מכתב: ENA NS 18.38

מכתב ENA NS 18.38

תגים

תיאור

Letter from the leaders of the community (qahal) of Jerusalem to Avraham b. Yiṣḥaq b. Furāt, Cairo, approximately 1055.

ENA NS 18.38 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. בשמך רחמ
 2. ליקר השר האדיר הנכבד ההדור היקר החשוב הירא שמים שר
 3. העדה פאר הכהנה הוד הזקנים תפארת השרים הוא
 4. כגק מר ור אברהם //הכהן// השר האדיר העניו ושפל רוח איש
 5. הבינה כהן התפארה הנקוב בשמות הראוים לו הנאים
 6. בשמ[ות] אשר הוא ממולא בכל מדות שבח יהי צור עזרו
 7. וצל סתרו ומכל רע לנצרו בן כב גד קד מר ור יצחק
 8. תנצבה זקן שתי הפאות תהא מנוחתו בסוד קד[ושים]
 9. בכבוד אצל עץ חיים עם האבות הצדיקים והחסידים
 10. זכ לב ישא אדירנו השר שלום רב מקרית
 11. מלך רב גם ממנו יתר פליטת הר מרום הכת העלובה
 12. העצובה אשר עד עפר געה וכאפר נחשבה לולי שוכן
 13. מרומים ישקיף אליהם ברחמים ויראה בענים ויביט
 14. בעלבונם ויושעים (!) כמו שה ישראל נושע וגו שומע תפלה
 15. ישמע בקשתם בעדם ובעד גדולנו השר האדיר שיאריך
 16. חייו ושנותיו וימציאהו חן לפני אדונינו המלך יל ולפני
 17. הגבירה ולפני גדולי המלכות ובעיני כל רואיו וישמע
 18. ממנו כל תפלה כל תחנה וישמיענו בעדו טובה ויקבצינו
 19. יחד בעיר יוי צבאות והוא שמח וטוב לב אשר הוא
 20. עומד לפני עם יוי בכל יכלו ובכל מאודו ומשליך את
 21. נפשו מנגד בעד עמו ישראל אדים אדינו יעלה
 22. מעלתו ויוסיף לו כבוד על כבודו ויקבל ממנו בעדו כל
 23. בקשה ויצליח על ידו אמן נצח סלה
 24. ומודיעים אנחנו להדרתו היקרה כי הגיע אלינו על
 25. ידי כק מר ורב ישועה הזקן הנודע בן עזרא נע
 26. חד זהוב וקנינו בו חטים לעניים עם הפסיקה שנ/ת/קבצה
 27. להם וחלקנום בפסח כמנהג והתפללנו עליו כמנהגינו
 28. בכל עת [ ] אדינו ישלם לו כפעלו הטוב ויעמיד
 29. לו [ ] משכרתו שלמה מעם יוי צבאות
 30. [ ואל] יכרית שמו ושם אבותיו היקרים
 31. [וימציא לו זר]ע נכון לחייא ולקימה דכתי תחת
 32. [אבותיך] יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ אמן סלה ט כ ב י ר ד ר י ו
 33. שמואל ברבי שלמה זצל חיים בר שלמה נבע ר ט כ ה ו פ ד י ן ר ו
 34. ישועה הכהן הפרנס בן צדקה ננ יהושוע בר אברהם ננ ת נ ד כ עו ה
 35. נתן הכהן בן שלמה ננ ה ך י צ ורב ר י ה י יי ה א ל ב ע ז ר ו
 36. עלי הכהן החבר בסגד ברבי יחזקאל החזן ברבי שלמה החבר בסגד נע י ש מ ר ו ו י נ צ רו

תרגום

ENA NS 18.38 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 18.38: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain