רשימה או טבלה: T-S Misc.24.39

רשימה או טבלה T-S Misc.24.39

תגים

תיאור

Private accounts of Abu Zikri Tabib in the hand of Nahray b. Nissim (Goitein) or Yehuda b. Saadya (Gil). Dating: ca. 1065 (Gil). Draft. Mentions the money that Yehuda b. Sa’adya owed and paid. Yehuda was the Nagid of the Jews in Egypt. He was a doctor but was also involved in the trading business, especially of pearls. Bifolio written on three pages, all crossed out. (Information from Gil, Kingdom, vol. 2, p. 901, and Goitein's index cards)

T-S Misc.24.39 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto, right side

 1. ולה נ'צ' ספתגה' י' דנא אהנאס[י] ה' דנ'א' 
 2. עליה ת'מן עסל 
 3. ועליה ת'מן מצחף      ה' דנ'א' ונצ' 
 4. וע' נצ' מא בקי לנא פי 
 5.      אהנאס ען אלעאמל ה' דנ'א'
 6. וע' ת'מן מצחף משנה די'נ' ונצ'

Recto, left side

 1. ע' עמאמה                  ג' רסדס 
 2. פרכה כ'אס                >' ורב'
 3. אבן אלמגאני              >' ורב' 
 4.        צרה                  מ' דינ' 
 5. ען כ' אלא ה' קר'א' גדד         כ'א' אלא ה' קרא'
 6. ת'מן נטע ביד סלאמה                              תלתיי ד'י'נ' 
 7. ע' צרה חסן בן עלי בצמאן אלכהן     ק'ג' דנ'א' 
 8. צר'ה גלאם דבאדב                        נ' אלא קירטין 
 9. צרה בית אלמאל                           נ' די'נ' 
 10.  צר'ה אבן עוכל                            כ' די'נ' 
 11.          פדלך קקפ'ט' וקירט ואחד 
 12.  מן אלכהן כ'ב' ותלתיי וקירט 
 13.  יכון אלגמיע ש'י'א' > ורב' 
 14.                 והו אלופי 
 15.        كتب في اوراق طوال

Verso.

 1. ולה נצ ספתגה י דנא אהנאס ה דנא
 2. עליה תמן עסל
 3. ועליה תמן מצחף ה דנא ונצ
 4. וע וען נצ מא בקי לנא פי
 5. אהנאס ען אלעאמל ה דנא
 6. וע תמן מצחף משנה דינ ונצ

Page 3

 1. ע עמאמה ג וסדס
 2. פרכה כאם > ורב
 3. אבן אלמגאני > ורב
 4. צרה מ דינ
 5. ען כ אלא ה קרא גדד כא אלא ה קרא
 6. תמן נטע ביד סלאמה תלתיי דינ
 7. ע צרה חסן בן עלי בצמאן אלכהן קג דנא
 8. צרה גלאם דבאדב נ אלא קירטין
 9. צרה בית אלמאל נ דינ
 10. צרה אבן עוכל כ דינ
 11. פדלך קקפט וקירט ואחד
 12. מן אלכהן כב ותלתיי וקירט
 13. יכון אלגמיע שיא > ורב
 14. והו אלופי

תרגום

T-S Misc.24.39 1v

1v

Verso

 1. למולאי אלשיך אבי זכרי אלטביב אדאם אללה עזה 
 2. ספתגה סלמאן               מ' די'נ' 
 3. ספתגה אבן אלאסכנדראני   כ'ה' די'נ' 
 4.           וען ר' נתן                כ' אלא קיר' 
 5.          וספתג'ה' אבו ג'אלב      כ'ו' ותלחיי ותמן
 6. וען ספתגה יוסף בן כלפה        ק'ק' די'נ' 
 7.                      פדלך ש'י'א'> ורבע 
 8. ולה מן קבל אבן אלתלמיד ען ד' אחמאל
 9. רד[         ] כ'ב' רטל כתאן       ק'ל'ב' דינ' ונצ'
 10.  ולה ען י'א' עדל סמסרה לקאסם         דינרין אלא סדם
 11.  ולה נצ' אליז' די'נ' אלא תלת              ח' דנ'א' ותלת 
 12.                              ד'לך ק'מ'ב' ותלתיי 
 13.  ועליה רקעה אלכהן אול[      ] ק די'נ' 
 14.  ועליה רקעתה איצ'א           [        ]ב' דינ 
 15.                         בקי לה [               ]
 16.  ולה נצ' סדס חמל כתאן 
 17.  סער ט'ו' די'נ' אלחמל [      ] 
 18.  כתאן אהנאס[י         ] ל'ח' די'נ' ורב'
 1. למולאי אלשיך אבי זכרי אלטביב אדאם אללה עזה
 2. ספתגה סלמאן מ דינ
 3. ספתגה אבן אלאסכנדראני כה דינ
 4. וען ר נתן כ אלא קיר
 5. וען ספתגה אבו גאלב כו ותלתיי ותמן
 6. וען ספתגה יוסף בן כלפה קק דינ
 7. פדלך שיא . . ב . .
 8. ולה מן קבל אבן אלתלמיד ען ח אחמאל
 9. יד ק[נא] וכב רטל כתאן קלב דינ ונצ
 10. ולה ען יא עדל סמסרה לקאסם דינרין אלא סדס
 11. ולה נצ אליז דינ אלא תלת ח דנא ותלת
 12. דלך קמב ותלתיי
 13. עליה רקעה אלכהן אול ק דינ
 14. ועליה רקעתה איצא מב דינ
 15. בקי לה תלתיי
 16. ולה נצ סדס חמל כתאן
 17. סער טו דינ אלחמל בקיה
 18. כתאן אהנאס . . דנא דינ ורב
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.24.39: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.