מכתב: ENA 4020.25

מכתב ENA 4020.25

תגים

תיאור

מכתב מאת יצחק בן אהרן סִ̇גִלְמַאסִי אל חלפון ו31. ENA 4020.25 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 14.5 x 21.2 ס"מ. עַיְ̇דַאבּ, כ"ה באייר שהוא 14 במאי 1140 בע"ב מתחת לכתובת שש שורות קצרות ועוד שלוש באלכסון שהן כנראה בתי פיוט לליל יום הכיפורים. אינו מן הנמנע שהן בכתבו של חלפון, נמען האיגרת. את האיגרת הזאת לחלפון כתב יצחק בן אהרן סִ̇גִלְמַאסִי מן עַיְ̇דַאבּ, כמעט ארבעה חודשים לאחר שיצא מפֻסטאט בדרכו לעדן, כמפורש בתעודה ח65 (שם נקרא אבו אִסְחַאק סִ̇גִלְמַאסִי). הוא שהה בעַיְ̇דַאבּ לתקופה מסוימת לפני שהפליג דרומה, וכבר שלח מכתב אחד לחלפון וקיבל ממנו מכתב אחד. במכתבו חזר חלפון על הוראותיו בדבר הטיפול בעדן בסחורות ('מַקְטַע טַלִי' וחריצים של גבינה) שמסר ליצחק, והלה העיר שלא היה כל צורך להזכיר לו את העניין. במרכזו של המכתב בקשה לסייע בענייני מסחר בידי נושא המכתב הוא פלוני איש סִ̇גִלְמַאסַה, שהיה קרובו של הכותב. יצחק אף מספר על שני יהודים שהלשינו עליו בפני השלטונות בעַיְ̇דַאבּ על כך שהבריח אלמוגים מן המכס, והוא מקללם (אחד מהם טבע בים לאחר מכן). האיגרת נכתבה ביום שעלה הכותב על האנייה המפליגה דרומה.

ENA 4020.25 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. וצל כתאב מולאי וסידי אלחכם אל[... מ̇ר ור̇ב חלפון]
 2. הלוי בר כבוד מ̇̇ר ורבנא נתנאל הל[וי החכם והנבון]
 3. ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה א̇גל אלכתב ואעלאהא אדאם אללה עזהא
 4. וסעאדתהא ואטאל פי אלנעמה בקאהא ובלגהא
 5. אלגאי̈ה אלקִ[צוא] מן אמלהא ומדה סעאדתהא
 6. וכבת באלדל אלמהין חסאדהא ואעדאהא וכאן
 7. קד תקדם כתאבי לח̇צר̈ה מולאי קבל יצלני
 8. כתאב̇ה אלאתיר וענד וצול כתאב ח̇צר̈ה
 9. מולאי וסידי ת̇גדד מן אלשוק לח̇צרה א̇צעאף
 10. מא כאן מן קבל פסל אללה תעאלי אלא̇גתמאע
 11. בה בעד ק̇צא חואי̇גנא במנ̇ה ומא דכרת̇ה
 12. מן אמר אלמקטע אלטלי ואלקואלב אל̇גבן
 13. פאנא ממתתל דלך אמאך אללה ומא כאן
 14. יחתא̇ג מולאי אעאד̈ה וציّה פי אמרהם לאנ̇ה
 15. יעלם אן חא̇גתה ענדי גיר מנסי̈ה ואני
 16. אחתפ̇ץ בהאִ אכתר מן חא̇גתי ותפאציל
 17. אלדי לך מעִיִ אן שא אללה יצלך ביה כתאב
 18. מן עדן וכִאִןִ עבדהא קד דכר להא פי אל
 19. כתאב אלמתקדם מע שיך מכארם [ק̇ציה]
 20. אלר̇גל אלש̇גלמאסי אלואצל מע̇ה כתא[בי]
 21. הדא פאחב מן תפ̇צלך אן תפעל מע̇ה
 22. חסב אלמעהוד מנך וכאן קד דפע לה

Right Margin

(1) שיך אבו זכרי (2) ב̇צאעה וקד ̇גרא (3) עליה מע אצחאבנא (4) מא קד סמעתם בע̇צ̇ה (5) ונחב מן פ̇צל מולאי (6) אן תשמל̇ה ענאית̇ה (7) עסי אן יר̇גע אלי (8) הדה אלבלאד (9) אלי אן יפתח אללה (10) עליה ומא אקדר (11) אמאך אללה לאני (12) אכאתבך בדין (13) אלר̇גל וכיר̇ה (14) לאנ̇ה מני ואלי (15) לאכן אלקום אלדי סאפרו (16) מעה תסאלהם (17) ענה והם יערפוך (18) באכבארה (19)

Top Margin

(1) [...] לסאןً מחתשם קליל אלכלאם (2) [פמא פעלתה מע]ה מן אלכיר פהו מן גמל̈ה מא פעלת̇ה (3) [מעי פמא] אנת מן יחתא̇ג יכלם פי פעל אלכיר

תרגום

ENA 4020.25 2

2

Verso

 1. ואעלם מולאי מא טרא עלי מן אבן סתית ואבן אלשמוס שִמוס
 2. ודלך באן כאן מעי מרגאן לשיך אבו זכרי ואתפק באן
 3. סרקת̇ה מן אלמכס פי עדאב פמ̇צאו אלמדכורין יזכרו
 4. בשמתה וגמזו עלי וכסרוני ̇ז דנאניר ונצף ווחק אמונת
 5. שמים מא עז עלי אלא פעלי מעהם אלכיר ופעלהם מעי
 6. אלקביח ומשלמי רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתם
 7. ומא אעלמתך בהדא אלא חתי תעלם אליהוד אש הם עליה
 8. מן אלדין וכתב אמאך עלי אלסאחל ואנא טאלע אלמרכב
 9. יום ̇כ̇ה מן אי̅יר פלמעדרא למולאי פי אלסהו ושלום רב
 10. וקראת עלי מולאי וסידי מן סלאמי אטיבה ואחפלה וא̇גזלה
 11. ואתמה ואעמ̇ה וכדלך עלי מולאי אלשיך אלאגֹל מ̇ר ו̇ר יחזקאל

Margin

(1) אכיך אטאל אללה בקאה ובניה אי̇צא אפ̇צל (2) סלאם ואלשיך אבו נצר ושיך אבו אלפר̇ג (3) אפ̇צל סלאם ושלום רב

[אחרי רווח גדול]

1 ﻨﻨ[...]

2 مصر [...]

Upside Down

 1. [לכבוד גדלת קדש]ת הדרת צפירת מ̇רו̇ר מאת עבדו
 2. [חלפון הלוי ב]ר כבוד מ̇רו̇ר נתנאל המודה ברוב
 3. [הלוי ̇ת]נ̇צ̇ב̇ה חסדו יצחק
 4. שגלמאסי
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4020.25: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain