מכתב: Bodl. MS heb. c 28/22

מכתב Bodl. MS heb. c 28/22

תגים

תיאור

מכתב מאת אבו זִכְּרִי כהן אל חלפון פֻסטאט, אדר ראשון אתמ"ה, שהוא 27 בינואר–25 בפברואר 1134 ה2. Bodl. MS. Heb. c. 28 (Cat. 2876), fol. 22 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 18.0 x 27.3 ס"מ. פורסם אצל אשתור, תעודות, עמ' 145–148; גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 355–358. וראה אצל גויטיין, התימנים, עמ' 56, והערה 15.1 אבו זִכְּרִי כהן כותב לחלפון ממצרים לעדן. הוא מספר שאחרי שנסע חלפון להודו וחזר לעדן, ציפו במצרים לשובו הביתה, עד שבאו סוחרים למצרים מעדן והודיעו שהוא נשאר שם. קודם הניח חלפון בעדן כמות של פלפל, שקנה בשביל אבו זִכְּרִי. הלה כבר כתב למַחְרוּז בן יעקב בדבר מחירי הסחורות המזרחיות במצרים וגם הייתה רשימה כזו בידי הסוחר המצרי אבו נַצְר בן אברהם, שעשה אז בעדן. אבו זִכְּרִי זירז את חלפון לקנות בעדן סחורות ולשוב למצרים. אולם אם ירצה לשוב להודו, ביקש ממנו אבו זִכְּרִי להשאיר את הפלפל בידי יוסף בן אברהם, כי זו כבר השנה השלישית שאבו זִכְּרִי לא יכול לנסוע לתימן. לדברי אבו זִכְּרִי, נסיעתו הקודמת של חלפון להודו הייתה מיותרת. אילו קנה סחורות בתימן וחזר למצרים באותה שנה היה מרוויח היטב, כי אפילו הסוחרים הצעירים והבלתי מנוסים הרוויחו באותה עת במצרים רווחים מופלגים מן הסחורות שקנו בתימן. בסוף המכתב ברכות לחלפון ממשפחתו ומאת הכותב ובקשה לברך את חשובי עדן לשלום וכן לסייע לאבו נַצְר בן אברהם. במבוא לספר שיערתי שאולי כתב אבו זִכְּרִי כהן את המכתב הזה על פי ידיעה שגויה שחלפון חזר מהודו לעדן באותו זמן, אולם למעשה הוא שהה בהודו כל העת ההיא וחזר לעדן רק לאחר מכן.2

Bodl. MS heb. c 28/22 22 recto

22 recto

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

Recto

 1. ̇ב
 2. כתאבי אלי ח̇צר̈ה מולאי אלשיך אלאגל אטאל אללה פי אלכיר
 3. בקאה ואדאם תאיידה וסעאדתה וסלאמתה ונעמתה
 4. ורפעתה וסנאה וכבת באלדל חסדתה ואעדאה ומן חסן
 5. אלתופיק לא אכלאה ושוקי אליה שדיד קרב אללה אל
 6. אגתמאע בה עלי אפ̇צל חאל במנה וכפי לטפה אנה
 7. ולי דלך ואלקאדר עליה אן שא אללה ברחמתה ואלדי
 8. תריד עלמה אן כנא פי הדה אלסנה מתרגיין וצולך
 9. אלי אן וצלו אלתגִאר ואחכאו אנך מא כר̇גת פצעב
 10. עלי דלך אללה ת̇ע יגעל אלעאקבה אלי כיר ויכתُב
 11. סלאמתך כמא תשׁא ותכתאר וקד כאן וצלני כתאבך
 12. בשרא פלפל ותרכתה פי עדן וקד כאתבת אלשיך
 13. מחרוז פי עד̈ה כתב ואעלמתה באסעאר אלב̇צאיע
 14. גִמיעהא כُד מנה אלתדכרה ואקראהא או מן ענד
 15. אלשיך אבו נצר בן אברהם ואשתרי אלדי ילהמך אללה
 16. אליה ואכרגִ מן כל בד אן שא אללה צחב̈ה אלשיך
 17. מחרוז ואן כאן לך תאכר או פי נפסך אלרגוע
 18. אלי בלאד אלהנד פאתפ̇צל סלם אלפלפל אלדי דכרת
 19. שראה ללשיך יוסף ב̇ר אברהם אחסן אללה דכרה
 20. לאן מא ימכן לנא אליום הדה תאלת סנה ונבתדי בספר
 21. גדיד ולו כאן כרגת פי סנתך כُנת מסתגני ען

Right Margin

(1) ספר אלהנד (2) לאן גאו אלצביאן (3) מן לם יסאפר קט ולא יערף (4) לא יביע ולא ישתרי צארת (5) אלמאיה מעהם מאיתאן ואקל (6) מן פיהם מכארם בן אלסלמי (7) ואמא מסלם גאת7 ̇ק ̇ק̇ק̇נ (8) ערפת ח̇צרתה דלך ולעל (9) אללה ת̇ע יגעל אלעאקבה אלי (10) כיר ויעוו̇ץ ברחמתה קראת (11) עלי ח̇צרתה אלסאמיה אפ̇צל (12) סלאם וסיידנא אחיאה אללה (13) יכצך באתם אלסלאם ואכיך (14) יכצך באתם אלסלאם וכדלך (15) אכיך אלאכר והמא ואולאדהם (16) יכצוך באתם אלסלאם והמ[א] (17) עלי גמלה אלסלאמה ואלעאפיהִ (18) וברוך ૮8 אללה ת̇ע יכתב (19) סלאמתך ויגמע שמלך (20) בהם וכדלך אלשיך אבו אלוחש (21) סבאע יכצך באתם אלסלאם (22) ואקרי מולאי

Top Margin

1 אלשיך אלאגל מ̇צמון אפ̇צל

 1. סלאם וכדלך מולאי אלשיך
 2. יוסף אפ̇צל סלאם וכדלך מולאי
 3. אלשיך כלף אפ̇צל סלאמי
 4. ומא אחתאג אוציך פי מסאעד̈ה
 5. אלשיך אבו נצר בן אברהם פי גמיע

7 אמורה ואקרי גמיע אצחאבנא

 1. אפצל סלאם ו̅ש̅לו̅ם̅ ר̅ב
 2. וישע יקרב ̇א̇נ̇ס
 3. אדר ראשון ̇א̇ת̇מ̇ה

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/22 22 verso

22 verso

Verso

 1. ח̇צר̈ה מולאי אלשיך אלגליל אבו סעיד שאכרה
 2. חלפון הלוי ב̇ר נתנאל ̇נ̇ע דמיאטי אבו זכרי כהן ̅ש̅לו̅ם
תנאי היתר שימוש בתצלום