מכתב: ENA 2806.10

מכתב ENA 2806.10

תגים

תיאור

Petition to the Gaʾon Maṣliaḥ ha-Kohen (in office 1127–39). Begins with six lines of Hebrew blessings, and ends with one line of Hebrew blessings. The sender describes himself as a man of more than seventy years who has been afflicted by an illness that makes him unable to work and earn a livelihood. He owes a debt (or rather capitation tax payment?) of 14 qirats and 1 dirham; somehow this is connected to a man named Salāma Ibn al-Maqāniʿiyya and a guarantee. If he is unable to pay, he fears being imprisoned. He states that he is near death and starving, some days eating and some days not. Maṣliaḥ had previously promised to help him pay this sum, so this letter is a reminder. In the margin, mentions a meat shop and someone named Mīkhāʾīl. Verso is filled with Arabic-script jottings and document drafts in a chancery hand, including drafts of a letter or petition to a notable. VMR. EMS. ASE.

ENA 2806.10 1

1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. קד קצדת אללה תעאלי וחצרה
 2. מורינו ורבינו אדונינו גאונינו מצליח הכהן ראש ישיבת
 3. גאון יעקב יהי שמו לעולם כירח יכון עולם אלהים
 4. אלהינו יוסיף לו כבוד על כבודו והדר על הדרו
 5. ויעטר ויפאר עם יי צבאות בחייך ובימיך
 6. ואעלם חצרתה אלכרימה תבת אללה מגדהא באנני
 7. רגל דו עאליה ומעי מרץ צעב לא אקדר אעמל פ[י
 8. מעישה ושיך אן כביר אבן סבעין סנה וקד כאנת
 9. אלחצרה אלכרימה אועדתנו בבקיה אלגאליה אלדי
 10. צמני בהא אבן אלמקאנעיה סלאמה והי ארבע עשר
 11. קיראט ודרהם וקד גא יטאלבני בהא ומא לי לל....
 12. סביל ואן לם אזינהא ואלא מרת אלחבס ואשתהי
 13. מן אללה תעאלי ומן חצרתך אלכרימה אן ת....
 14. בהא פ... יכון אלמות קריב .... ואנא מיית
 15. באלגוע ויום אכול ויום מא אכל ותפעל מעי שי
 16. ללה ול... ולי אליום זמאן מן חית אועדתני ומא (?)
 17. וקפת ולא תכמלת וקד טרחת רוחי עלי //חצרה// אלכרימה
 18. תבת אללה מגדהא פי הדה ארבע עשר קיראט
 19. ודרהם ומא קצדתך פי שי אן אכלה ולא אשרבה
 20. ותפעל מעי //מא// אנת תפעלה עם עובר ושב פהקבה
 21. יסתגיב מני מא אדעוה ללחצרה פי כל וקת אנא
 22. ואטפאלי ושלומך אדונינו הגאון יגדל לעד //אמן// נצח סלה
 23. .... ושלומך אדונינו הגאון יגדל לעד נצח סלה

תרגום

ENA 2806.10 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2806.10: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)