מכתב: T-S 13J14.21

מכתב T-S 13J14.21

תגים

תיאור

ח34 מכתב מאת אבן ברוך אל חלפון על התשלום האחרון בעד יהודה הלוי והזמנת ספר 'הערוך' אלמַרִיַّה, כנראה סוף הקיץ שנת 1138 המכתב, והחליף את שמו ושם אביו (הם כתובים כראוי בכתובת שבע"ב). כמו שאר מכתביו של יצחק המכתב קצר וענייני. אבן ברוך שילם בעד חלפון תשלומים שונים ובעקבות קבלת מכתב ממנו נתן מממונו לפלוני אבן בקטאל סֻלַיְמַן עשרים מִ̇תְקַאל בשם חסדאי אחד, ואלה היו יתרת מאה המִ̇תְקַאל שהגיעו מתִלִמְסַאן בשביל יהודה הלוי, כפי שנכתב לראשונה בתעודה ח30. פרטים אלה מצביעים על כך שמכתבנו נכתב זמן קצר לאחר כתיבת תעודה ח32. יצחק כתב לחלפון ידיעות שלמד מאנשי תִלִמְסַאן שהגיעו לאלמַרִיַّה, ובהן תכניות הנסיעה של יוסף בן עזרא ואברהם בן מֻעְטִי, מקורביו של חלפון. נידונו גם פעולות בקשר להזמנת ספר 'הערוך', שעותק ממנו נמצא בסַבְּתַה, צפון אפריקה, ועניין זה נידון גם בתעודה ח38, שמבחינה זו ממשיכה את מכתבנו. מלבד זה, כמו במכתביו האחרים, גם כאן יצחק מוסר ידיעות על מחירי הסחורות באלמַרִיַّה ועל תנועת אניות נכנסות ויוצאות. על פי הידיעות במכתביו האחרים של יצחק לחלפון בתקופה זו, מסתבר שבאותה עת ישב הסוחר המצרי באנדלוס, באליֻסאנה.1

T-S 13J14.21 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. לכבוד גדולת קדושת החכם הגדול החסיד העניו מרנא ורבנא חלפון הלוי בר כבוד גדולת קדושת
 2. מרנא ורבנא נתנאל ת̇נצ̅בה מלתזם אע̇טאמה ואכראמה אלקאיל בפצלה ברוך בר' יצחק נע
 3. אטאל אללה בקא עמאדי ומולאי וסידִי פי אלעז אלדאים ואל חרז אלמתצל
 4. אלקאים וכבת אעדאה ואדאם עזה ועלאה וגעלני מן כל אל מכרוה
 5. פדאה כתבתה יאמולאי אדאם אללה עזך וכאן מן אלאסוי חרזך
 6. ען אע̇טאמא לקדרך ואגלאלא לכטרך ותוקירא למכאנך ואללה תעאלי
 7. יבקיך ויקיך ויכפי אלמחאדיר ען נואחיך וסואה יאמולאי דאם עזך
 8. ורדני כתאבך אלכטיר וכטאבך אלאתיר ודפעת לאבן בקטאל סִלימן
 9. עשרין מתקאל מן קבל חסדאי באקי אל מאיה אלדי וצלת מן תלמסאן ומא
 10. וצל שי לא מן תלמסאן ולא מן פאס ווצל אלנאס מן תלמסאן וסאלתהם
 11. ען אצחאבנא בן עזרא ואבן מעטי ודכרוא אנהם דכרוא אלספר
 12. הדה אלסנה ומא ̇גא מן ענדהם לא דהב ולא כתאב ואלכתב אלדי ו̇גהִ[תהא]
 13. אליִ ו̇גהתהא אליהםִ ולם יצל אלי מן ענדהמא ̇גואבא וקד כאתבתך
 14. ̇גמלה כתב מא אערף להמא עדה ווצלני כתאבך צחבה ̇ר אברהם
 15. אלצקלי פי אמר אלערוך וקד וקד (!) תחאמלת עלי סידי אלשיך אלא̇גל
 16. אבו יצחק בן מנינוִ דאם עזה ווכלה עלי קב̇ץ אלערוך בסבתה אן שא אללה
 17. מִן אלדי ענדה בסבתה וינדפדה לי וקד דפעת לה מן תמנה מתקאלין
 18. אחתא̇ג אליהא פאדא וצל אן שא נדפע לה באקי אלתמן אן שא אללה
 19. ואִסִואם סלאע אלמריה אלכז אטיבה עשרה ורבע אלי ̇ט̇> ואטיב
 20. אלכזא̇ג סבעה ונצף אלי כמסה ונצף

Right Margin

(1) אללאך ̇כ̇ג דינר פלפל עשרין אל ש[מע] תִמִניה ונצף אלק וִכִבִר אלאִתִ[ני] מִרכבין18 אִלִדי וצלת מן אסכנדריה (2) מסאפרה ומרכב אלקאיד בן מיִמִ[ו]ן [..]. מסאִ[פר ...]19 ואקרא מולאי וסידי סלאמא ̇גזילא (3) חפילא ורחמה אללה תעלי20 וברכאתה

תרגום

T-S 13J14.21 1v

1v

Verso

(1) חִ̇צרה מולאי וסידי כבוד גדול[ת ק]דִוִשִת החכם הגדול וִרִבִנִאִ נִתִנִאל הִחִסִיִדִ ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה

(2) מרנא ורבנא חלפון הלוי ואחדִה בר כבוד גדולת קדושת מרנא מלתזם אע̇טאמה יצחק בר ברוך ̇נ̇ע21

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J14.21: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.