מכתב: T-S 8J18.7

מכתב T-S 8J18.7

תגים

תיאור

ח53 קטע מכתב כנראה אל חלפון ספרד חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 18.5 x 14.1 ס"מ. ע"ב ריק. חסר ראשה של האיגרת, לרבות ראשן של השורות שנכתבו בשוליים, אבל רוב הטקסט נשמר בקטע זה. ייתכן שבראש ע"א או ע"ב נכתבו שמותיהם של הכותב והנמען, אולם אלה חסרים עכשיו. מלבד הבקשה לדעת את תכניות הנסיעה של הנמען אין במכתב אלא אותם דברי נימוס שגרתיים בהתכתבות כזאת, היינו אישור קבלת מכתב, תיאור השבחים שהכותב משבח את הנמען ברבים, הגעגועים עליו והתקווה שה' יקרב את הפגישה עמו שוב במהרה, בקשת תשובה וברכות לשלום.1

T-S 8J18.7 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

1 אל מבה̇ג אל מונס אל מתל̇ג ואמא [מא אנא פיה]

2 מן שכרך ותטייב דכרך ונשר מואהבך ומאתרך ווצף

3 פ̇צאילך ומפאכרך פבחית לא יחמלה כתאב ולא

4 יחויה כטאב אסל אללה אן יהנינ[י] בלמִ[...] פִ̇צִיִלהִ

5 מנך ואל מוהבה אל סניה פיך במנה ואמא אל

6 אסתיחאש אלי מ̇גאלסתך ומפאו̇צתך ואלי אלתשפי

7 מן מחא̇צרתך פבחית לא יעדל בה אנס חאשאה2

8 ולא יִתִשפי מנה סִוִאִהִ ואללה יקרב דלך לי ויעיד

9 אלי אפ̇צל אל עואיד מנה בחולה ופ̇צלה

Right Margin

(1) [...] ואל אמתנאן אל ̇גסים פי מרא̇געתי באחואלך א̇גראהא (2) [אללה עלי ר̇צאך ...] ודהבך פי חרכתך כאר אללה לך פי ̇טענך ומקאמך וִספר[ך] (3) [...]אִרכִך3 במנה וטולה ואקראך יאסידי ועמאדי סלאמאִ (4) [... ח]סב ש[וקי] לך ואסתִ̇טהארי בך ואל סלם אל ̇גזיל אל מרדד אִל (5) [... א]ל ח[פי]ל עליך יאסידי ועמאדי ורחמה אללה

תרגום

T-S 8J18.7 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J18.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.