מכתב: T-S 12.774 + T-S NS J470

מכתב T-S 12.774 + T-S NS J470

תגים

תיאור

ח63 מכתב מאת יחזקאל אל אחיו חלפון מצרים, כנראה קַלְיוּבּ, יום שישי ז' בשבט, שהוא יום 29 בדצמבר 1139 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 19.2 x 17.5 ס"מ. נייר ממשלתי פסול, שמעט מן המקור שיצא ממשרד ממשלתי כלשהו, הכתוב באותיות ערביות מהודרות, נראה עתה בע"ב (כיוצא בזה בתעודה ח68, ח69).1 קטע גדול מצדו הימני של מכתב מאת אבו עַלִי יחזקאל אל אחיו חלפון. מלבד הצד השמאלי (בע"א) חסרים גם ראשו וסופו של המכתב וקשה לדעת כמה חסר. שוב נזכרו עסקים הקשורים לאבו אִסְחַק. במקום שדיבר על סכומי כסף גדולים (חלקם בסחורה של אלמוגים, חלקם במזומנים) כתב יחזקאל בצופן של 'מספר קטן' ו'מספר גדול', כפי שעשה בתעודה ח59, ח68. ידיעות אחרות המוצפנות באותו צופן עוסקות בעסק ביש כלשהו שהיו מעורבים בו פלוני (בן) ששון ואשתו, אלמוני וה'רייס'. המכתב נכתב לאחר מותו של ראש הישיבה מצליח הכהן ולפני העדויות הראשונות לנגידותו של שמואל בן חנניה. יש להניח שהוא ה'רייס' הנזכר כאן אך אינו מן הנמנע שהכוונה למשה הלוי בן נתנאל השישי, שזכה להכרה בתור ראש הישיבה לתקופה קצרה.2 האלמוני שהיה 'אשם בכך' בפרשה אמר בסוף 'חָטָתי', היינו 'חטאתי'. הדברים הללו קרו, כנראה, ביום 29 בדצמבר 1139.3

T-S 12.774 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. [...].ק[ו]ץ ועידאב וגיר דלך [...]
 2. [...].אליה אלשיך כלף ובעת.[...]
 3. רטלִא מצר[יא ...].ת אלקאלבין אלאכר נהתםִ4 [...]
 4. טלבתה פי מצר [ולא] קִ[ד]רת עליה אלא וגדת מ[קטע ...]
 5. כאם עמל אלאסכנדריה ערצהא ארבעה א[שבאר ...]
 6. טול אתנין ותלאתין אכבר שראהא דינאר ונצף וִ[...]
 7. רכיצה קלת לו אשתהא דלך לכאן קד אשתרא דל מן
 8. אלאסכנדריה לכן אנא אבלג גר̇צה וקאלו אלבזא[זין לא]
 9. תִציב עמל אלחסיניה אלא פי אלקאהרה ואנא אן שאִ [אללה אקדר]
 10. עליה פי אלקאהרה ואחצלה ולא יכאף מולאי אל[...]
 11. ללשיך אבי אסחק עאקה מן קבלי ודלך באן אלש[יוך5 אבו אסחק ואבו]
 12. זכרי קד אתפק בינהם באנה ידפע לה [...]
 13. דִינאר ̇דבְג̇י̇ה ו̇ד̇י̇אדְ̇א̇ה ד̇א̇ה̇יבְ ̇ז̇א̇ה .[...]
 14. לשיך אבי אסחק ואלי אכר אלסאעה לם ינת[...]
 15. עאקה מן סבבי ואמא גיר דלך כאן קד .[...]
 16. גְגְו̇ה וכאן ̇עו̇לדְ̇נ מ̇עה וכאן דלך יום אִ[ל...]
 17. מן אגְ̇ד רְ̇ב̇̇ב6 ואח̇צרה א̇גבְ̇א̇ו ואואְ̇ח̇נִ [...]
 18. ו[...] עליה כל מ[ן] חִ̇צר וא̇בבְ̇לו̇נ מן [...]
 19. [...].בְ וקאל ̇פָטָדְא ואמִ[7...]
 20. [... יום אלארבע]א אלכאמס מן חדש [...]

Right Margin

(1) פי [...] (2) אשתרא מנהא דִ[...] (3) קנטרין חריר (4) בתמאניה עשר (5) קריב מן אלמקשור (6) [ו]דִונה בסבעה עשר (7) [...] עשר ודונה (8) [...]ה

תרגום

T-S 12.774 1v

1v

Verso

 1. [... ר]אם8 אללה [...]פת
 2. [... הולך ע]ם חכמים יחכם
 3. [... ומא אחתא]ג אוצאך פיה בוציה
 4. [...] אלשיך יוסף בן
 5. [... ו]צִל לה פקאל
 6. [...]כִנִת9 א̇צן באן אלגמיע
 7. [... אלמרכב א]לִגִיטאני וקד כאן עלי
 8. [...]אִ לנא במצר
 9. [...]תִסִלמתה
 10. [...].תה
 11. [...]בִאלסלאם

Rotated 90 degrees to the left

1 נכתב יום אלגמעה אלסאבע

2 מן שבט

The Same Direction

 1. [הדרת אח]י וגדולי וגבירי ובבת עיני אחיו ומתִאוה לראותו
 2. [רבנו חלפ]וִןִ הלוי החכם והנבון יגוננו אלהים יחזקאל יושת כפרו
 3. [בן מרנו ורבנו נתנא]ל החסיד אבא מרי ̇נ̇ע
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.774: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.