רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2804.9

מכתב ENA 2804.9
  1. ציטוט
    Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 88-89
    • pp. 88-89