רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: ENA 2591.14 + ENA 2591.15

רשימה או טבלה ENA 2591.14 + ENA 2591.15
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #134, pp. 444-450
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה