מסמך משפטי: T-S G1.52

מסמך משפטי T-S G1.52

תגים

תיאור

Legal declaration, probably the concluding page of a deposition, signed by Shem Ṭov al-Ḥāmī. In Hebrew and Ladino. Dating: Late. Shem Ṭov declares that he vowed to undertake the nezirut of Samson (i.e., abstain from wine and let his hair go wild) when his son had an eye disease. He wanted his mother-in-law to come visit her daughter and sick grandson, so Shem Ṭov told her that he had beaten her daughter. This had the desired effect, but led to a great quarrel, in which both Shem Ṭov and his wife denied any beating, and the mother-in-law asks, "Why are you denying the truth?" At this point they wanted the mother-in-law to leave them alone, but she refused to leave without her daughter. Shem Ṭov made a fist and threatened her in order to end the argument. The husband concludes by reporting the words of his vow to refrain from wine and, it seems, not to leave his wife alone on Sabbath (meaning that he would fulfill his conjugal obligations), "Yo recibo nezirut Shimshon bar Manoaḥ baʿal Delilah con todos sus tena'im de non dexarla עלא דומתי (?) on the Sabbath." He signs Shem Tov ("Good Name") al-Ḥāmī, watchman of a quarter. "The purpose of the declaration was, of course, that the impulsive watchman thirsted for wine and wished to be absolved from his overhasty vow." Information from Weiss and Goitein (Med. Soc, II, 608 n. 41 and Med Soc V, 110 and 536–37). Weiss has full transcription and translation of the document to English (JQR 68 [1977]:99-103). ASE.

T-S G1.52 1r

1r

תיעתוק

Gershon Weiss, "A Testimony from the Cairo Geniza Documents: Son-in-Law, Mother-in-Law Relations," The Jewish Quarterly Review 68, no. 2 (n.p., 1977), 99-103.
 1. [...]קבלתי עלי הנזירות שבני היה חולה בעיניו והלכתי לחמותי
 2. [ואמרתי לה בואי ל]ראות בן בתך שהוא חולה ואמרה לי שאינה יכולה לבוא
 3. [שקרתי אמרתי הכי]תי את בתך שהיא אשתי כששמעה כך באה לביתי ושאלה את
 4. [בתה אם הכי]תי אותה באותו היום אמרה לה לא הכה אותי כלל אמרה לה אמה
 5. [...]נו אלא שהכה אותך ואת מכזבת ממני באתי אני ונשבעתי לה שלא הכתי
 6. [את ב]תה כלל ובתה גם כן נשבעה לה שלא הכיתי אותה ואפי' הכי לא האמינה אלא
 7. [...]קוטטה עם בתה שלמה תכחיש ממנה וגם נתק[וטטה ע]ימי ואמרתי לה
 8. [...]תלכי לבתיך ולא רצתה חזרתי ואמרתי לה שניים שלושה פעמים שתלך
 9. [... אמרה]ה לא נלך אלא עם בתי אמרה לה בתה למען השם תלכי [...
 10. [ ....ק] ולא לראות פניך וכשראיתי אני שכל כך הפצירה ולא רצתה ל[לכת מהבית
 11. [...] קפצתי בכעסי וכונתי הייתה כדי לאיים ולהפחיד את חמותי שתל[ך ותניח
 12. [...]לי כדי שאשקוט מן המחלוקת ואמרתי בלשון זה יוא רסיבו נזירות שמשון בר
 13. [מנוח] בעל דלילה קון טודוש שוש תנאים דינון דישאר לה עלא דומתי איל שבת
 14.                                                                                                                                                                           שם טוב
 15.                                                                                                                                                                           אלחאמי

תרגום

T-S G1.52 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S G1.52: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.