מכתב: PER H 17.2

מכתב PER H 17.2

תגים

תיאור

Letter from a European Jew whose ship sank en route on his way to fulfill a vow to visit Jerusalem, and lost all his belongings by jettisoning. The writer’s appeal to the congregation, written in Hebrew on a piece of vellum, describes his multi-faceted journeys: first to Alexandria, where the Muslims tried to collect the capitation tax from him, and secondly, to (likely) Fustat after being rescued by a Jew and where he was currently hiding out after being harassed by the tax collector and fearing imprisonment. (Mark Cohen, Poverty and Charity in the Jewish Community of Medieval Egypt, 120; and S. D. Goitein, A Mediterranean Society, 1:323, 483) EMS

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. תפול נא תחינתי לפני קהל הקדוש המרחמים על אחיהם
 2. המחזיקים ידי נבוכים את צרתי וצערי אגיד לפניכם מה ש[גרמו
 3. לי בעוונותי הרבים נדרתי לילך לירושלים ונכנסתי בספינה ונצטע[רנו
 4. בים הרבה עד שהשלכנו כל דבר שהיה לנו להקל הספינה ו...לנו [וראה
 5. הקבה לנפשינו ונכנסנו באלכסנדריה ובקשו הגוים לענש אותי
 6. והיצילני אחד יהודי והביא אתי בכן ועכשיו הרי שנים חדשים אני
 7. נחבא בכן ומתירא אני לצאת חוץ הדלת מפני בעל המס שלא
 8. ימצאני ויתפשני בבית האסורים ואמות לשם שאין לי מה ליתן
 9. להציל את נפשי ואני סגור בכן וקצרה רוחי //מרפיון הידים// ונקטה נפשי בחיי ובוחר
 10. אני מות מחיים וקרובה לצאת נפשי מגופי מרוב הצער שיש לי
 11. על שנשארתי בפחי נפש ושאין לי מה אתן לצאת מכן ואפעלפי
 12. שאני בדוחק ובצער גדול המקום יודע לא הייתי מעיז פני אליכם
 13. עד שנדחק זה יהודי שאני עמו ואמר לי איני יכול ליתן לך לחם
 14. שהוא ביוקר והחצפתי פני אליכם מרוב הדוחק והחסרון שיש לי
 15. ולפי חסרון דעי כתבתי לי זה הכתב //שני דברים הללו// להיות לי לפה שאיני יודע
 16. לשונכם ושאני מתבייש לקום בפניכם ואתם רבותיי יודעים
 17. מה הוא כח הצדקה ואיני להרבות דברים בפניכם ועשו עמ[י]
 18. חסד אולי אצא מן המקום הזה ואל תחזירוני ריקם ונכלם בפחי
 19. נפש מכם ואמות ב[ ] בא בעירום והמקום יתן
 20. [ ] ונשארתי עירום

תרגום