מסמך משפטי: T-S 13J37.3

מסמך משפטי T-S 13J37.3

תגים

תיאור

Legal testimony concerning Ibrahim b. Futūḥ b. Ṭayyib, who spread heretical interpretations of the Torah, and who was opposed by the judge Ḥayyim. Goitein writes, "[T]he shubbān yisraʾel, the youth, were enticed by a guest preacher, who expounded the Holy Scriptures in the way of mystical allegory, 'which should not be listened to, let alone be believed.'" He is accused of engaging in "inquiries concerning permanence (baqāʾ)" (al-mabāḥith al-baqāʾiyya), which seems to be an allusion to Jewish Sufism (sometimes called pietism). This Ḥayyim is likely identical with Ḥayyim b. Ḥananʾel b. Shemuel, who was both an in-law of David I Maimonides and a judge in his court—see T-S 13J9.12, ENA NS 18.36, ENA 2559.12, and T-S 8K13.11—in which case we can date this document to ca. the second half of the 13th century. There is a note on verso in a different hand, evidently a filing note, describing the document as "the maḥḍar of Ibrāhīm b. Futūḥ." (Information in part from CUDL, Goitein, Med Soc II, p. 62 note 125, and Friedman, Polygyny, p. 95 note 1.)

T-S 13J37.3 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto:

 1. נקו]ל אנו חתומי מטה אן למא שאע ודאע ותכרר עלי אלאסמאע מן א . . . [
 2. אלתאריך באן אברהים בן פתוח בן טייב יתחדת פי ביתה ופי גיר ביתה [
 3. . דלל . . . . . . . . . . .  באיקאעה פי אלמבאחת אלבקאיה פי מו[
 4. ] תאויל לא יגוז סמעה פצלא ען אעתקאדה [
 5. ] כגק הדרת יקרת צפירת ת[פארת] מ[רנו] ורבנו חיים הדיין הרב הגדול [
 6. ] אל . . פי דלך אלוקת אלקל . . . אלמכין ענד סמאעה לדלך וא . . . . [
 7. ] . . . . . . . . . . ענדה יהוד(?) לא פי אלבלד(?) ולא פי גירהא מן שרח נצוץ אלתורה [
 8. ] . . ק . תה להא במא לא יגוז כל מ . . . . . . . . . . . מן אן יגתמע . . . [
 9. ] אלכתב אל . . . ה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דלך אלאגתמאע . . . . . [
 10. ] דלך לל . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .אלנצוץ . . . . . . . . . [
 11. ] . . . ן אלשבאן . מ . . . . ין ו . . . ין . . . . . ופ . . . . וכאן הדא אל . . . . . . . מן [
 12.  ] . . .אני מנד . . . למא חולה בט . . ק אלתקריב(?) בעד מק . . . לה באלמ . . . . . . . [
 13. ] . . . מ . . אנה לא יעוד . שי מן דלך ו . . . . ל . מן . . . . . כבירה מתקדמה ללמנ[
 14. ] . . . . . דלך פלמא כאן פי חדש שבט מן [סנה] תאריכה . . . . . . . . אלדיין הנזכר . .
 15. אלא]גתמאע(?) ענד אברהים אלמדכור עאד תעיין מן בעץ אקואם . . . . . יגתמעוא [
 16. ]יהם מן אסתגר מעהם פקלק סיידנא אלדיין הנזכר אלקלק אלכתיר לעטם אלמרקא אלדי
 17. ]ן תשוש באטנה מן אברהים אלמדכור פקאל [
 18. ] כאטרי וקלק באטני קלק כתיר מן אלאגתמאע(?) . . . . . [
 19. ] . . . .תאכיר תשוישי אלאן מנה אלי חית א . . . לי . . . . . [
 20. ] אל . . . אר אלי אן תעיין ענד בעץ שבאן ישראל [
 21. ] מא . . . . . . . . אברהים אלמדכור פי מא [
 22. ] תחקיק וגודה(?) [
 23. ] לך . . . . . . . . . . . [

תרגום

T-S 13J37.3 1v

1v

Verso:

 1. מחצר אבראהים אבן פת[וח
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J37.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.