גינא
 13. ̇גמיעה אלי סואכן סאלמין פנזלו מן אל
 14. מרכב אלסגיר אכתר ת̇גארו ואכתראו
 15. עלי כפהם וארואחהם פי מריכב סגיר
 16. לאן אלמרכב כאן שאחן ויעמל אלמא וטִ[לע]
 17. מעהם מן אצחאבנא ̇ד והם אב[ו אלסרור]
 18. אבן אלדואניקי ורפיקה ואבן אל […]
 19. ואכוה

Right Margin

(1) ותם אקלענא (2) מן סואכן וכלינא (3) אלמרכב פיהא (4) וגינא דהלך (5) באל סתר ואל (6) סלאמה ובקינא (7) ̇ה איאם פוצלת (8) אל̇גליבה אלתי (9) אכתראו אל (10) מדכורין פי (11) סואכן פסאלאהם5 (12) ען אלמרכב (13) פקאלו מא (14) ראינאה פבקיִ (15) אלנאס פאזעין (16) עליה אלי אןִ (17) וצל א[בן] אל (18) קטאן

Top Margin

 1. וערפנא באן תלף אלמרכב פי בטן חדִרִ
 2. ומאתו פיה מן אצחאבנא ̇ה אבו אלכיר אל
 3. נ̇גאר רחמה

תרגום

L-G Misc. 13 1v

1v

Verso

 1. אללה ורפיקה ואבן אלשמוס ורפיקה ודוד מסכין א[בן]
 2. אלרקאצה וכלץ מנה אל קצבי אבן זגמאר וגזאל [והם טלעו]
 3. מענא פי אל מרכב ואמא אבן אל רקאצה פמא [טלע]
 4. מענא פי אל מרכב אל כביר ואמא מ̇צא מע מאִה
 5. מן העולם אלדי אבן סתית וִזִאד עלי כראה די̇נ ודפ[עה]
 6. לנאכודא ונזלה מן אלמרכב פאחתא̇ג לאנ̇ה יכריִ פי
 7. דאך אלמרכב סבב לא̇גלה רחמה אללה קראת עלי
 8. ח̇צר̈ה מולאי וסידי אפ̇צל סלאם ואחפלה ואגזלה
 9. וכלדלך (!) עלי מ̇ר ו̇ר יחזקאל אכיך ובניה אגמעין
 10. וכדלך שיך אבו נצר ושיך אבו אלפר̇ג ותקרי מן סלאמי
 11. אטיבה עלי אלשיך אלא̇גל אבו אלברכת בר כבוד מ̇ר
 12. ו̇ר חארת הלוי זקן הקהילות ושלום רב וכתב
 13. מא̇צי מן תמוז ̇ח איאם ען קלק לחפז אלכאר̇ג פעדראً
 14. תם עדראً ושלום

Upside Down

 1. לכבוד גדולת קדושת מ̇ר ו̇ר חלפון הלוי מאת עבדו הִמִוִדִ[ה]
 2. בר כבוד מ̇ר ו̇ר נתנאל הלוי החכם ברוב חסדו יצחק
 3. והנבון ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה בן אהרן ס̇גלמאסי
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • L-G Misc. 13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. Images made available for download are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (CC BY-NC 3.0)