רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: ENA 2592.29

רשימה או טבלה ENA 2592.29
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #138, pp. 460-465
  • #138, pp. 460-465
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה