מסמך משפטי: T-S NS J22

מסמך משפטי T-S NS J22

תגים

תיאור

ח24 שטר פיצוי מטעם אבו זִכְּרִי כהן לטובת חלפון פֻסטאט, השליש השני של חודש שבט אתמ"ז, שהוא 15–25 בינואר 1136 זהו החלק התחתון, הפגום בצדו הימני, של שטר פיצוי (אביזריה, שטר מחילה הפוטר מהתחייבויות) עצום, שבו פטר אבו זִכְּרִי יהודה הכהן את אבו סַעִיד חלפון הלוי מכל חוב שהיה לו אצלו בשל עסקיהם המשותפים. אף על פי ששמות אבותיהם לא שרדו בקטע זה אין כל ספק שהכוונה לאבו זִכְּרִי כהן יהודה בר יוסף, וַכִּיל אלתֻ̇גַّאר (פקיד הסוחרים, כלומר הממונה עליהם) בפֻסטאט, ולאבו סַעִיד חלפון הלוי בר נתנאל. אין בקטע ששרד אלא חלקים מטופס רגיל לשטרות מן הסוג הזה וחסר בו כל פרט על טיב העסקים הנרמזים, חוץ ממילה אחת שצוינה בסוף השטר כאחת התיבות שנוספו – בחלקו העליון החסר – בין השיטין: 'ואלהנד'. כפי שהסיק גויטיין, אין ספק שתיבה זו היא חלק מן הביטוי 'דיאר/בלאד אלימן ואלהנד', ארצות תימן והודו,1 ומכאן יש ללמוד אפוא על שובו של חלפון, בזמן שלפני תאריך השטר, ממסע לתימן ולהודו, שבו גם קנה וסחר בשם שותפו אבו זִכְּרִי כהן. השטר נכתב ונחתם בידי סופר בית הדין חלפון הלוי ביר' מנשה. כיוון שהוא היה רגיל להשתמש באותם ביטויים בשטרי הפיצוי האחרים שכתב, ניתן ברוב המקומות להשלים את המילים החסרות (גם במקום שלא הושלמו כאן). בשטר יש עירוב מעניין של מונחים משפטיים בערבית-יהודית, בארמית ובעברית. לפני הסופר חתם הדיין יצחק ביר' שמואל.

T-S NS J22 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. [... ] וִלא [ש]רט עליהא
 2. [ ]..הִא עליה טלב ען כُל ולא ען ̇גُז
 3. [ פי חי]וִתי ומן סאיר וُראתי בעד ופאתי
 4. [... ] תקנה וכתיקון חכמים מכל דר ומר וִמִכל דין
 5. [... ומכל דבר הקר]וי ממון ומכל אונאה ותרעומת מדיני אדם ודיני שמים ומכל טענה
 6. [וערערה מטענת ברי] ומטענת שמא מכל תביעה ומכל אלה וקללה וחרם ונידוי ושבועה
 7. [ושמותא סתם ופי]רוש ומהנעלת כל בי[ת] דין בין בדיני ישראל בין בנימוסי אומות העולם אד לם
 8. [יבק לי] פי גהתُה ולא פי דמّתה ולא פי דרכُה חקّ מן גמיע אלחקוק ולא שי מן סאיר אלאשיא
 9. [לא דראהם ולא דנאניר] לא דהב ולא פ̇צה לא מצאגה ולא גיר מצאגה ולא חדיד ולא נחאס ולא
 10. [קצדיר ולא רצאץ ולא ב̇צ]אעה ולא ת̇גא[רה] ולא שרכה ולא מ̇צארבה ולא רחל ולא אתאת ולא
 11. [...].. ולא א[צל ולא] באקי לא רבח ולא כסראן ולא גצב ולא גבינה
 12. [... מלוו]ה על פה ולא טלב ען כיאנה ולא ען אדّא אמאנה ולא
 13. [... ר]סִאלה ולא פעאלה ולא וכאלה ולא חסאב ולא בקיה חסאב ולא גלט פי חסאב ולא
 14. [... לא] וִדִיִעִהִ אודעתהא לגירי ולא ודיעה אודעהא לי גירי ולא שיّ מן סאיר אלאשיא אלדי
 15. [י]מתלכוהא אלנאס ויתעאמלו בהא ת[חת] כל השמים מן קליל וכתיר וגליל וחקיר משוי פרוטה
 16. ולעילא [לא די]ן ולאִ דיין ולא פיקר ולא הימר ולא מימר ולא משמע ולא מידן ולא מזכא ולא תיגר
 17. [ולא מצו] ולא טענה ולא ערערה ולא שבועה ולא גלגול שבועה ולא שמותא ואפילו חרם סתם
 18. [... והר]י הוא פטור מכל אנפי שבועות והרי הוא בהתר גמור ובמחילה גמורה בפה ובלב
 19. [בעולם] הזה [ולעו]לם [הבא וקד] מחלת לה מעכשו כל סהו וכל גלט וכל גִצב וכל גבינה וכל תרך וכל
 20. [פשרה גר]תִ ביני ו[בינה] מימות עולם ועד עכשו מא עלמת בה ומא לם אעלם בה מא אנכשף לי
 21. [ומא לם] ינכשף לי כאינא מא כאן ובאלגא מא בלג וכתבת לה הדא אלכתאב ליכון בידُה ובידّ וראתה
 22. [בעדה] עלי ועלי וُרّאתי בעדי אריך ושריר וקיים ומוחזק דיזכון ביה בכל בתי דינין לעלם לא כאל
 23. אִסִנאדאת ולא כמצאדיר אלכُתב אלא [כאו]כד ואתקן מא סטרוה רבותינו ̇ז̇̇ל פי מתל דלך פמא
 24. אדרכُה או אדרך וُרّאתُה בעדُה מן קבלי או מן קבל וראתי בעדי פי שיّ ממא אשתמלת עליה
 25. [הדה] אלאברי כאן עלי ועלי וُרّאתי בעדי תכליצהם ואבראהם ותתבית הדה אלאברי באידיהם ואל
 26. [קיאם] להם בכל מִונה וכُסראן תלזמהُם פי דלך וכל כתבי בכל כתב ולשון דיפקון למרעם
 27. [ית שטרא דנן בטי]לין אינון מעכשו קדמיכון וחשיבין כחספא בשוקא דלית ביה ממש
 28. [ולכל ב]ית דין דיפקון לא ליעבדון דינא מנהון ובטילית נמי כל מודעי ותנאי ומודעי דמודעי ומודעי
 29. [דנפקין] מגו מודעי עד סוף כל מודעי דמסירין לי ודמסרנא על שטרא דנן כתיקון חכמים
 30. [ואקני]נא אנן חתומי מטה מן אלשיך אבו זכרי ̇כ̇ג̇ק מ̇רו̇ר יהודה הכהן דנן ללשיך אבו סעיד כ̇ג̇ק מ̇רו̇ר
 31. חלפון הלוי דנן עלי ̇גמיע דלך בקנין גמו[ר] חמור בכלי הכשר לקנות בו מעכשו בביטול כל מודעין ותנאין
 32. ושהדותא דא כתבנא וחתמנא ויהבנא ללשיך אבו סעיד דנן דליהוי בידיה לזכו ולראיה וכאן דלך
 33. [פי] אלעשר אלאוסט מן שבט דשנת אלפא וארבע מאה וארבעין ושבעה שנין למנין שטרות בפסטאט
 34. [מצרים] דעל נילוס נהרא מותבה רשותיִהִ דאדוננו מצליח הכהן ראש ישיבת גאון יעקב יהי שמו
 35. [לעולם] כירח [יכו]ן עולם שריר ובריר וקיים תלי ביני שיטי החכם והנבון: ואלהנד: וקיימין כולהון
 36. [יצחק] בי̇ר שמואל ̇נ̇ע חלפון הלוי בי̇ר מנשה ̇נ̇ע

תרגום

T-S NS J22 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J22: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.