מכתב: T-S NS J137

מכתב T-S NS J137

תגים

תיאור

Letter from Natan b. Nahray, from Alexandria, to Musa b. Abi al-Hayy, Fustat. Around 1080. The writer supports Musa’s family. Mentions trading with Byzantine merchants and merchants from other places in Europe. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, #438) VMR

T-S NS J137 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. כתאבי אט[אל אללה ב]קא מולאי אלשיך ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמתה וכבת

 2. אעדאה בעד וצול כתאבך ביד אסמעיל בן מסכוה תדכר סלאמתך

 3. ועאפיתך אדאמהא לך תם דכרת מא פעלת פי אלדנא ולם תדכר לי כסאאן

 4. אלדי דפעת לר אברהם ומא אשך אנה ענדך ואעלמך אן אגתמעת

 5. מע הלאל וקררת מעה איש מא אכדת אנה כאן בצאעתי וקאל נעם וקד דפעת

 6. לאבנך אלנצף דינ אלתאניה פי [ארד] אדר ראשון ודפעת להם ברמה נחאס

 7. יביצו פיהא אלגזל וקאלו תדפע לנא חק אלרקאמה ואלחאיך ואנא אדפע

 8. להם מא אראדו וקד מצית ללכהן פי מא בקי ענדה מן אלחואיג קלת

 9. לה נביעהם קאל אדא אביעו עלי וגה אלסוק מא יצח פיהם שי קלת לה

 10. אנא אגי מע אכיך חתי נערצהם אלשב דכלו עליה אלרום וקאלו מא

 11. יצלח לנא חתי תגי אלקאפלה ונחן נגתהד פי דלך אלניל אנא נעמל

 12. ונשתרי לך מזוד מן אלדי נשתרי אנא ואמא נביע ממא יגי מנך

 13. שי ואלכיש אלדי דכרת אנא אמצי לביתך ואנצר אן כאן תם כיש

 14. אשתריה אלמצחף אלנביאים דכר אנה אעאדה לביתך וצ<ה>רך

 15. עמרן וצל לה תמן אלדנא פג אלמסך

תרגום

T-S NS J137 1r

1r

verso

 1. וקד מסכין תופי ולדה עזיז עלי לא חילה וקד אעלמתך אן אנפדת אלי

 2. ר צדקה שיש ותוב דיבאג צחבה ברכאת אלחמאר וסאלת ביעה באלקצם

 3. ואלרזק ויאכד פיה אופא עמאלה ומא צח פיה ידפעה אלי אלשיך אבי סעד

 4. ולד רבנו נהראי שמ צו ידפעה בחצרתך למן ינחדר מן אצחאבנא פנחב

 5. תוניב עני פי דלך ולא תגפל פהי אכבר חואיגי ענדך וכתבך לא תקטעהא

 6. עני מע כל מן יגי יכתץ מולאי באלסלאם וקד דכרת אן תטלע לסידנא ותנוב

 7. עני לא עדמת תפצלך ותעלמני פי כל כתאב סער אלפלפל ואללאך ואלנשאטר

 8. וקד סאלני סידי ערוס פי שרא עלאוה נשאטר וקד סאלת סידי דאוד בן סגמאר

 9. תכון צחבתה ואנעם בדלך ואחב תערף לסידי ערוס בדלך ותכאטב בן סגמאר

 10. פי דלך ושלום וחיים יוסיפו לך [ולאבי אלפ]רג חסון אלסלאם ואהלה וולדה פי עאפיה

 11. ינעם בדפע כל כתאב לצאחבה

verso - bottom margin - address

 1. מולאי אלשיך אבו עמראן מוסי בן אבי אלחי מחבה [נתן בן נהוראי] נע

 2. אטאל אללה בקאה ואדאם תאידה ונעמאה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J137: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk. This metadata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.