רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: JRL SERIES A 859

רשימה או טבלה JRL SERIES A 859
  1. ציטוט
    משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • Doc. #54, pp. 269-270