רשימה או טבלה: T-S NS 190.1 + T-S NS 190.2 + T-S 8K22.7

רשימה או טבלה T-S NS 190.1 + T-S NS 190.2 + T-S 8K22.7

תגים

תיאור

Book list in Judaeo-Arabic. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe (dates: 1100–38). T-S NS 190.1 mentions: וטריפות וניקוי... לרבנו סעדיה זל... דרג לבני פאס יג . . . כאגד. Maybe a work on slaughter by Saadya, a rotulus (? daraj), and [a book written on] paper (kāghad). T-S NS 190.2 mentions several more works on paper, one book whose title includes al-Alfāẓ, and one "in his handwriting." There are probably more fragments of this list to be found in the Geniza. See also ENA 2687.2 (PGPID 11115).