רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 12/26

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 12/26
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה