מכתב: T-S 24.37

מכתב T-S 24.37

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

ח25 מכתב מאת ̇כַלַף אל חלפון, ובו בקשה לעזור בעסקים במצרים ודיווח על משלוח שעוכב בהודו עדן, ג' במרחשוון, אתמ"ט לשטרות, שהוא 20 באוקטובר 1137 גויטיין תיאר מסמך זה כדלהלן: מכתב ארוך מאת ̇כַלַף, עדן, אל חלפון, ובו הוא מתאר את ההפסדים שנגרמו לו כתוצאה מפטירתו של אבו עִמְרַאן אבן נֻפַיְע (ראה מס' ו35 ואילך) ונסיעתו של חלפון למגרב. הכותב חוזר על פרטי החשבונות שנשלחו כבר בשנה הקודמת והקשורים למשלוח של חלפון שנשלח מהודו, בחלקו בשותפות עם מֻבַּארַךּ ממאלגה, ספרד. המשלוח הגיע לעדן לאחר שעוכב בנמל ההודי אלקַץّ. תעודה זו קשורה למס' ב51. ̇כַלַף שלח משלוח למצרים בידי אבו אליֻמְן אלמַחַלִّי ואבו זִכְּרִי הצורף אל אבו עִמְרַאן בן נֻפַיְע וכתב לחלפון וביקש שיסייע לאבו עִמְרַאן במכירות וקניות. אולם אבו עִמְרַאן נפטר, חלפון נסע למגרב, ושני השליחים שלחו ידם בסחורות. חלפון מתבקש עתה לסייע לאבו זִכְּרִי כהן בתביעת הסחורות בבית הדין ובשליחת שוויין לעדן. הכותב לא קיבל ממנו שום מכתב כבר זמן מרובה, והוא מבקש ממנו לשלוח לו הוראות מה לעשות עם שוויו של הנֵרְדְּ שהיה מעוכב קודם לכן באלקַץّ.1 נשלחו ברכות שלום לראש הישיבה מצליח הכהן ולאחיו הגדול של חלפון, הדיין עֵלי.

T-S 24.37 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. בש̇מ רח̇מ
 2. כתב עבד חצרה אלשיך [אל]אגל אלסייד מולאי אטאל אללה
 3. בקאה ואדאם עזה ועלוה ורפעתה וסמוה וארתקאה
 4. ונמוה וכבת באלדל אלדליל חסדתה ודמר עדוה
 5. הדה אלאחרף אלמכתצרה ואלאלפאץ אלמקצרה מסלמא
 6. עלי גליל חצרת[ה] מלמא בסאמי עקותה [...]א
 7. אטיב אלתחיה לסאחתה אלואגב עלי [עבדה] מן
 8. אדא בעץ חקה ולאזב פרצה אמתעני אללה בטול
 9. בקאיה ואנסני בדואם [א]יאמה במנה וכרמה אן
 10. שא אללה ולו וצף עבדה בעץ מא יגדה מן שדה
 11. אלשוק אלי חצרתה ואלתאסף עלי מא יפות מן
 12. משאהדתה ואלתנדם עלי מרור אלזמאן ען מלאחצתה
 13. ואלתדכר ען חסן מגאלסתה ומעאשרתה לטאל שרחה
 14. ואלמרגוע אלי מן גלת קדרתה וע̇צמת משיתה אן
 15. יגמע ביני ובינה עלי אסר חאל ואנעם באל אנה
 16. גואד מפצאל ואלדי יגב אעלאם חצרתה חרס אללה
 17. נעמתה אני כנת ארסלת ברסאלה צחבה אלשיך
 18. אבו אלימן אלמחלי וצחִבִה אלשיך אבו זכרי אלצאיג
 19. אלי אלשיך אבו עמראן בן נפיע וכתבת כתב אלי
 20. חצרתך אסאלך מעונתה פי אלביע ואלשרא
 21. בגמיע מא כתבתה לה פי אלתדכרה לאני לם
 22. אריד אתקל עלי מולאי למערפתי בכתרה
 23. אשגאלה פכאן מן אמר אלבארי תעאלי מא כאן בופאה
 24. אלשיך אבו עמראן וספר חצרתך אלי אלגרב
 25. וכל דלך לסו בכתי וקלה קסמי פבקי אלשי כמא
 26. הו מערף ואכפו אלכתב ולם יצהרוהא ותצרפו
 27. באלשי כמא אראדו אמא אלשיך אבו אלימן כאן
 28. מעול עלי אלרגוע אלי עדן ואמא אלשיך אבו זכרי
 29. פאראד אלספר אלי אלגרב וכאן לי מעה מכחלה
 30. מסך מרסלה אלי חצרתך פקבצהא מנה סיידנא
 31. אלרייס ענד אראדתה ללספר ולם אעלם מא זאד
 32. אכד מן אלרסאלה אלתי כאנת מעהם לאן כאן אלשי
 33. מרסל מעהמא גמיע ושי מרסל מע אבו זכרי
 34. וחדה והדא מא כאן מן אמרהמא אמא אלשיך אבו
 35. אלימן טלע אלי קוץ פלמא חצל בקוץ מרץ מרצה
 36. עצימה ורגע אחדר בה אלי מצר ולם אעלם עלי
 37. אי חאלה הוה אללה תעאלי יגעלה פי חוז אלסלאמה
 38. ויחבסה עלי רוחה ועלי אטפאלה וקד כנת כתבת
 39. כתאב פי אלסנה אלמתקדמה למולאי אלשיך אבו זכרי אסאלה סואל אן יקבץ
 40. לי גמיע מא כאן צחבתהם בחכם ופאה אלשיך
 41. אבו עמראן וגיבה חצרתך פוצלני כתאב מולאי
 42. אלשיך אבו זכרי ולם ידכר לעבדה סוא אלמכחלה
 43. אלמסך אלתי כאנת מע אלשיך אבו זכרי וקבץ
 44. תמנהא ואמא באקי אלשי פלם ידכרה וקד כתב
 45. עבדה פי הדה אלסנה כתאב וכאלה קאטעה לחצרה
 46. מולאי אלשיך אבו זכרי ואסאלה בקבץ מא כאן לי
 47. תחת אידיהם פכל שי משרוח שכצה ווזנה ונעתה
 48. פי אלוכאלה ופי אלכתב אלתי כאנת מעהם ואלתדכרה
 49. ועבדה יסאל מן תפצלה וחסן תטולה אן יסאעד
 50. אלשיך אבו זכרי במא יוגבה אלשרע אן אחוגוה אלי
 51. דלך פמא תחצל מנהם אנעם ואנפד בה אמא
 52. במשתרא או בעין והו ברי מן גמיע אלאכטאר
 53. דניא ואכרה ואשהד עלי בדלך ואמא אמר אלצרה
 54. אלסנבל אלתי כאנת לחצרתך מתוהה פי אלקץ
 55. שרכה אלשיך מבארך אלמאלקי פקד וצלת וקסמת
 56. ואבעת חק מולאי וכתבת אליה פי אלעאם אלאול
 57. כתב בשרח דלך פלא אדרי וצלת מולאי אם לא
 58. והדא שרחהא צח וזנהא ענד אלביע ̇ש̇צ וסך
 59. אנחט אלצרף ̇מ רטל תבקא נקי ̇ש̇נ נציב מולאי

Right Margin

(1) ̇ק̇ע̇ה ר[ט]ל אנבאע סער ̇תִל[̇ת דינא]ר אלתמן ̇נ̇ח דינאר ותלת כרג תלת דלאלה וכרג למחרם ען תתוִ[ה פי אלקץ] וִעשור ̇ט דנאניר ו̇ד דנאניר עשור פרצה עדן צח אלגמלה ̇י̇ג דינאר ותלת תבקא למולאי ̇מ̇ה דינאר (2) [... וצל]ני כתאב מו[לאי ...]רִ אן אנפד לה דלך עלי פלפל ול[ך ... כ]אן עבדה אנִפד פִיִ תִלך אלס[נה ...]אִל[...] פלפל אִ... פשיִ יִרִ. פי אלבִחִר אללה

תרגום

T-S 24.37 1v

1v

Verso

 1. תעאלי יכלף דלך ואלבאקי מא וצל אלי אלאן אללה תעאלי
 2. יכתב סלאמתה ורחל מולאי קאעד יעלם עבדה
 3. במא יעמל בחסבה פמא בקי פי רסאלה אלבחר כיר
 4. חצרתה אלעזיזה מכדומה ומכצוצה מן עבדהא
 5. אפצל אלסלאם ותנעם ותבלג סלאמי לחצרה
 6. סיידנא ירום הודה ויגדל כבודה ותערפה מא
 7. אנא עליה מן אלדעא אלכתיר ואלשכר אלגסים במא
 8. חצרתך עאלמה בה ווצל לחצרתה הדה אלסנה כתב
 9. ולם יכן לעבדה מן דלך שי פאשתגל קלב עבדה
 10. לדלך ותבלג סלאמי לחצרה מולאי אלאך אלנזר
 11. יחי לעד וכנת קד כתבת אלי חצרתה פי מא תקדם
 12. כתאבין אלואחדה כלף אלאכרי ולם ארא לחצרתה
 13. גואב ארגו שגל כיר ועאיק סלאמה ואנעם ותבלג
 14. סלאמי לגמיע אלקהלות ברוכים יהיו לשמים
 15. גדוליהם וקטניהם ישישיהם ובחוריהם כל
 16. אחד ואחד לפי מעלתו ויקרו פליס אלכתאב
 17. יסע תסמיתהם גיר אן מא יכפא עלי מולאי
 18. דלך ומן סאל ען עבדך מכצוץ באפצל אלסלאם
 19. נכתב בחדש מרחשון בשלשה בו שנת אתמט לשטארי

Upside Down

חצרה אלשיך אלאגל מולא[י אב]ו סעיד עבדה ומלך ידה

חלפון הלוי בר ̇כ̇ג̇ק ̇ר נתנאל ̇ר̇י̇ת כלף בר יצחק ̇ס̇טִ

אטאל אללה בקאה געל פדאה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 24.37: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.