מסמך משפטי: T-S Misc.35.18

מסמך משפטי T-S Misc.35.18

תגים

תיאור

Court record from the court of Shemarya b. Elhanan. Around 1000. A claim by Avraham b. Sa’da against his brother Tabian, regarding trades of small pearls. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #229) VMR

T-S Misc.35.18 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. והוכו בשוטים טיב והאחר ומתו מן
 2. המכות כי משונים היו      וצ'ביאן חבוי ונוטל
 3. כל המרגאן למלכות שלי ושלו ואחרי כן
 4. לימים מימים גילגל הק'ב'ה' רחמיו וניצל
 5. צ'ביאן וכל שלו והשחיד ממון להצלתו
 6. וחזר המרגאן אליו כלו שלי ושלו ולא נעדר
 7. ממנו דבר וחפש אחי צ'ביאן המרגאן ומכרו
 8. שלי ושלו והוציאו בצרכיו הכל ברצונו
 9. וחפצו ולא שיגר לי מממוני א[פילו פ]רוטה
 10.  א[חת] ואבד מאותו האיש [כל] ממונו
 11.  וכל זה שמסרתי לפני אב נ'ר' הרבה מבני
 12.  אדם יודעים אותו ככל המערבים שבמצ'
 13.  מכירים בדבר זה ורוב האכסניים אם
 14.  יראה האב נ'ר' לחוס עלי ולעשות עמי כוסתו
 15.  הידועה ומנהגו ולהשיגני כמידת דיני
 16.  וקו משפטי יעש כי שכרו מלפני המקום
 17.  מוכפל       וכשמענו דברי אברהם
 18.  זה אחי צ'ביאן הזקקנוהו להביא עדים
 19.  באשר מסר על אודות המרגאן שלו ואמר
 20.  יש לי עדים הנה ובקירואן אבל אביא
 21.  הנמצאים הנה ובטוח שאיני צריך זולתם
 22.  בכן הביא נטירה בו צדקה הלוי והעיד
 23.  שבצאתי מקירואן הייתי עם צ'ביאן ביחד
 24.  ועמו באתי ועת יציאתנו בא אחיו אברהם
 25.  [זה] ונתן לו לפני משוי מרגאן ואמר לו זה
 26.  המשוי שלי יהיה לי עמך משלחת והרי בני
 27.  טיב יהיה עמך להדריכהו במכר ובמקנה
 28.  והרי שכר המשוי הכל ונתן לו לכל השכר
 29.  וכל המכס שנותנין בדרך ואמר [              ]
 30.  ותשגרהו לי עם בני והגענו למצרים שלימים
 31.  והמרגאן שלם וכן בנו טיב שלם וירד עם דודו
 32.  צ'ביאן והמשוי עמו בדירה אחת אבל איני
 33.  יודע דמי המרגאן כמה אמנם כי משוי
 34.  שלם היה              שוב הביא אברהם זה ר' דויד
 35.  בר סידון והעיד ואמר כי פעם אחת הייתי
 36.  יושב והנה מר צ'ביאן מקטרג עם טיב בן אחיו
 37.  ואומר קח נא //המשוי// מרגאן ששיגר אביך עמי

תרגום

T-S Misc.35.18 1v

1v

Verso

 1. שמריה אב בית דין שלכל ישראל
 2. בירבי אלחנן הרב הראש אלחנן הששי
 3. המעותד לשלישי בירבי
 4. בא לפנינו מר אברהם בר סעדה אחי
 5. מר צ'ביאן קובל מוסר על אחיו צ'ביאן
 6. אומר כי בצאת אחי צ'ביאן מקירואן
 7. נת[תי לו] משוי מרגאן שווה חמש מאות
 8. [זהוב        ] ומכרנו לו בכלל המרגאן שלו
 9. ושקלתי כל השכר וכל מכס הניתן בדרך
 10.  והמסרתי לו בני טיב חיי לאב ולכל ישראל
 11.  שבק כי הנער היה אז נ[ער] ולא נכנס
 12.  למצרים מעולם וראיתי שיהא אחי המטפל
 13.  בצרכי בני המוכר לו סחורתו והקונה
 14.  הראוי לו כפי שמזדמן מברכת המקום
 15.  ויחזירהו עמו או ישלחהו לבדו עם הסחורה
 16.  ובבואם למצרים תעה אחי ובקש דברים
 17.  שלא היה נהוג לבקשם קודם לכן מוצאים
 18.  מכלל הסחורות והתחיל להשתדל בדבר
 19.  שהוא למלכים אשר כל הנכנס באותו המעש
 20.  מאבד עצמו בידים והוא מעשה אל
 21.  כימיה והנה איש מעורב עם המלכות
 22.  במעשה זה ונועד אחי צ'ביאן עמו ללמדהו
 23.  מעש זה להיות צ'ביאן בדבר שיש בו
 24.  סכנה וכלום תעלה אין לו והנה המתעה
 25.  איבד ממון הרבה אנשים ומראה למלכות
 26.  שהוא מהנה וכראות המתעה שסופו שיילכד
 27.  עם המלכות כי כל שעושה שקר ופראות
 28.  ברח לו והלך ולא נמצא ותבעו השר שלמלך
 29.  ולא מצאו ובתוך כדי זה אמרו לשר כי צ'ביאן
 30.  היהודי הוא שהבריחו למערב כדי שיעשה
 31.  לו מעשה זה שמה ויהנו שניהם ויב/ו/קש צ'ביאן
 32.  ויתחבא ולא נמצא ונלכד טיב //בני// העני ואחד מקרוביו
 33.  ונתבעו לגלות צ'ביאן וחיפשו אחריו ולא מצאוהו
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.35.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.