רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Yevr. II A 236/5

מסמך משפטי Yevr. II A 236/5
  1. ציטוט
    Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 472–74