רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA 4011.60

מסמך משפטי ENA 4011.60
  1. ציטוט
    משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
    לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
    • Doc. #31, pp. 211