מכתב: T-S 12.285

מכתב T-S 12.285

תגים

תיאור

ח32 מכתב מאת אבן ברוך אל חלפון על משלוח כסף בעד יהודה הלוי אלמַרִיַّה, כנראה סוף אוגוסט 1138 הפרטים שבמכתב מצביעים על כך שאבן ברוך כתבוֹ זמן קצר לאחר כתיבת תעודה ח31, מיום 8 באוגוסט 1138 ולפני תעודה ח34. חרף הסגנון הקצר והתמציתי יש במסמך ידיעות מעניינות המאמתות והמשלימות את הנתונים שבידינו ממסמכים אחרים על משלוחי כספים ליהודה הלוי, על פעולותיו המסחריות (ובהן מכירת עבד) של אבו יעקב שותפם של חלפון ואבן ברוך ועוד. אבן ברוך גם כתב ידיעות על מחירי הסחורות באלמַרִיַّה ותנועת אניות. בהערה שכתב גויטיין ברשימותיו בחודש מאי 1979 הוא ציין שאולי מכתב זה הוא החשוב ביותר בנוגע לסוגי משי. אבן ברוך קנה משי מסוג̇ כַזַא̇ג במחיר מצוין (שורה 18–20), ולא נרתע לאחר מכן לקנות במחיר קצת יותר יקר (שוליים, שורה 9). בכתובת שבע"ב רשום 'אלי אל יוסאנה', היינו 'אל אליֻסאנה', ומשמעות הדבר שבתקופה זו שהה חלפון בעיר ההיא שבספרד.1 ידוע מכמה תעודות על כך שאבן ברוך ישב באלמַרִיַّה (תעודה ח61, שורה 5, ח62, שורה 6–7; בתעודה ח34, שורה 19 ואילך, הוא מוסר בפירוש מהם מחירי הסחורות באלמַרִיַّה, ובתעודה ח30, ח31 ו-ח32 הוא מציין רשימת מחירים דומה, ללא ציון המקום, ואפשר להניח שבאותו מקום מדובר, ובתעודה ח34, שורה 15–16, הוא מדווח על תפקיד שהטיל על איש אלמַרִיַّה). וכן במכתב זה, תעודה ח32, שורה 21, הוא מספר על פעולות מסחריות שנעשו באלמַרִיַّה. מכתבים אלה כתובים ברווחי זמן קצרים, הם דומים בתוכנם בפרטים רבים, ואין בהם רמז על שינוי מקומו של אבן ברוך.

T-S 12.285 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. מע̇צמה אלמ̇גל לה אעזה אללה תע[אלי אסחק אבן ברוך]
 2. יא עמאדי אלאע̇צם וסנדי אלאכרם ומלאכי אלאקדם ועתִ[אדי אלאתם]
 3. וטודי אלאשם ונעמה אללה ענדי אלאסני אלאתם אלעזיזִ [עליי חרס אללה]
 4. קדרה ומכאנה כתבת דאם עזך בעד אן וצל אלי כתאב[ך ... פפרחת]
 5. בה ובך ווקפת עלי ̇גמיע מא דכרתה ומא תריד עלמה מן אכבאר
 6. תלמסאן פמא ̇גא אחד מן אצחאבנא ולא וצל אלי שי מן וקת אן וצלת
 7. אל̇ק אלדי כאן כאתבתך באמרהא וכאן וצל אלי כתאבך וו̇גהתה להם מע
 8. אלדי כאן וצלת מעה אל̇ק ווצל אלי אי̇צא אל כתאב אל תאני נו̇גה אליהם
 9. אן שא אללה וקד תקדם כתאבי אליך בוצול אלמרכבין ואל ואחד מא
 10. כאן פיה יהודי ואל תאני כאן פיה אבו אלברכאת אבן חארת ותאני
 11. יעקב אבן גנון מן אהל תלמסן יבאעו אל לך בעשרין ואל פלפל ̇י̇ח
 12. אל בקם ̇כ̇ב אל נשאדר ̇ג ארטאל ורבע במתקאל אל זבדה מתקאל ו̇תומן
 13. אל לובאן מן סבעה ארטאל ונצף במתקאל אלי ̇ה במתקאל ומא תריד
 14. עלמה מן סילאע אלאכר אליום יסוא אל כז אל טיב עשרה מתאקיל
 15. גיר רבע אל וזנה וכז אל ספר מן ̇ט ורבע אלי ̇ט ונצף ואל כזא̇ג
 16. אל טיב אל מקשור קליל באיע יסוא סבעה מתאקיל ונצף אלי
 17. סבעה ואלמתסוט מן סתה טאלע ואל כשן מן ̇ה אלי חול דלך
 18. וטפול מא יטלבו אל טיב והו עאד קליל ונעלמך אן אלכזא̇ג
 19. אלדי כאן אשתרית לך הו עשרה וזנאת ורטל ונצף שראה
 20. כמסין מתקאל ונצף ותומן ואעלמתך אן קב̇ץ אבו יעקב עשרין
 21. מתקאל ונצף וכאן באע אל גלאם פי אל מריה ותום אן ר̇גע
 22. עליה וכאן קד אנתשב לה אל חריר

Right Margin

(1) אלדי כאן אקאם ענד אלצבאג וכאן עול עלי תמן אל גלאם ללבִקאִיִ[ה] (2) עלי אלחריר פלמא לם ינבאע אלגלאם פקאל לי אן נסלפה [עשר]ה (3) מתאקיל פקלת לה לא אן מא אמרני אל ר̇גל אן נסלף מן מתאעה (4) לאחד שי פקאל אן לו כאן חא̇צר אלא ואסלפני כל מא נחתא̇ג ואן (5) יום וצולי נו̇גהא פלמא ראיתה נשב אכדת מנה רהן ואסלפתה עשרה (6) מתאקיל וכאן אעלמתך אן ו̇גהת סתין מתקאל וו̇גהת צוחבה הדא אל כתאב (7) עשרין מתקאל בקו7 מן אלמיאה מתקאל עשרון מתקאל נו̇גהא פי (8) אתר הדא אל כתאב אן כאן נו̇גהא ̇גומלה לולא כופי מן אמור אל (9) טריק ואשתרית בעד אל עשרה וזנאת וזנתין ב̇י̇ב מתקאל ודפעת (10) אלי אִסחק אל כהן מתקאלין כמא דכרת ואקרא עלי עמאדי אלאעלי

Top Margin

(1) מן אפ̇צל סלאמי ואטיבה ואזכאה בחסב שוקי אלי לקאה קרב אללה דלך (2) עלי כיר ואל סלם אל מרדד עלי עמאדי אל אעלי ורחמה אללה

תרגום

T-S 12.285 1v

1v

Verso

1 ח̇צרה אל שיך אל ̇גליל אל פא̇צל אל אציל אבו מ̇גלה אל מסת̇צהר בה אסחק אבן ברוך ̇נ̇ע

2 סעיד אל לוי בן כבוד ̇ר נתנאל מצרי ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה אליִ8 אל יוסאנה חמאהא אללה

3 אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.285: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.