מסמך משפטי: T-S 16.171 + T-S AS 146.459

מסמך משפטי T-S 16.171 + T-S AS 146.459

תיאור

Recto: Upper part of a draft of a Qaraite legal document concerning inheritance due to minors. Dated: Tammuz 1315 Seleucid = June/July 1004 CE. Three trustees (Aharon b. Shelomo the moneychanger, Abū Bishr Nissi b. Aharon b. Bakhtawayh (בכתויה), and Yosef b. Yazdād (יזדאד) of the finances of Sahl b. Yosef distribute his estate to his sons after he dies without leaving a will. The four sons are Abū l-Ḥusayn Yosef, Abū l-Ṭayyib Bishr, Abū Manṣūr Aharon, and Abū ʿImrān Moshe. The two youngest (Aharon and Moshe) are minors and Husn bt. Abū l-Tayyib Yaʿaoqv b. Yosef b. Khūshnām (כושנאם) and the trustees will continue to administer their share of their father’s estate. Several of the names here are of Persian origin. (Information mainly from CUDL.) Join: Alan Elbaum. See also RNL Yevr.-Arab II 223 (PGPID 38543), in which Nissi b. Aharon b. Bakhtawayh documents that the woman Husn bt. Abū l-Tayyib Yaʿaqov b. Yosef b. Khūshnām donated a manuscript of the Prophets to the Qaraite community of Jerusalem in 1016 CE.

T-S 16.171 1r

1r

תיעתוק

Eve Krakowski, unpublished editions.

. וי[ט]ה ביום לחדש תמוז שנ[ת] אלף ושלש מאות וחמש עשרה למספר

2. [...]ם כבוד גדולת הזקן אבו אלחמין רב יוסף וכבוד גדולת אבו אלטיב רב בשר וכבוד גדולת אבו מנצור

3. [...] עמראן רב משה בני כבוד גדולת קדושת רב סהל בן יוסף ימצא רחמים לפני קונו ובכללינו אבו

4. [...]בו בשר רב אהרן בן שלמה אלסיראפי ואבו בשר ניסי בן אהרן בן בכתויה הפקידים הנאמנים //הנשקפים צח//

5. [...] ורב יוסף ורב בשר ורב אהרן שמרם צורם ואמרו אחינו לא נעלם מכם כי הזקן אבינו נוחו עדן היה

6. [...]עסק בצרכיו ולא היה לו פנאי לצרכי עצמו וראה מדעתו ומידיעתו שיפקיד אלה האנשים רב יוסף

7. [...]מה ורב ניסי בן אהרן על אוצרות והאמינם ונתנם תחת ידם שלשתם יחד והיו מוציאים לו צרכו

8. [...] שנים רבות ועמד על אמונתם ועל נקיותם ובהם ובדומה להם אמר הכתוב עיני בנאמני ארץ לשבת

9. [...] הוא ישריתני וכ[..] מעשים אשר עשו חנם עשו בלא כסף ובלא מחיר כי אם לפי השאלה ששאלם

10. [...] ממש ואמר והיה העולם יתברך ונחטף אבינו נוחו עדן פתאום לבית עולמו בלא צואה בענין שנ

11. [...] אנחנו ארבעתינו היורשים אין אחר זולתנו ומבקשים אנחנו מאלה הפקידים //השלשה// מה שהוא ה[ך.]

12. [...] כל אדם ממנו שאין מן הדין לעכב החלוקה מפני אחינו רב משה הקטן וכשמענו אנחנו הנועד

13. [...] והאמת דרשו ואין לעבור על דברי אמת גם שלשת הפקידים // האנשים// האלה לא יכלו כשמעם הדין לעכב

14. [...] וקיבצנו עמנו אנשים יודעים משפט החלוקה סוחרים חשובי הארץ ונכבדיה וחלקו כל שהיה באוצרות

15. [...]י השלשה האלה חלוקת אמת שאין בה לא עול ולא משוא פנים ולא מוטה ארבעה חלקים נטלו ש[...]

16. [...] כבוד גדולת רב יוסף וכבוד גדולת רב בשר חלקם ונשאר שני חלקים חלק רב אהרן וחלק רב משה ואף על

17. פי שה[...] והבן חמש עשרה שנה יש בו דעת וערמה ובינה וחכמה ויודע לישא וליתן עשתו פומבי לדבר ולא רא[..]

18. [.]ע[ו] חלקו בידו ורב משה זה האח ה[..]ן שבהם לא הגיע לפרק הפעוטות ואלה רב אהרן ורב משה סמוכים תחרת

19. [..]רת חסן בת כבוד אבו אלטיב [ב...]עקב בן יוסף כושנאם נוחם בגן עדן ובקשנו תחלה מרב יוסף ומרב בשר אחיהם

20. [...]ל[.] אחיהם [...]יה תח[...]ונמנעו מ[...] שהם קרובים למלכות ונודעים בה

21. [.......] בחלקם גם ב[......] ביוסף בן יזדאד ורב אהרן בן ש[...]

22. [......] משפט הראש [......]אבו לק[ב]ל [...] שהם ידועים כ[...]

23. [......]מנים בראש [...]ש[...] להיות תחת יד[..]

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 16.171: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.