מכתב: T-S NS 309.20

מכתב T-S NS 309.20

תגים

תיאור

Letter from Shemuel b. Eli gaʾon, Baghdad, addressing community members and asking them to welcome Shemuel b. Shelomo ha-Kohen from Ashkenaz, who was forced to leave his home and needs their help. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #83) VMR

T-S NS 309.20 recto

recto

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. [               ]נם ינעים גורלם ויכ[         ]ם וי[       ]ם כל ימ[י חייהם]
 2. [            ] משער הישיבה אשר בשם משגב לדך נשגבה [              ]
 3. היות לטו[בה] ומאחינו סגן הישיבה ומכלל זקני הישיבה ותלמידיה
 4. וכל הגלו[ים א]ליה כי בעזרת צור ישראל אנו שלום מודים ליי
 5. אדוני[נו כי] ברוב רחמיו וגודל חסדיו הרופא לשבורי לב ומחבש
 6. עצב[ותם   ] הזהיר לחזק ידי מָכִים ולחונן ענוים אשר על כס[        ]
 7. והמכים ומתירי פיסת יד להם משמים יהיו ברוכים ואמ' ר' יצ[חק]
 8. כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפיסו בדב[רים]
 9. מתברך באחת עשרה ברכות הנותן פרוטה לעני [מתברך בשש ברכות]
 10. [דכ]תיב הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תב[יא בית כי תראה ערום]
 11. [וכסיתו ומבשרך לא תתעלם….

תרגום

T-S NS 309.20 verso

verso

Verso

 1. [                                    ] הוא [                            ]
 2. [                            ] לכבוד תלמוד תורה [               ]
 3. [             ] בא לפנינו הזקן היקר רב' שמואל בן שלמה כהן
 4. מארץ אשכנז וראינו כי יש בו תורה וכבר יו[דע] בהלכה
 5. ויש לו בינה והגידו לפנינו אנשים חשובים נאמני ת[ורה כי הוא] ממשפחה
 6. מיוחסה טובים וחשובים עיני עדתם ואדירי מדינתם ומ[פני אז]לת ידו
 7. נגלה ממקומו וכשל כוחו ודלל מאוד עיפו והוכרח לשא[ת] נפש אל אחיו
 8. בני עמו וחובה עליכם אחינו ברוכים תהיו לסמוך את ידו ול[            ]
 9. [      ] ולהעניקהו די מחסורו ולרחמהו על דלתו וגלותו ולהקביל [פניו]
 10. [בסבר פ]נים יפות ולכבדיהו ולהשפיע מנתו בברכת יו'> אשר [נתן] ל[כם]
 11. [            ] עליכם ובשכר זה תזכו להקביל פני שבת [                          ]