מכתב: T-S NS J3

מכתב T-S NS J3

תגים

תיאור

Letter from Yūsuf, in Alexandria, to family members, probably in Fustat. The letter is addressed to the shop of Abū [...] al-ʿAṭṭār. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1160 CE, based on the mention (lines 11–12) that the writer departed Egypt in the year 51, probably 551H (1156 CE). This is corroborated by the mention of Abū ʿAlī Ibn al-Amshāṭī (see Goitein and Friedman, India Traders, pp. 103–04). The writer summarizes the events of the last four years. He suffered terrible illnesses and nearly perished en route to Constantinople. He lived there for two and a half years, where it seems he developed a new illness and also suffered from "the illness you know about." He survived only due to the grace of God and their prayers for him. He now asks his family members to go to Ẓāfir the tax collector and bribe him with a half dinar or dinar to register the writer as a newcomer (ṭārī) so that he will not have to pay for all four years he has been gone. "Remind him of my name, Yūsuf, who was under the Muʿallaqa (the Hanging Church)." Information in par from Goitein’s index card. The handwriting looks very similar or identical with that of T-S 10J11.11, and some of the same names appear in each letter, including Abū l-Surūr, Abū ʿAlī, and Sitt Ikhtiṣār. ASE.

T-S NS J3 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2019).

Recto:

 1. ... אטאל אללה בקאכם ואדאם ע[זכם]...
 2. ...כם ושוקי אליכם שדיד קרב אללה אלאגתמ[אע]...
 3. [עלי] אסר חאל במנה וכרמה אנה קאדר עלי דלך במשיתה ומ...
 4. [אעל]מכם אן מן חית וצלת אלאסכנדריה לא תעתקדו אני נסית
 5. [אנפ]ד לכם כתאב לאני טפת ימין ויסאר חתי אטלב אחד אנפד
 6. [מעה כ]תאב מא אצבת אחד אלא פצאיל אבן עבד אללה קראבה אל
 7. ... אבו אלסרור צהרי דכרה אללה בכיר אנפדת מעה לז דרהם
 8. ונצף ואנפדת מעה רדאאין אלואחד ממרש ואלאכר כאם פי מכיליה (?)
 9. קטן גדידה מוצולה ואנפדת אעלמכם מעה אן תערפו אצהארי
 10. ואלשיך אבו עלי אבן אלאמשאטי דכרה אללה בכיר ואלשיך בנין אבן
 11. אלשיך אבו אלמנא דכרה אללה בכיר באן אלסנה אלדי כרגת פיהא סנה אחד
 12. וכמסין כמלתהא ובקי עלי אליום ד סנין בהדה אלסנה וקד לחקתני
 13. שדאיד עטימה פי אלבחר ואמראץ מא אטיק אצפהא ולולי רחמי שמים
 14. מא בקית פי אלדניא פחין וצולי לקסנטינה לחקני מרץ אקמת סנתין
 15. ונצף מריץ מן אלמרץ אלדי תערפו וגירה ובדעאכם אלצאלח פקת (=פקט?) ואן קדרתו
 16. תתעצבו עצביה ללה תמצי אלי טאפר אלגאבי ותערפוה בחאלי ומא
 17. אנא פיה ומא נאלני מן אלאמראץ ותועדוה בינכם ובינה בנצף דינאר
 18. או דינאר ויכתבני טארי ותערפוה באסמי אנה יוסף אלדי כאן תחת אל
 19. מעלקה אן קדרתו לי עלי שי אנפדו אעלמוני פאן מא נקדר נדכל ראסא
 20. אלא עלי צפה אן יחסן אללה אלעאקבה והדה אלכתב אלדי גאתני מא דכרתו
 21. פיהא אן וצל לכם שי ואנא אערף אן לו וצל לכם שי כנתו קד דכרתוה
 22. פי אלכתאב ואדא אנפדתו לי כתאב ערפוני פיה אן כנתו וצל לכם
 23. שי או לא חתי אטמאן ואקרו אלשיך אבו אלסרור ומן תחוטה ענאיתה
 24. אלסלאם ועלי אלשיך אבו אלופא ומן תחוטה ענאיתכם באלסלאם
 25. ועלי סת אכתצאר ואלשיך אבו אלפצאיל ומן תחוטה ענאיתהם אלסלאם
 26. ועלי סת נעים ואכתהא ומן תחוטה ענאיתהם אלסלאם ועלי אלשיך
 27. אבו אלכיר אלזיאת ועלי מן תחוטה ענאיתה אלסלאם

תרגום

T-S NS J3 1v

1v

Recto margin:

 1. ועלי סת אבו עלי
 2. אפצל אלסלאם

Verso:

 1. ...[א]לי דכאן אלשיך אבו
 2. ... אלעטאר אדאם אללה עזה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.