מסמך משפטי: Moss. VII,30

מסמך משפטי Moss. VII,30

תגים

תיאור

Agreement between Sitt al-Baqāʾ and her husband Tahor ha-Levi the astrologer (al-Munajjim) b. Namir concerning money owed from the ketubba. Signed by Moshe b. Yehuda and Hillel b. Yosef, and dated Marḥeshvan 1460 of the Seleucid era (= 1148 CE). (Information from CUDL.)

Moss. VII,30 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
 1. [ ] כן הוה
 2. [ אלמ]ערפה >בהא< אשהדו עליי
 3. [ אלמח]כמה ואלמעאני אלמוכדה ובכל לישאני
 4. דזכואתא וסלמו דלך אלי זוגי מרור טהור הלוי אלמנגם בר מר ור נמר נע ליכון בידה לליום ומא
 5. בעדה חגה וותאק אנני מקרה ענדכם באוכד מעאני אלאקראראת פי צחה מני וגוז אמר טאיעה
 6. מן גיר קהר ולא גבר ולא אכראה ולא סהו ולא גלט ולא עלה בי מן מרץ ולא גיר דלך מן גמיע מפסדאת
 7. אלשהאדה אנני >אנא< סת אלבקא קד תסלמת וקבצת מן זוגי טהור הלוי דנן מן אלמוכר אלדי לי עליה
 8. אלמכתוב פי כתובתי והו כמסה עשר דינאר תסלמת מנה אתני עשר דינאר דהבא מתאקילא
 9. עינא וצארת אלי אלכמאל ואלתמאם ואבריתה מנהא ומן נקדהא ווזנהא ולם יבק לי ענדה מן אלמוכר
 10. גיר תלתה דנאניר אלבאקיה לי ענדה פי כתובתי ואנה ליס לה אן יתערץ אלי זיגה דון אן יופיני הדה
 11. אלתלתה אלדנאניר אלבאקיה לי ענדה מן מוכרי אלדי פי כתובתי וקד אבריתה מן סאיר אלדעאוי ואלמטאלבאת
 12. מימות עולם ועד עכשיו מא כלא תלתה אלדנאניר אלבאקיה מן מוכרי וקד אבריתה מן סאיר צנוף
 13. אלאימאן תקילהא וכפיפהא ואפילו מחרם סתם ואפילו על ידי גילגול וקנינא מן סת אלבקא בתר
 14. דאשתמודענוהא קנין גמור חמור מעכשיו בכלי הכשר לקנות בו בביטול כל מודעין ותנאין עלי
 15. גמיע מא נסב אליהא לעילא מן תסלמהא מן זוגהא טהור מן גמלה מוכרהא אלדי להא עליה
 16. אתני עשר דינאר ואנהא קד אברתה מן סאיר צנוף אלאימאן וקנינא נמי מן מר ור טהור הלוי דנן
 17. קנין גמור חמור מעכשיו בכלי הכשר לקנות בו בביטול כל מודעין ותנאין אנה קד קבל עלי
 18. נפסה אנה אן אראד אן יתזוג לא יתזוג חתי ידפע לזוגתה סת אלבקא בקיה מוכרהא אלדי להא
 19. עליה והו תלתה דנאניר ויכתב להא גט ויסלמה להא ומה דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא דליהוי
 20. לזכו ולראייה פי אלעשר אלאכיר מן חדש מרחשון שנת אתס לשטרות וכתבנא הדא אלשטר
 21. נסכתין אוא באות ומלה במלה ליכון ביד כל מנהמא שטר שריר ובריר וקיים
 22. תלי ביני שיטי >אנא< בהא וקיים משה בר יהודה נע לקי' הלל ביר יוסף נע

תרגום

Moss. VII,30 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. VII,30: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.