מכתב: T-S 13J18.19

מכתב T-S 13J18.19

תגים

תיאור

ח55 מכתב מאת אבן עזרא אל חלפון ספרד, אחרי ראש חודש ניסן, כנראה 1139 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 16.9 x 25.1 ס"מ. פורסם אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 282–285. זה המכתב היחיד שכתב יצחק אבן עזרא שחתם עליו בשמו המלא, ומכאן ניתן לזהות את כתבו בתעודות אחרות. לאחר תיאור געגועיו על הנמען תיאר את השתתפותו בשמחת חתונה, שהתקיימה בשבוע שחל בו ראש חודש ניסן, ובה נכחו אישים מסוימים שהכותב מכנה אותם בכינויי סתר, כגון 'הפיל', הידוע אף מתעודה ח54. 'הפיל' הוא עניינה גם של הפסקה הבאה אחריה במכתב, ובה ידיעה על פריט מסחרי כלשהו המתואר גם הוא, כנראה, בכינוי סתר ונקרא 'חרף אלנון', היינו, כפי הנראה, האות נו"ן. הכותב היה צריך להתאמץ כדי לקבל סחורה זו מן 'הפיל'. עניין זה נזכר גם הוא כבר בתעודה ח54 (שם רק: 'אלנון'). אבן עזרא אף האשים את אבן ברוך בכך שרצה לרמות את חלפון בנוגע למחיר הסחורה הזאת. הכותב מילא תפקיד חשוב גם בהשגת ספרים שהזמין חלפון. בהמשך גם שאל אבן עזרא את חלפון על תכניותיו לנסיעה בים, היינו, כפי הנראה, לצאת מספרד ולשוב למצרים. בסוף המכתב ביקש אבן עזרא מחלפון לברך בשמו את יצחק בן קרשאנת, כשם שעשה גם בתעודה ח54. מלבד אזכור 'הפיל' וכנראה סוחרים אחרים בכינויים סודיים, נקט הכותב צופן מיוחד במכתב זה. בשלושה מקומות (שורה 11, 12, ע"ב, שורה 5) הוא כתב מילים בסימנים שהם כנראה מספרים קופטיים שבערכם המספרי שימשו, אולי, במקום אותיות עבריות. על פי הפתרון שהציעו בההדרתם, זיהו גיל ופליישר במילה הראשונה ה'מרשעת' ובשנייה ה'תרך'. אולם השיטה שהציעו לפתור את שתי המילים הללו שונה ממילה למילה ואף לא עלה בידם לפתור את המילים במקום השלישי, ולדעתי כל העניין נותר לפי שעה בצריך עיון.1 לא ברור היכן בספרד ישבו הכותב והנמען בעת כתיבת מכתב זה. חלפון וכנראה גם אבן עזרא לא ישבו באליֻסַאנַה, שהרי הכותב אומר (שוליים, שורה 4) שיגיעו לנמען פריטים מסוימים משם.

T-S 13J18.19 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. יא מולאי וסידי ורב אלנעמה קבלי ..[... אטאל אללה בקא]ה וקרב עִלִ[י] אלמרִג[וב]
 2. לקאה במנה כתבתה יא מולאי ואנא [... שוק ו]תִוק אלי ח̇צרה מולאי אלעזיזה
 3. ונפסה תשהד לי בבע̇ץ דלך ובאלל[ה ...]פִקִד תתחרך נפסי אלי דלך חתי
 4. אריד אקאמה אלפעל באלתשפ[י ...] ... פר̇ץ אלי ח̇צרתה אלכרימה אסלה
 5. תעלי ליקרב דלך עלי אתם מרגוב במנה וימנה ומא אראד מולאי מן
 6. תערפה חאלי פכיף אלחאל בעד מפארקה מולאי וכיף חאל אל̇גסם בעד מפארקה
 7. אלחיא̈ה וליסל ען דלך נפוסנא אלמודועה ענדה ונפוסנא תשהד עלינא
 8. נה̇צת יא מולאי אלי אלבלדה ווצלנא סאלמין בעד אליאءَס אלחמד ללה
 9. עלי מא מןّ בה מן אלסלאמה ואתפק אלערס הדה אל̇גמעה ראש חדש
 10. ניסן ואלקום בלדיין ואל פיל פיל וכיט ודוד וקרמז ואנחס ואללה
 11. מן הדא כלה ותכִ̇גִל אלחִאל ואל אנחס ממא תדרי
 12. כמא תדִרי ואלאמור כלהא כמא תדרי בל אנחס שי
 13. רُמת באל פיל חתי אכדת חרף אלנון והו ואצל אליך
 14. ואשתראה ב̇הִ דראהם עלי מא קיל לי וכאן אבן ברוך
 15. דכר לי ̇י דראהם ודלך חילה מנה תעריפי איאך
 16. בדלך ממא ליס פיה מנפעה ודלך אני כנת
 17. אעטיתה אנא פיה ענך קבל ̇ו דראהם
 18. פקאל עסי תאכד לי פיה מתקאל גיר רבע

Right Margin

(1) ואנת ואסטה ואל ר̇גל כמא תדרי לנאכד מנך פיה אזיד מן אלקימה פקלת לה ליס אפעל בל ליס נחתא̇גה פבאעה מן אל (2) פיל ב̇ה דראהם פאסתחיא אן יקול לי ב̇ה ואנא קד כנת עטיתה ̇ו וכאן יטלב מנך אזיד והם קום כמא שא אללה (3) סכפא עצרנא הדא ולכנה ואצל אליך עלי חיל ליס ימכן שרחהא לטולהא (4) ויצל אליך כתאב מן אליסאנה ספר ואחד כרארס (5) ויצל אליך כרארס אבן צדיק (6) ויצל אי̇צא ספר אבן (7) סקבאל

תרגום

T-S 13J18.19 1v

1v

Verso

 1. מُספّר ובאללה אקסם מא לחקת אן נספר תלת אלאספאר גירהא וכנת נספרהא ונרסלהא
 2. בעד דלך לולא מכאפתי אני ליס נגד מע מן נרסל אתק מן האולא אלקום
 3. פעדרא אלי מולאי פי דלך ויתפ̇צל מולאי בתעריפי מתי יתפק ספר אלבחִרִ
 4. לתהדי נפסי ותר̇גו מא אסלה תעלי אן יקרב במנה וחסן עונה
 5. [...] וליס נדרי מא נקול פאעלמה
 6. ואקרא מולאי וסידי סלאמא ̇גזילא חפילא חסב שוקי ותוקי
 7. ויכתץ באברה אלחבר אל̇גליל אל[סיד] אלפא̇צל אלאציל ̇מ יצחק
 8. בן קרשאנת اعزه الله וכדלך סאיר אלאכואן תם עלי
 9. מולאי מעאדא ורחמה אללה תעלי وبركاته

Upside Down

 1. [ה]חכם הנבון היקר המעִ[ו]להִ השרִ הנדי[ב] [עב]דִוִ ומודה חסדיו
 2. חלפון הלוי בן כבוד השר הטפסר ר̇ב נתנ[אל] יצחק ב̇ר אברהם ב̇ר מאיר
 3. [אב]ןִ עזר[א]
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J18.19: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.