מכתב: ENA 4020.32

מכתב ENA 4020.32

תגים

תיאור

Letter from Shelomo b. Yehuda to Yiṣḥaq Ha-Kohen b. Furat written in his own hand. (Gil) 1029.

ENA 4020.32 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA 4020, f. 32 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.186-188 (Doc. #100), C.B. 02-26-88 (p) Letter from Solomon b. Judah to Isaac Ha-Kohen b. Furat written in his own hand. (Gil) 1029

 1. שלומות מוכללות בברכות מובללות ושנים וימים בטוב
 2. ובנעימים לבלות ואחרית ותקוה למלאות ושיבה טובה
 3. ויושר פעולות והקשבת תפילות לזקננו וחשובנו וגדולנו
 4. כב קדו מר ורב יצחק הכהן הרופא זקן הקהלות וחשוב
 5. בכל מקהלות ישמרהו נורא תהלות וישגבהו רב עלילות
 6. ויצליח על ידו בכל מחלות להמציא תעלות משחת להדלות
 7. להתברך בו בכל פעולות להראות צאצאי חמודו שר העדה
 8. בחיקו בעודו במסעדו ויכין צעדו וישיבהו שלום שלם בגופו
 9. שלום בסודו יזכהו אל לעבוד עבודה על מזבח מוקדה עולה ומנחה
 10. שלמים ותודה ונפשו תגיל ביי בקדוש ישראל תתהלל בן מר ורב
 11. פרת נוחו עדן נכתבו טורים אלה אל זקן הקהלות יחליף לו
 12. אל כוח אבר כנשרים להעלות להטיב אחרית מראשית ידו
 13. על ראשי צאצאיו להשית זרעו להעמיד ושמו תחת אבות
 14. בנים ממלאי מקום תמיד יען כי טוב מליץ עלובים להחליץ
 15. מיד מפליץ הקופץ בחילו על מקום לא לו להראות גדלו -
 16. לעבור גבולו אשר עלה בגורלו מפי יחיד לגדלו באין הסכם
 17. בן גילו אשר אין רשות לאחד מהם למנות לבדו כי אם על
 18. דעת חברו אשר כנגדו דימה כי יכיר מקומו וישמח בחלקו
 19. ויתנהג עם עם בצדקו ויקטין עצמו להנאות פרקו ויכבד
 20. גדולים ממנו אשר קדמוהו בלימוד ובישוב ולא יגבה לבו ולא
 21. ירום עינו לאמר אני חשוב ודברו יהי קשוב לא המדרש
 22. הוא העקר כי אם המעשה הטוב הנחקר לא כל הרוצה
 23. לשום לו שם משים כי אם במאמר נוטה פרוסים ירים
 24. ענוים וישפיל גסים ויושיע אשר בו חוסים ובנסו מתנוססים
 25. ועוזרי האמת יעזרם אל אמת ושלום שלום ישמיעם באמת
 26. וזקננו זקן הקהלות ואבירנו שר העדה יירב שלומם עד בלי ירח
 27. שלמה הצ ראש ישיבת גאון יעקב ברבי <

(right margin)

 1. [ ]ק[י]ל לי אן שר העדה ישמרהו אל סאר ישייע לולא דאלך כתבת אליה בשוכר
 2. [ ]והו מותפצל באלקדים וחדית אסאל אללה אן ירי אלשוכר לה עני ושלום

תרגום

ENA 4020.32 2

2

verso

 1. לזקננו זקן קהלותינו כק מר בן מר רב פרת נוחו ע[דן]
 2. יצחק הכהן יהי צור עזרו ישע רב
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4020.32: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain