מכתב: T-S 12.66

מכתב T-S 12.66

תגים

תיאור

ח42 מכתב מאת שמואל בר יצחק אל חלפון ובו בקשת סיוע וברכות לר"י אבן מיגש ולקרוביו כנראה גרנאדה, קיץ 1138– אביב 1139 אפשר שהכותב שמואל בר יצחק הוא ממשפחת אבן אלפַ̇כַّאר.1 מלבד אישור מנומס על קבלת מכתבו של חלפון הוא הזכיר את צערו על מחלת הנמען, כפי שלמד משם, ואיחל לו רפואה שלמה. הוא התנצל על כך שאינו מסוגל לכתוב בסגנון נמלץ כמו סגנונו של חלפון: 'לא אוכל ללכת באלה כי לא נסיתי' (שמואל א' יז, לט). מוטיב זה חוזר בכמה ממכתבי ספרד ואף הנמלצים שבהם. הכותב ביקש סיוע ושלח ברכות 'לרב המפואר ביותר הגאון הגדול ביותר', היינו הר"י אבן מיגש, לבנו ר' מאיר, לבן אחיו ר' מאיר, ל'חבר' יעקב ולשאר 'האחים'. גם אחיו של הכותב בירך את חלפון, ואפשר שהוא הכותב של תעודה ח43.2

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. [...] בן כבוד החכם הנכבד היקר
 2. [...] עליה שמואל בר יצחק
 3. [...] אל עמיד אל מפכם3 אל ̄גליל אל קדר
 4. אל רפיע אל שאן ואל עזיז4 פי ארפע מנאזל אל עז ואמנִע מעאקל אל[...]
 5. ואקבאלה וצאן מן אל̇ציר כמִאלה וא̇גרי5 עלי ר̇צאה אחואלה ובלגה גאיה אמאניה ואמאלִה6
 6. במנה וכרים7 צנעה ורדני אורד אללה עליה אלסרור וכפאה אלמחדור כתאבה אלכרים
 7. אלמברור8 אלדי יקצר אללסאן ען תאדיה אלשכר עליה ויבתה̇ג אלאנסאן באלנ̄טר אליה
 8. ואנא אקול לאَ אוَכל ללכَת באَלה כَי לَא נَסיَתי9 פלא מנגَי אלא אלאכתצאר ואלעגَז
 9. ואלאקראר אד מנזלתה א̇גל מן אן תדכל תחת תחדיד ומא קדרִה אללה תעלי10
 10. ביננא י̇גני ען אלתאכיד ̇גיר מחתא̇ג אלי תשדיד ואללה י[..]ה מן אלגَיר ואלתנכיד
 11. ויקרנה באל מזיד ולקד בלג מני מבלג שדיד מא ת̇צמנה כתאבך אלעזיז מן אכתלאל
 12. צחתך מכנהא אללה והו אלמסול אן יבקיך ויקיך ויטמס עיון אלחואדת פיך ומתי
 13. ו̇גדת סבילא ואנעמת13 בחרפין כרימין מעלמא14 בצפה אחואלך ̇גרת טוע15 אמאלך
 14. ומתי יתפק אקבאלך ובמא תעןّ לך מן חא̇גה לתנק̇צי חסב מא ילזם ויתעין

[שוליים]

(1) [פ]עלת מתטולא16 מ̇גמלא אן שא אללה ויכתץ עמאדי אלמע̄צם מן סלאמי אלאבר אלאכרם חסב (2) [תע]̇טימי17 לקדרה ותרפיעי ללסני כטרה ותבלגה אלרב אלא̇גל אל̇גאון אלאע̇טם אלאפ̇צל מולאי אדאם אללה עזה (3) [ו]אלחכם אלא̇גל ̇ר מאיר אבנה ו̇ר מאיר בן אכיה ואלחבר אלא̄גל ̇ר יעקב עמדי אעז אללה ̄גמיעהם וכל מן יתרדד18 (4) עליך מן אלאכואן אעזהם אללה ואכי מלתזם ברך יקרא עליך אפ̇צל אלסלם ומעאד אלסלם ומכררה (5) ומגדדה עלי מולאי וסידי אלמנעם ורחמה אללה תעלי וברכאתה לדיה (6) תתואלי

[ע"ב]

[... חלפון ... בן ... הי]קר ̇ר נתנאל ̇נ̇ע

תרגום