מסמך משפטי: Moss. V,8

מסמך משפטי Moss. V,8

תגים

תיאור

Marriage contract from September 1301 CE (13 Tishrei 1613 Sel), under the authority of Avraham Nagid. Bridegroom: Jephthah b. Avraham.

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.

(Recto)

 1. בתלאתא בשבא דהוא תלאת עשר
 2. לירח תשרי דשנת אלפא ושית מאה
 3. ותלאת עשר שנין לשטרות למנינא
 4. דרגילנא לממני ביה הכא בפסטאט
 5. מצרים דעל נהר נילוס מותבה
 6. רשותיה דאדונינו נגידינו. הודנו
 7. והדרינו. וצניף תפארתינו. ועטרת
 8. ראשינו. ומנהיג דורינו. מרנו ורבנו.
 9. אברהם דגל הרבנים נזר החכמים.
 10. מרדכי הזמן. הרועה הנאמן. ר[אש]
 11. הישיבה שלתורה. ירום הודו למע[לה].
 12. ויגדל כבודו סלה. איך הוא מרינו
 13. ורבינו יפתח החתן התלמיד
 14. נזר החתנים בר כבו כבוד גלו
 15. גדולת קדושת מרינו ורבינו אברהם

תרגום

(verso)

 1. נע אמר לה לסת אלכל בת כבוד גדולת
 2. קדושת מרינו ורבינו נע בתולתא
 3. פוגרת הואי לי לאינתי כדת משה
 4. וישראל ואנא איפלח ואוקר ואסובר
 5. יתיכי כהילכת גברין יהודאין דפל[חין]
 6. וזינין ומיקרין את נשיהון בק[ושטא]
 7. ושמעתיה כלתא דא והות ליה לאינתו
 8. וצבי חתנ[א] דנן ויהב לה דיליה עשרה
 9. זוזי מוקדם ואוסיף לה על עקר
 10. כתבתאה דא עשרין זוזי מואחרי
 11. ודן נדוניא דהעלת כלתא דא מבית
 12. אבהתה מנין תשעה וחמשים
 13. זוזי שויאן כל דינאר שלש עשר
 14. ושליש והאוי כלל כתובתא דא
 15. מוהרי ונדוניא ותכשיטין ומתנה
 16. ותוספת תשעה ושמונים וקיבל
 17. עלוהי חתנא דנן וח[סי]נת צובתא
 18. דא עלוהי ועל ירתוהי בתרוהי

(right hand margin)

על כל שפר ארג נכסין קנין ממון דאית ליה ע[ל]

תחות כל שמיא בביתא ובבר[א] בין ממחירין

(top of recto)

ובין ממטלטלי ואפיל מגלימא דעל

כתפיה דלא כאסמכאתא ודלא כטופסי

דשטרי אלא כחומרי כל שטרי

מוחזאקי וכתקותא דרבנן

(right hand margin of recto)

וקנינא מן חתנא דנן על

מא דכתיב ומפרש לעילא במנא דכשר

למקנא ביה שר[יר]

ובר[ור ו]קיים