מסמך משפטי: ENA 4010.31

מסמך משפטי ENA 4010.31

תגים

תיאור

Legal document from the high court of the nasi (David b. Daniel) recording testimony of Yefet b. Levi (?) b. Menashshe, acting as power of attorney for his wife, Banāt bt. Abū l-Riḍā Yefet, claiming her father's share of what remains from his partnership with Musāfir b. Shemuel, and recording Musāfir's testimony that he could produce a legal document testifying that Abū l-Riḍā had spoken about this matter differently (i.e. as not being a partnership). The document was then in Tyre, whither Musāfir had sent it for validation by the head of the yeshiva, Eliyyahu Ha-Kohen, and Musāfir asks for a delay until he can have it sent. Verso: parts of one or two other letters, unrelated to the document on recto. ENA 4010.31 and T-S 20.162 are from the same case.

ENA 4010.31 1

1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

ENA 4010, f. 31 ed. Cohen, Cf. TS 20.162. Legal document from the high court of the nasi (David b. Daniel) recording testimony of Yefet b. Levi (?) b. Manasse, acting as power of attorney for his wife, Banat daughter of Abu al-Rida Yefet, claiming her father's share of what remains from his partnership with Musafir b. Samuel, and recording Musafir's testimony that he could produce a legal document testifying that Abu al-Rida had spoken about this matter differently (i.e. as not being a partnership). The document was then in Tyre, whither Musafir had sent it for validation by the head of the yeshiva, Elijah Ha-Kohen, and Musafir asks for a delay until he can have it sent. Verso: parts of one or two other letters, unrelated to the document on recto.

 1. חצר מושב בית דין הגדול סידנא [ה]נשיא הגדול
 2. נשיא גליות כל ישראל ירום הודו מרב יפת בן ליו ביר
 3. מנשה החבר נע ומעה וכאלה מן זוג[תה] בנאת
 4. ברת יפת אלמכנ[א] אבו אלרצא עלי כל [מן ע]לייהא
 5. טלב ותבתת פי מושב בית דין הגדול
 6. פחיני]ד (?) טל[ב] מ.[.....עלי מס]אפר בן שמואל
 7. ב]שרכה .ב..כא[נ]ת בי[נ]ה [ובין ו]אלדהא
 8. מבלגהא אלף דינא מנהא ל[ואל]דהא כמס
 9. מאיה ול[מ]סאפר כמס מאיה ודכר אן כאן
 10. מע ואלדהא מנהא תלתה גרקת מעה פ[י
 11. א]למרכב ובקי מן אלשרכה סבעמא[י]ה
 12. מנהא תלת מאיה לואלדהא והו בידה אלי מ
 13. אלי אליום פסאל מ מסאפר ען דלך פקאל
 14. אן תבת לי בזוילה אלמהדיה כתאב בשני
 15. עידים כאנו מע אלמתופא //נאטק ?// במא דכרה להם
 16. אלמתופא והו אלאן בצור לאנני כנת קד ארסלתה
 17. אלי ראס אלמתיבה אליהו הכהן זל ותבת ענדה ואנא
 18. אנפד אחצרה וסאל אלמהלה אלי אן ינפד יחצרה
 19. וכתבנו וחתמנו ביום שני בחמשה ועשרים
 20. לירח כסליו יוסף ביר אלעזר תנצבה
 21. ששון בן נתן נע עלי [ה]כחן ביר יחיי נע

תרגום

ENA 4010.31 2

2

verso: parts of two other letters, neither of which seems related tothe legal document on recto

 1. בתכליף ואתנגז לי הדא אלכתאב לא /א/עדמני
 2. אללה [ב]קאהא ולא אכלאני מן נעאמאה[א]
 3. ואן צלחת לחאגה אן אכלף בהא פאנא אס/א/רע
 4. לאלכדמה נכתב באר[בע]ה עשר יום לחדש
 5. כסליו ב[אסכנד]ריא ושלום הדרתו
 6. יגדל] לעד ושלום משמשיה יפרח
 1. וקד אנפדת ביד אלשיך אבו סע[ד......]...גרה זית
 2. חלאל פאן ראת חצרתה אלמחרוסה אן ינ..[.]ץ ...הא
 3. מן אלצנאעה ויוצלהא ללבי[ת] חסב גמילהא לא
 4. ע[ד]מני אללה בקאהא
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4010.31: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain