מסמך משפטי: CUL Or.1080 J73

מסמך משפטי CUL Or.1080 J73

תגים

תיאור

Legal document. Partnership agreement. Dating: ca. 1090 CE. In the hand of Hillel b. ʿEli. One ʿUlla and one Yaḥyā release one another from a partnership. These individuals are likely Abū l-Ḥasan Yaḥyā b. Shemuel ha-Kohen al-Baghdādī and Abū l-ʿAlā ʿUlla b. Yosef ha-Levi al-Dimashqī, who repeatedly release one another and rekindle their partnership in a number of documents in the Geniza corpus. The majority of the present document concerns the establishment of a 2-year long-distance trading partnership. This release from that partnership includes the text of the contract. One of the partners invested 120 dinars, and the other one 150. Both partners would trade actively. Profits and losses are to be split evenly. The active partner is liable for losses at sea, a departure from the commenda model (see also the verso of T-S K25.153 (PGPID 9291) for an example). On the verso there are jottings and accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals ("expenses on Sunday: syrup(?)... sugar... a cup of [...]... chicken: 3...."). (Information from Lieberman, "A Partnership Culture", pp. 273-274; and from Goitein’s index card.)

CUL Or.1080 J73 1r

1r

תיעתוק

Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture" (PhD diss., n.p., 2007).

Recto

 1. אן יסלם אליי מ[.. גמיע ]מא ענדה [...................................]

 2. ביננא אלמעאמלה ודאך אננא נשתרך גמ[יענא........................מאיה]

 3. דינארא וכמסין דינארא מצריה ויכרג מ[....... מאיה דינארא ועשרין דינארא]

 4. מצריה תכון אלגמלה מאיתי דינארא וסבעין[ דינארא ................]

 5. דלך מאיתי דינארא וביד יחיי דנן סבעין דינא[רא.......................]

 6. ידה מן הדה אלשרכה מפתרדא חית שא מן אלמ.[.........................]

 7. אלי מא פי ידה ללגיר כאינא מן כאן מן סאיר אלנאס מן אלבצא[עה.................]

 8. ואלקראץ מא עסאה אן יאכדה איצא עלי מתל הדא אלסביל ומא סהלה אלל[ה][ תעאלי]

 9. לה פי אלגמיע כאן ביננא גמיע נצפין באלסויה בדלך אן כאן תם ואלעיאד באללה

 10. צד דלך פי הדה אלבצאעה לא גיר כאן איצא ביננא נצפין מתל כסארה פי אלביע

 11. ואלשרי וכל מן בידה שי מן הדא אלמאל אלמדכור אחריותה לאזם לה מן אכטאר

 12. אלטרק ואלבחאר וגיר דלך ממא יגרי הדא אלמגרי ומדה הדה אלשרכה סנתין

 13. כאמלתין ארבעה ועשרין שהרא מתואליה אולהא תאריך הדא אלכתאב וקד 

 14. תסלמת אנא עולה מן מ יחיי דנן גמיע מא כאן לי ענדה בעד אן תחאסבנא ולם יבק

 15. לי ענדה שיא פסאלנא מ יחיי דנן ען גמיע מא דכרה מ עולה דנן מן אלאסתקראראת

 16. כלהא אלמדכורה לעילא פואפקה פי גמיעהא וקבלהא עלי נפסה פחיניד קאלא

 17. לנא מ עולה דנן ומ יחיי דנן אשהדו עלינא ואקנו מנא מעכשו ואכתבו ואכתמו

 18. עלניא בגמיע אלאלפאט אלמחכמה ואלמעאני אלמוכדה ובכל לישאני דזכואתא וסלמו

 19. [דלך] אלי כל מנא ליכון [בידנא חגה וותאק] [לליום ובעדה] אננא מקרין ענדכם

 20. פי צחה מנא וגואז אמר [ט][איעין מן גיר קהר ולא גבר ולא] אכראה ולא סהו ולא

 21. גלט ולא עלה בנא ולא מר[ץ ולא גיר דלך מן מפסדא][ת] אלשהאדה קד

 22. אברינא כל מנא צאחב[ה מן גמיע אלדאעוי ואלמטאלבאת וסאי]ר אלעלק [ואלתב][עאת]

 23. אל[ת]י תתגה לכל מנא עלי [צאחבה .............................] ואל... ... ..[..]

תרגום

CUL Or.1080 J73 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J73: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.